Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Besluit verruimde sluitingstijden horeca

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit verruimde sluitingstijden horeca
CiteertitelBesluit verruimde sluitingstijden horeca
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpsluitingstijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk, art. 2:29
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2015Nieuwe regeling

18-11-2014

Gemeenteblad 2015, 5472

Z-14-27968

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit verruimde sluitingstijden horeca

De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op artikel 2:29 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat;

 

 • -

  Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’t Groene Hart een voorstel heeft ingediend voor ruimere sluitingstijden;

 • -

  de politie een positief advies heeft gegeven over ruimere sluitingstijden, mits hier voorwaarden aan worden verbonden om bezoekers gespreid te laten vertrekken;

 • -

  de burgemeester bij wijze van proef wil experimenteren met ruimere sluitingstijden voor een vastgestelde periode;

 • -

  afspraken over verruimde sluitingstijden daarom zijn vastgesteld in het Convenant SluitingstijdenHoreca;

 • -

  het Convenant Sluitingstijden Horeca is ondertekend door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’t Groene Hart en de politie;

 

besluit:

 

 • I.

  dat de burgemeester voor openbare inrichtingen ontheffing van het sluitingsuur kan verlenen, indien de ondernemer verklaart, door middel van het indienen van het daartoe verstrekte formulier, zich te houden aan het gestelde in het Convenant Sluitingstijden Horeca;

   

 • II.

  dat de burgemeester de ontheffing als bedoeld onder I van dit besluit kan weigeren of intrekken indien:

  • a.

   de ondernemer niet voldoet en of zich niet houdt aan het gestelde in hetConvenant Sluitingstijden Horeca;

  • b.

   blijkt dat verruimde openstelling van de inrichting de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting of de openbare orde in ernstige mate nadelig beïnvloedt;

  • c.

   de ondernemer niet in het bezit is van een rechtsgeldige exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

    

 • III.

  dat de ontheffing als bedoeld onder I van dit besluit niet geldt voor:

  • a.

   terrassen, behorende bij openbare inrichtingen;

  • b.

   paracommerciële instellingen (m.u.v. de Zon, Loose End en Kras);

  • c.

   seksbedrijven en overige inrichtingen van amusement of ontspanning;

    

 • IV.

  dat dit besluit wordt aangehaald als het Besluit verruimde sluitingstijden horeca;

   

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan.

Bodegraven, 18 december 2014.

De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk,

mr. C. van der Kamp