Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening Restschuldlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Restschuldlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017
CiteertitelVerordening Restschuldlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerprestschuldlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201701-01-2019Nieuwe regeling

19-04-2017

Gemeenteblad 2017, 110249

Z-17-47648

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Restschuldlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

 

besluit

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Restschuldlening Bodegraven-Reeuwijk 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aankooptransactie en verkooptransactie: verkoop en verlaten van een oude woning en aankoop en bewoning als hoofdverblijf van een nieuwe woning;

 • b.

  Aanvrager: een woningeigenaar, die een aanvraag voor een Restschuldlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 • d.

  Fiscale restschuld: de schuld voor de financiering waarvan de Restschuldlening mag worden gebruikt. Er is sprake van een fiscale restschuld als de eigenwoningschuld (het bedrag waarover rente mag worden afgetrokken) hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel;

 • e.

  Restschuldlening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van een fiscale restschuld.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

 • g.

  Verkoopopdracht: een getekende opdracht aan een makelaar om de oude woning te verkopen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Voor toepassing van deze verordening moet er sprake zijn van een werkelijke aan- en verkooptransactie. Dat wil zeggen dat de oude woning zal worden verkocht en verlaten en dat de nieuwe woning zal worden aangekocht en betrokken als hoofdverblijf. Bij aankoop van een woning wordt uitgegaan van de overdracht van de volle eigendom. Aan eigendomsoverdracht met beperkende rechten zoals erfpacht of opstal kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Uitgesloten zijn in ieder geval de volgende situaties:

  • *

   Aankoop met erfpacht uitgegeven door een particulier.

  • *

   Aankoop met recht van vruchtgebruik.

  • *

   Aankoop met een bijzondere koopconstructie, bijvoorbeeld MGE, Koopgarant. De beoordeling van een koopconstructie ligt bij SVn.

  Uitgesloten zijn de volgende situaties die fiscaal gelijkgesteld zijn aan aankoop:

  • *

   Schenking van een woning aan de aanvrager.

  • *

   Vererving van een woning of vererving van het gebruik van een woning, waarin gewoond gaat worden.

  • *

   In gebruikneming van de tweede woning als het hoofdverblijf en overgaan van de woning van box 3 (sparen en beleggen) naar box 1 (werk en woning).

  • *

   Overbrenging van de woning van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen.

  Uitgesloten zijn de volgende situaties die fiscaal gelijkgesteld zijn aan verkoop:

  • *

   Schenking van de woning aan een ander.

  • *

   In gebruikneming van de woning als tweede woning en overgaan van box 1 (werk en woning) naar box 3 (sparen en beleggen).

  • *

   Verhuur van de woning waardoor deze niet langer het hoofdverblijf is.

  • *

   Overbrenging van de woning van het privévermogen naar het ondernemingsvermogen.

  • *

   Verloren gaan van de woning, bijvoorbeeld door brand of sloop van de woning.

  Uitgesloten zijn eveneens de volgende situaties:

  • *

   In verband met scheiding of uit elkaar gaan is de woning:

   • °

    2 of meer jaar geleden verlaten;

   • °

    nog geen 2 jaar geleden verlaten maar de (ex-)partner woont er ook niet meer.

  • *

   De aanvrager is verhuisd en de oude woning:

   • °

    is nog niet verkocht aan het einde van het 3e kalenderjaar nadat de woning is verlaten;

   • °

    is niet meer bestemd voor verkoop;

   • °

    staat niet meer leeg.

  • *

   De aanvrager is verhuisd en de nieuwe woning is aan het einde van het 3e kalenderjaar na het verlaten van de oude woning:

   • °

    nog niet (af)gebouwd;

   • °

    niet meer bestemd als eigen woning;

   • °

    verhuurd of staat ter beschikking aan een ander (derde).

 • 2.

  De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een gemeenterekening Restschuldlening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Restschuldlening kan worden toegekend. De gemeenterekening Restschuldlening is ondergebracht bij SVn.

 • 3.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk woonachtige verblijfsgerechtigde personen. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor één van beide aanvragers.

  • b.

   Voor het verwerven van een nieuwbouw of bestaande koopwoning in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De maximale koopsom van de nieuwe aan te kopen woning bedraagt € 300.000,-.

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Restschuldlening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Restschuldleningen.

 • 2.

  Restschuldleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bodegraven-Reeuwijk en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Restschuldlening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Restschuldlening vast, met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 40.000,-.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Restschuldlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door het college op grond van artikel 4:4 van de Algemene Wet bestuursrecht vastgesteld (digitaal) formulier. Bij de aanvraag wordt een kopie gevoegd van de verkoopopdracht aan een makelaar voor de woning met restschuld.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Het college handelt van deze verordening aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een hersteltermijn van twee weken geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn van twee weken het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan waarbij zolang de aanvraag niet compleet is de beslistermijn wordt opgeschort, een beslissing en deelt die middels een besluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag / intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Restschuldlening in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • c.

  de Restschuldlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • d.

  de fiscale restschuld minder bedraagt dan € 10.000,-;

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

 • f.

  de koopakte van de oude woning en/of de koopakte van de nieuwe woning ontbonden wordt;

 • g.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend na het passeren van de eigendomsakte van de woning met restschuld of na het passeren van de eigendomsakte van de nieuwe woning.

Artikel 8 Krediettoets, verstrekken en beheer Restschuldlening

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een maximale reservering voor een Restschuldlening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. De uiteindelijke hoogte van de Restschuldlening wordt vastgesteld door SVn en hangt af van de gerealiseerde verkoopprijs van de oude woning, het inkomen van de aanvrager(s) en de fiscale restschuld.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Restschuldlening.

Artikel 9 Voorwaarden SVn

Op een Restschuldlening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Restschuldlening’, ‘Procedures Restschuldlening’, ‘Uitvoeringsregels Restschuldlening’ en ‘Toelichting op een Restschuldlening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bodegraven-Reeuwijk en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 10 Kenmerken Restschuldlening

 • 1.

  De restschuld is ontstaan na 29 oktober 2012 en voor 31 december 2017.

 • 2.

  De Restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, naast een eerste hypotheek voor de aankoop van de nieuwe woning.

 • 3.

  Inkomen van aanvragers van 57 jaar of ouder wordt niet meegenomen bij de bepaling van de maximale Restschuldlening.

 • 4.

  De eigendomsakten van de oude en nieuwe woning mogen nog niet gepasseerd zijn bij de notaris op het moment dat de lening wordt aangevraagd. De eigendomsakte van de nieuwe woning dient altijd eerder te passeren dan de eigendomsakte van de oude woning.

 • 5.

  De aanvrager is een particulier waarvan de oude woning als eigen woning en hoofdverblijf fungeert (behoudens tijdelijke verhuur). De aanvrager dient de nieuwe woning als hoofdverblijf te gaan gebruiken.

 • 6.

  Er moet sprake zijn van een werkelijke aankooptransactie en verkooptransactie.

 • 7.

  De looptijd van de Restschuldlening is 15 jaar.

 • 8.

  De rente wordt vastgesteld op het moment van offreren en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 15 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

 • 9.

  De Restschuldlening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost.

 • 10.

  Het is altijd mogelijk de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen met een minimum van € 250,-.

 • 11.

  Aan de tweede hypotheek op de nieuwe woning zijn voorwaarden gesteld zoals genoemd in artikel 9 van deze verordening.

 • 12.

  De Restschuldlening kan niet meeverhuizen naar een eventuele opvolgende woning en dient te worden afgelost bij verkoop van de woning waarop de restschuld is gevestigd.

Artikel 11 Bouwkrediet

 • 1.

  De Restschuldlening wordt door middel van een depot, hierna te noemen ‘bouwkrediet’ beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de eigendomsakte van de nieuwe woning bij de notaris.

 • 2.

  De notaris die belast is met het passeren van de eigendomsakte van de oude woning is bevoegd om geld op te vragen uit het bouwkrediet.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover het de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet betreft.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Restschuldlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op woensdag 19 april 2017.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp