Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpburgerzaken
Externe bijlagenKoppelingen Koppelingen [Tabel] Inzage Inzage [Autorisatieschema] Incidentele verstrekkingen Incidentele verstrekkingen [Overzicht]

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-201406-01-2014Nieuwe regeling

05-03-2014

Gemeenteblad 2014, 13111

Z-14-24324

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen;

 

besluiten:

 

vast te stellen het

 

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • b.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • c.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • d.

  overheidsorgaan:

  1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • e.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen over één persoon in de basisregistratie.

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in de bijlagen bij dit reglement.

 • 2.

  De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

  • a.

   koppeling van bestanden met de basisregistratie personen (zie bijlage 1);

  • b.

   rechtstreekse inzage in de basisregistratie personen (bijlage 2);

  • c.

   incidentele verstrekking uit de basisregistratie personen (zie bijlage 3).

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, zijn:

  • a.

   administreren van graven;

  • b.

   cultureel werk;

  • c.

   maatschappelijk werk;

  • d.

   gezondheidszorg;

  • e.

   jeugdwelzijnswerk;

  • f.

   kinderopvang;

  • g.

   rechtvaardig verdelen van woonruimte.

 • 2.

  De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie:

  • a.

   in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gevestigde instellingen met een niet-commercieel doel;

  • b.

   landelijke instellingen ten behoeve van begraafplaatsadministraties;

  • c.

   overheidsorgaan dan wel een persoon of organisatie gevestigd in het buitenland.

Artikel 4. Wijzigingen

De informatiebeheerder BRP is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de bij dit Reglement behorende bijlage.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking, en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 5 maart 2014.

De secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

De burgemeester,

mr. C. van der Kamp