Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels met betrekking tot de werkgeverscommissie voor de griffie (Verordening werkgeverscommissie Bodegraven-Reeuwijk 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels met betrekking tot de werkgeverscommissie voor de griffie (Verordening werkgeverscommissie Bodegraven-Reeuwijk 2020)
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Bodegraven-Reeuwijk 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83 van de Gemeentewet
 2. paragraaf 3 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-202001-01-2020Nieuwe regeling

22-04-2020

gmb-2020-109430

Z/20/92980

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels met betrekking tot de werkgeverscommissie voor de griffie (Verordening werkgeverscommissie Bodegraven-Reeuwijk 2020)

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 17 april 2020;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening werkgeverscommissie Bodegraven-Reeuwijk 2020

 

Artikel 1 De werkgeverscommissie

Er is een commissie die optreedt als werkgever voor de griffie, hierna te noemen: de werkgeverscommissie.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent de bevoegdheden uit die voortvloeien uit het werkgeverschap van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. Hieronder wordt mede begrepen de bevoegdheid om te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier en met de op de griffie werkzame ambtenaren, alsmede het als werkgever voeren van overleg in het lokaal overleg.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende beslissingen en reglementen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de griffier machtigen voor alle aan de werkgeverscommissie overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel.

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad is adviseur van de werkgeverscommissie.

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van de werkgeverscommissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 5 Ondersteuning van de werkgeverscommissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De

besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f, van de Wet openbaarheid van bestuur, in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Intrekken oude verordening

De Verordening werkgeverscommissie, vastgesteld door de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in zijn openbare vergadering van 18 mei 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening werkgeverscommissie Bodegraven-Reeuwijk 2020.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 22 april 2020.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs MMC

 

Toelichting

 

Algemeen

 

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. De raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak overdraagt. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet, ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening. 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 De werkgeverscommissie

Als bevoegd gezag van de griffie heeft de raad in zijn openbare vergadering van 18 mei 2011 een werkgeverscommissie voor de griffie ingesteld. De werkgeverscommissie treedt op als werkgever voor de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

 

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 2 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

 

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier is niet aan hem ondergeschikt.

 

De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffier. Mede in het licht van diens frequentie als gesprekspartner van de griffier is de voorzitter van de raad bij uitstek geschikt om de werkgeverscommissie te adviseren.

 

Artikel 4 Taken voorzitter

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 5 Ondersteuning van de werkgeverscommissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan ook worden geboden door een medewerker van het college, nu de rechtspersoon gemeente wordt aangeduid als de werkgever en de raad en het college dit werkgeverschap samen invullen.

 

Artikel 6 Besluitvorming

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 7 Verslaglegging

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 8, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

 

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

 

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 12 Intrekken oude verordening

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 14 Citeertitel

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.