Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 2019
CiteertitelMandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, volmacht, machtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

Gemeenteblad 2020, 23741

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 2019

Het college van burgemeester en wethouders, voorzover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de aan hem toegekende bevoegdheden krachtens de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) – in het bijzonder artikel 10:3 van deze wet – , de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer (Wm), de Woningwet (Ww), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Monumentenwet 1988 (Mw), de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet bodembescherming (Wbb), de Huisvestingswet 2014 en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ministeriele regelingen en gemeentelijke verordeningen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

besluit:

 

 • I

  tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland en diens plaatsvervanger voor wat betreft de bevoegdheid tot:

   

  • *

   Algemeen

   • -

    het aanwijzen van ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Monumentenwet dan wel Erfgoedwet, de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming en de Huisvestingswet 2014 en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten en ministeriële regelingen, alsmede gemeentelijke verordeningen zoals de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk en hoofdstuk 6 van de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019;

   • -

    het aanwijzen van ambtenaren, belast met het opstellen van processen verbaal in het kader van artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

   • -

    het toepassen van de in de Awb, de Wabo en bovengenoemde wetten opgenomen procedures, het nemen van besluiten naar aanleiding daarvan en het voeren van correspondentie behorend bij deze procedures;

   • -

    het besluiten op grond van art. 4:18 Awb inzake dwangsommen bij niet tijdig beslissen;

   • -

    het besluiten op verzoeken om openbare informatie (Wet openbaarheid van bestuur) inzake activiteiten of procedures die door de Omgevingsdienst Midden-Holland worden behandeld;

  • *

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

   • -

    het beschikken op aanvragen om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, en voor zover van toepassing in samenhang met artikel 2.10 tot en met 2.20a van de Wabo en de bijbehorende bepalingen uit het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële Regeling omgevingsrecht, de Apv, alsmede aanhakende activiteiten als bedoeld in de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

   • -

    het besluiten op aanvragen om een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor permanente bewoning van een recreatieverblijf, overeenkomstig de Beleidsnota permanente bewoning recreatiewoningen;

   • -

    het afhandelen van meldingen op grond van de Wabo en voor van zover toepassing in samenhang met de Apv;

   • -

    het ambtshalve actualiseren, wijzigen en intrekken van omgevingsvergunningen;

   • -

    het afhandelen van principe-verzoeken;

   • -

    het overschrijven van een omgevingsvergunning op een andere naam;

  • *

   Wet milieubeheer

   • -

    het nemen van beschikkingen op grond van de Wm, zoals maatwerkvoorschriften, gelijkwaardigheidstoetsen en besluiten op aanmeldnotities in het kader van het Besluit milieueffectrapportage (bij vergunningprocedures);

   • -

    het afhandelen van meldingen of het nemen van besluiten in verband met het Activiteitenbesluit of andere besluiten op grond van artikel 8.40 Wm;

   • -

    de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van onder andere de artikelen 5.9, 10.40, 10.63, 12.13, 12.23, 12.24, 17.2, 17.4 en 17.15 van de Wm;

  • *

   Woningwet, Bouwbesluit

   • -

    het beslissen op verzoeken om een gebruiks- of sloopvergunning ingevolge de bouwverordening;

   • -

    het afhandelen van meldingen, zoals bouw, sloop of gebruik ingevolge het bouwbesluit;

   • -

    het beschikken op aanvragen om ontheffingen voor bouwlawaai;

  • *

   Wet ruimtelijke ordening / bestemmingsplan

   • -

    het beslissen op aanvragen om een aanlegvergunning en voor zover van toepassing in samenhang met een vrijstelling, ontheffingen of toestemmingen, zoals bedoeld in de gemeentelijke bouwverordening, het bouwbesluit en de Wro, met uitzondering van planologische afwijkingen op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a en b en 3.10 van de Wro;

   • -

    het beslissen op aanvragen om een sloopvergunning c.q. afhandeling sloopmelding;

  • *

   Wet geluidhinder

   • -

    de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Wgh en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zoals onder andere het Besluit geluidhinder (waaronder begrepen het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken met betrekking tot sanering van verkeerslawaai) en het uitvoering geven aan de toepasselijke ministeriële regelingen zoals onder andere het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; [1]

    [1] Voordat het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wgh wordt genomen, wordt overleg gevoerd met de gemeente in verband met de afstemming met het bestemmingsplan. 

  • *

   Wet bodembescherming

   • -

    de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Wbb (met uitzondering van art. 27 en 28) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zoals onder andere het Besluit bodemkwaliteit en het uitvoering geven aan de toepasselijke ministeriële regelingen zoals onder andere de Regeling bodemkwaliteit en de Vrijstellingsregeling grondverzet;

  • *

   Besluit lozingen buiten inrichtingen

   • -

    de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van dit Besluit met betrekking tot bodemenergiesystemen, zoals het stellen van maatwerkvoorschriften en het uitvoeren van toezicht en handhaving;

  • *

   Algemene plaatselijke verordening (Apv)

   • -

    het beschikken op aanvragen om ontheffing in verband met geluidhinder (art. 4:6 Apv);

   • -

    het afhandelen van kennisgevingen voor incidentele festiviteiten (art. 4:3 Apv);

  • *

   Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019

   • -

    het verlenen van een vergunning voor onttrekking, samenvoeging, omzetting of vorming van woonruimte (art. 26);

