Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Regeling stimulering fietsgebruik woon-werkverkeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling stimulering fietsgebruik woon-werkverkeer 2017
CiteertitelRegeling stimulering fietsgebruik woon-werkverkeer 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfietsregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020Nieuwe regeling

15-11-2016

Gemeenteblad 2016, 187218

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling stimulering fietsgebruik woon-werkverkeer 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk besluit:

 • *

  gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet

 • *

  gelet op artikel 160 van de Gemeentewet

 • *

  nadat daarover overeenstemming is bereikt in de commissie voor Georganiseerd Overleg 

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

  

Regeling stimulering fietsgebruik woon-werkverkeer 2017

Artikel 1: Begripsomschrijving

 • a.

  Fiets: een rijwiel met of zonder elektrische trapondersteuning.

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de CAR-UWO.

 • c.

  Werkgever: het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Artikel 2: Tegemoetkoming kosten fietsgebruik

 • 1.

  De medewerker die voor ten minste 60% van zijn werkdagen voor zijn woon-werkverkeer gebruikt maakt van een fiets, krijgt voor de ten behoeve van zijn woon-werkverkeer gereden fietskilometers een tegemoetkoming van € 0,17/kilometer.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt standaard berekend over XXX werkdagen/jaar, waarbij dit aantal naar rato wordt verminderd naarmate de medewerker een werkpatroon aanhoudt waarin hij minder dan 5 dagen/week werkt.

 • 3.

  Ingeval de medewerker langer dan 4 weken aaneengesloten ziek is, wordt de tegemoetkoming vanaf dat moment stilgezet tot aan het moment waarop hij zijn werkzaamheden hervat.

Artikel 3: Lening aanschaf fiets

 • 1.

  De medewerker die een fiets aanschaft ten behoeve van zijn woon-werkverkeer kan daartoe een lening krijgen van werkgever.

 • 2.

  De maximale hoogte van het leningsbedrag is vijf maal het reiskostentegemoetkoming op jaarbasis op grond van artikel 2, waarop de medewerker op het moment van aanschaf aanspraak heeft.

 • 3.

  Aflossing van de lening vindt plaats door inhouding van de aan de medewerker toekomende reiskostentegemoetkoming.

 • 4.

  Medewerker schaft de fiets aan, betaalt deze zelf en doet een aanvraag voor een lening waarbij hij een kopie van de aankoopfactuur van de fiets meestuurt.

 • 5.

  Bij beëindiging van het dienstverband wordt het nog niet door de medewerker afbetaalde restant van het door hem geleende bedrag ingehouden bij de slotafrekening van zijn salaris.

Artikel 4: Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling stimulering fietsgebruik woon-werkverkeer 2017’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 november 2016.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp