Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de commissie naamgeving openbare ruimte
CiteertitelReglement voor de commissie naamgeving openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpnaamgeving openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2013Nieuwe regeling

14-05-2013

Onbekend

Z-13-18464

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen het volgende reglement:

 

Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimten

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • -

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • -

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 • -

  groslijst: een lijst waarop meerdere namen worden opgenomen die passen binnen het vastgestelde thema en waaruit namen gekozen kunnen worden voor de benoeming van straten;

 • -

  openbare ruimte: alle voor de openbare rij- of ander verkeer openstaande wegen, straten, paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, parken, bruggen, tunnels, viaducten, knooppunten en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken;

 • -

  rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

Artikel 2 De commissie

Er is een commissie van advies aan burgemeester en wethouders voor naamgeving aan openbare ruimten, hierna te noemen de commissie.

Artikel 3 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders over:

 • a.

  het toekennen van namen aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en aan de gemeentelijke gebouwen;

 • b.

  het toekennen van nieuwe namen in bestaande wijken of buurten;

 • c.

  het vaststellen van thema´s voor straatnaamgeving in nieuwe gebieden.

Artikel 4 Groslijsten

 • 1.

  De commissie stelt op basis van het door burgemeester en wethouders vastgestelde thema, groslijsten samen, waaruit kan worden geput voor de benoeming van straatnamen.

 • 2.

  De commissie vult bij uitbreiding in bestaande wijken en buurten zo nodig bestaande groslijsten aan op basis van het door burgemeester en wethouders vastgestelde thema.

Artikel 5 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie leden, waarvan tenminste twee inwoner zijn van Bodegraven-Reeuwijk.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders benoemen en herbenoemen de leden van de commissie.

 • 3.

  De duur van het lidmaatschap van de commissie is vijf jaar waarna herbenoeming of aftreden volgt.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lid ontslaan als het niet langer voldoet aan de reden die aan zijn benoeming ten grondslag heeft gelegen.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

Artikel 7 Secretaris

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen een secretaris en een plaatsvervangend secretaris van de commissie aan.

 • 2.

  De secretaris bereidt de vergaderingen voor, draagt zorg voor de verslaglegging, bewaakt de voortgang van actiepunten en dient voorstellen in bij het college, waarin het advies van de commissie is verwoord.

 • 3.

  De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

 • 4.

  De secretaris heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt tenminste twee maal per jaar bijeen en zo nodig vaker, wanneer:

  • a.

   de voorzitter dit nodig acht;

  • b.

   burgemeester en wethouders daartoe verzoeken;

  • c.

   twee leden schriftelijk en onder opgave van redenen daartoe verzoeken.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten, die zullen worden behandeld. De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. De commissie werkt zoveel mogelijk op basis van een vergaderschema.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als tenminste twee leden, waaronder de voorzitter en/of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  De commissie vergadert in het openbaar.

Artikel 9 Deskundigen en belanghebbenden

De voorzitter is, uit eigen beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen en/of belanghebbenden uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 3.

  Deskundigen/belanghebbenden, die ter vergadering aanwezig zijn voor een bepaald punt, nemen deel aan de beraadslagingen, maar hebben geen stemrecht.

 • 4.

  Wanneer een lid zich van stemming onthoudt, wordt hij bij de besluitvorming geacht zijn stem niet te hebben uitgebracht.

 • 5.

  Het verslag van de vergadering van de commissie naamgeving wordt aan het college ter kennis gebracht.

Artikel 11 Ondertekenen van stukken

 • 1.

  De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris

 • 2.

  De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen

Artikel 12 Presentievergoeding

De leden van de commissie die als inwoner van Bodegraven-Reeuwijk zitting hebben in de commissie hebben recht op een presentievergoeding op grond van de verordening “Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012”

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2013.

Artikel 15 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimte.

Bodegraven, 14 mei 2013.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

H.Romeijn MSc

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

Toelichting

Algemeen

 

Namen (waaronder straatnamen) zijn om meerdere redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in wijken, buurten en straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverleners als politie, brandweer, ambulance en posterijen, zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indeling van een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers straatnamen voor en wordt gesorteerd op alfanumerieke volgorde van straatnamen.

 

Daarbij dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en dienen zij in de betreffende gemeente uniek te zijn. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk. Over het algemeen zal de commissie met straatnaamgeving bezig zijn. Onder naamgeving openbare ruimte wordt echter ook verstaan: namen voor bijvoorbeeld parken, (recreatie)plassen, bruggen, tunnels of gemeentelijke bouwwerken. Gelet op het belang van goede naamgeving en gezien de ingewikkeldheid daarvan, is de naamgeving opgedragen aan een adviescommissie en wel de “commissie naamgeving openbare ruimte”.

 

Een eenmaal gegeven naam is niet dan wel met moeite en vaak grote kosten te veranderen. Het is dus zaak om naamgeving zo weloverwogen mogelijk te doen, en te voorkomen dat een eenmaal gegeven naam in een later stadium minder gelukkig zou kunnen worden gevonden. Een eenmaal gegeven naam veranderen levert kosten op doordat de naam in alle administraties gewijzigd moet worden: bij de gemeente, maar ook bij alle betrokken aanwonenden: particulieren, bedrijven en verenigingen.

 

De gemeenteraad heeft in de verordening naamgeving openbare ruimte en nummeraanduiding (adressen) 2011 aan het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden toegekend met betrekking tot naamgeving van de openbare ruimte en nummering van objecten dan wel delen daarvan.

 

De commissie naamgeving openbare ruimte is een vaste commissie van advies, als bedoeld in artikel 84 van de gemeentewet en om die reden is de commissie door het college ingesteld. Bevoegdheden, benoeming, samenstelling en diversen zijn geregeld in het reglement voor de commissie naamgeving.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 3

De commissie geeft niet alleen advies over de namen in de wijken, buurten en straten. Ook advies over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar taak. Dit laatste is mede noodzakelijk met het oog op het feit dat bouwondernemingen/projectontwikkelaars vaak zogenaamde projectnamen bedenken en publiceren. Deze projectnamen gaan soms een eigen leven leiden als een door de gemeente officieel vastgestelde naam. Een en ander betekent dat bouwondernemingen/projectontwikkelaars in het geval zij namen willen (laten) toekennen aan bouwprojecten, contact moeten opnemen met de commissie.

 

Artikel 5

De leden beschikken over een brede belangstelling, alsmede affiniteit met de geschiedenis van Bodegraven-Reeuwijk en cultuur in de ruimste zin van het woord. Te denken valt bijvoorbeeld aan leden van het bestuur van de Historische Kring Bodegraven, leden van het bestuur van de Oudheidkamer Reeuwijk, de streekarchivaris etcetera.

 

Artikel 7

Nadat burgemeester en wethouders een naam hebben vastgesteld wordt deze openbaar en bekendgemaakt middels plaatselijke publicatie.