Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nadere regels incidentele subsidies 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels incidentele subsidies 2011
CiteertitelNadere regels incidentele subsidies 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpASV, subsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011, art. 2, lid 2
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2011Nieuwe regeling

19-07-2011

Gemeentepagina's 10-08-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels incidentele subsidies 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 2:2 van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011 en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

Nadere regels incidentele subsidies 2011

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Verordening: De Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk (ASV 2011).

 • b.

  Eenmalige subsidie: Subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken.

 • c.

  Incidentele waarderingssubsidies: Bedoeld om waardering voor- of belang van bepaalde incidentele activiteiten aan te geven.

Artikel 2 Grondslag

Deze beleidsregels hebben hun wettelijke grondslag in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de verordening genoemd in artikel 1.

Artikel 3 Aanvraag

Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt tenminste zes weken voordat met de activiteiten wordt aangevangen ingediend met een begroting en activiteitenplan.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast onder de voorwaarde dat de gemeenteraad het bedrag daarvoor op de jaarlijkse gemeentebegroting ter beschikking stelt.

 • 1.

  Het subsidieplafond voor 2011 bedraagt € 12.500,-. Hierbinnen is een plafond ingesteld voor het subsidiëren van sport- en beweegstimuleringsactiviteiten voor jeugdigen. Hiervoor is een budget beschikbaar met een plafond van € 7.500,-.

 • 2.

  Het maximaal te verlenen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 500.

 

Bij bereiken van het subsidieplafond wordt:

 • a.

  Gekeken naar een evenredige verdeling van het subsidiebedrag over de totale leeftijdsgroep.

 

En krijgen aanvragen voorrang indien:

 • b.

  Wordt samengewerkt met andere lokale organisaties, scholen, verenigingen, stichtingen of burgers en bedrijfsleven.

 • c.

  Wordt aangesloten bij landelijke dagen/acties zoals de Nationale straatspeeldag, de Nationale burendag, de Nationale sportweek, de landelijke vrijwilligersdag, NLDOET!

 • d.

  Een of meer stagiair(e)s in het kader van maatschappelijke stages wordt begeleid. e. In het kader van het bevorderen van de leefbaarheid een wijk/buurt/dorp en/of haar inwoners worden betrokken.

Artikel 5 Subsidiecriteria incidentele subsidies

Aanvragers kunnen zowel natuurlijke personen als verenigingen, stichtingen, scholen of organisaties zijn.

Er kan alleen een bijdrage worden aangevraagd voor activiteiten. De activiteiten kunnen niet voor meerdere jaren een bijdrage krijgen of voor meerdere jaren achter elkaar een bijdrage aanvragen.

 

De activiteit:

 • a.

  dient een lokaal karakter te hebben.

 • b.

  dient een openbaar, publieksgericht karakter te hebben.

 • c.

  dient plaats te vinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 • d.

  dient innovatief te zijn, dus te vallen buiten het reguliere activiteitenpakket van de organiserende partij.

 • e.

  dient maatschappelijk draagvlak te hebben.

 • f.

  dient een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en verrijking van het Bodegraafs-Reeuwijks maatschappelijke- en cultureel leven.

 • g.

  dient buitenschools georganiseerd te worden.

 • h.

  dient een incidenteel karakter te hebben, wat eveneens betekent dat jaarlijks geen twee gelijksoortige activiteiten uit dit budget worden gesubsidieerd.

 • i.

  dient door middel van PR lokaal bekend gemaakt te worden.

 • j.

  dient te passen binnen het gemeentelijk beleid.

Artikel 6 Aanvullende bepalingen

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van de activiteit(en).

 • 2.

  Activiteiten waarvoor in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag achtereenvolgens minimaal twee keer incidentele subsidie is verleend worden geacht een structureel karakter te hebben en niet meer voor incidentele subsidie in aanmerking te komen.

 • 3.

  Voor activiteiten in het kader van het bevorderen van de leefbaarheid in wijken, buurten en straten zijn de spelregels zoals verwoord in bijlage 1 bij deze nadere regels van toepassing;

 • 4.

  De volgende activiteiten komen in elk geval niet in aanmerking voor een algemene incidentele subsidie:

  • a.

   Activiteiten waarvoor door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk jaarlijkse subsidie, dan wel een andere incidentele subsidie is verleend;

  • b.

   Jubilea, alsmede activiteiten die daarmee direct verband houden; mits ze geen bijdrage leveren aan het doel zoals genoemd in lid 3;

  • c.

   Activiteiten waarvan het hoofddoel een commercieel karakter heeft;

  • d.

   Activiteiten in het kader van de inrichting van het onderwijslesprogramma in het primair dan wel het voortgezet onderwijs.

  • e.

   Activiteiten gericht op, dan wel in het kader van: partijpolitieke vorming en/of propaganda en religieuze en geloofsbeleving.

 • 5.

  Het college is bevoegd nadere verplichting aan de subsidie te verbinden.

Artikel 7 Vaststelling subsidies

Incidentele subsidies worden direct vastgesteld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en periode

Deze nadere regels treden in werking na vaststelling door het college van B&W op 19 juli 2011.

Artikel 9 Aanvullende subsidiecriteria voor sport-en beweegstimulerende activiteiten

Doel van deze waarderingssubsidie is sport en bewegen te stimuleren en te bevorderen onder de jeugd (0-23 jaar) in gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 

De activiteit:

 • a.

  heeft betrekking op de jeugd van 0-23 jaar in gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 • b.

  dient innovatief te zijn en aan sluiten op landelijke dan wel regionale sportprojecten.

 • c.

  is een samenwerking en legt verbinding tussen diverse partijen, als onderwijs, cultuur,welzijn en het bedrijfsleven.

 • d.

  dient bij te dragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport.

Artikel 10 Nadere weigeringgronden

Een incidentele subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • a.

  reguliere sportactiviteiten van een sportvereniging.

 • b.

  activiteiten die tot doel hebben de binding van de leden aan de sportvereniging of vrijwilligersorganisatie in het algemeen te versterken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Nadere regels incidentele subsidies 2011.’

Bodegraven, 19 juli 2012.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

H.Romeijn

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

BIJLAGE 1

Spelregels subsidiëring van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in wijken, buurten en straten

 • 1.

  De activiteit verbetert de leefbaarheid (schoon, heel, veilig, prettig) in straat, buurt of wijk en verbetert de samenwerking tussen de bewoners.

 • 2.

  De subsidie wordt alleen verstrekt aan bewonersgroepen en bewonersorganisaties die betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering.

 • 3.

  U moet de aanvraag minimaal 10 weken van tevoren indienen met een begroting en activiteitenplan.

 • 4.

  In de aanvraag moet worden vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in betrokken straat, buurt of wijk.

 • 5.

  Er wordt geen bijdrage verleend in de kosten van consumpties (bbq, eten, drinken, snoep), attenties, honoraria van artiesten, workshopleiders en andere betaalde krachten.

 • 6.

  Als voor dezelfde activiteit ook subsidie wordt gevraagd bij één of meer andere instellingen of overheden moet dat bij de aanvraag worden vermeld.

 • 7.

  Als de aanvrager zonder de subsidie over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken wordt geen subsidie verleend.

Aanvullende criteria voor straat- en buurtfeesten

 • -

  Er worden geen bijdragen toegekend aan gesubsidieerde instellingen, organisaties en wijkteams

 • -

  Een bijdrage kan slechts eenmaal worden toegekend aan een bepaalde activiteit.

 • -

  Ideeën zijn van de bewoners zelf en zij voeren deze ook zelf uit.