   • -

    het weigeren van een vergunning als bedoeld in artikel 26 (art. 29);

   • -

    het verlenen van een vergunning voor het splitsen van een recht op woonruimte (art. 30);

   • -

    het weigeren van een vergunning als bedoeld in artikel 30 (art. 33);

   • -

    het intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 26 of artikel 30 (art. 34);

  • *

   Toezicht en handhaving

   • -

    het uitvoeren van toezichtsbevoegdheden en –taken met betrekking tot het bepaalde bij of krachtens Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Monumentenwet dan wel Erfgoedwet, de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming en de Huisvestingswet 2014 en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten en ministeriële regelingen, alsmede gemeentelijke verordeningen zoals de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk en hoofdstuk 6 van de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019;

   • -

    het voeren van correspondentie naar aanleiding van de toezichttaken, zoals wraken, waarschuwingen e.d.;

   • -

    het nemen van handhavingsbeschikkingen, te weten last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, invorderingsbeschikking en intrekking vergunning (als sanctie) op grond van de hierboven genoemde regelgeving;

   • -

    het opleggen van spoedeisende bestuursdwang op grond van hoofdstuk 5 van de Wabo;

   • -

    het stilleggen van bouwwerkzaamheden op grond van art. 5.17 van de Wabo;

   • -

    het verrichten van andere handhavingsbevoegdheden op grond van hoofdstuk van de Wabo en titel 5.3 van de Awb;

   • -

    het beschikken op verzoeken van derden om handhaving ten aanzien van (vermeende) overtredingen van een vergunning op grond van de Wabo of ten aanzien van (vermeende) overtredingen van hierboven genoemde regelgeving;

   • -

    het verdagen van beslistermijnen bij verzoeken tot handhaving;

   • -

    het aanzeggen van mondelinge bestuursdwang voor het opruimen van gevaarlijke stoffen en/of het voorkomen van verdere verontreiniging bij incidenten buiten inrichtingen;

   • -

    het verlenen van opdrachten tot het doen van onderzoek naar of het opruimen van gevaarlijke stoffen en/of het voorkomen van verdere verontreiniging bij incidenten buiten inrichtingen ingeval geen gehoor wordt gegeven aan de mondelinge bestuursdwang dan wel de veroorzaker van het incident onbekend is;

  • *

   Juridische procedures

   • -

    het opstellen en indienen van verweerschriften en stukken;

   • -

    het meewerken aan mediation of informele aanpak in bezwaar of beroepsprocedures;

   • -

    het indienen van (incidenteel) hoger beroep, na instemming van de gemeente;

   • -

    het verdagen van de beslissing op bezwaar indien het besluit niet tijdig genomen kan worden (Awb);

   • -

    het nemen van beslissingen op bezwaar conform het advies van de bezwaarcommissie, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften die zijn gericht tegen door hem krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten;

 • II

  tot het verlenen van mandaat, machtiging en/of volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland en diens plaatsvervanger voor wat betreft:

  • -

   het afhandelen van milieu- of bouw gerelateerde klachten van derden;

  • -

   het doen uitgaan van correspondentie samenhangend met de aan de Omgevingsdienst Midden-Holland opgedragen taken, zoals bezoekbevestigingen en ontvangstbevestigingen;

  • -

   het nemen van beslissingen en verrichten van handelingen in het kader van archiefbeheer zoals bedoeld in de Archiefwet 1995;

  • -

   het verzorgen van kennisgevingen en publicaties van de aan de Omgevingsdienst Midden-Holland opgedragen taken;

  • -

   het doen van een opgave ex art. 41 Wbb;

  • -

   het ter inzage beschikbaar stellen van dossierinformatie;

  • -

   het aangaan van overeenkomsten in het kader van sanering van verkeerslawaai zoals bedoeld in de artikelen 6.8 tot en met 6.10 van het Besluit geluidhinder;

  • -

   het aangaan van planschadeovereenkomsten bij binnenplanse ontheffingen en kleine buitenplanse ontheffingen van het bestemmingsplan op grond van art. 2.1 en 2.12 van de Wabo;

  • -

   het inschrijven van hogere waardenbesluiten en lasten onder bestuursdwang en dwangsom in het kadaster (Wkpb);

  • -

   het aanleveren van gegevens voor de risicokaart;

 • III

  de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland en diens plaatsvervanger te machtigen om in naam van het college medewerkers van de Omgevingsdienst Midden-Holland te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te vertegenwoordigen bij de:

  • 1.

   Rechtbank in bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

  • 2.

   Voorzieningenrechter van de rechtbank inzake verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

  • 3.

   Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

  • 4.

   Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

  • 5.

   Gemeentelijke bezwaarschriftencommissie inzake bezwaarprocedures met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

 • IV

  tot het verlenen van toestemming aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland om ondermandaat en –machtiging te verlenen aan medewerkers of ingehuurde deskundigen met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken, met uitzondering van het nemen van beslissingen op bezwaar;

 • V

  dat het onderhavige besluit in werking treedt op de eerste dag na de bekendmaking;

 • VI

  dat het onderhavige besluit de eerder verleende mandaten aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland doet vervallen;

 • VII

  kennis te nemen van de instemming met de mandaatverlening door de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Bodegraven, 17 december 2019. 

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, 

 

de secretaris,

drs. J.G. de Jager 

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp   

 

Voor akkoord, 

 

A. Mutter

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland

   

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw bezwaar.