Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de commissie integriteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de commissie integriteit
CiteertitelVerordening op de commissie integriteit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 83

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2012Nieuwe regeling

03-01-2011

14-03-2012, Kijk op Bodegraven

Z-11-2168

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de commissie integriteit

de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

B e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de commissie integriteit

Artikel 1

De commissie bestuurlijke integriteit bestaat uit drie door de gemeenteraad uit zijn midden aangewezen leden en een door de gemeenteraad uit zijn midden aangewezen voorzitter.

Artikel 2
 • a.

  De commissie heeft tot taak:

  • 1.

   de gemeenteraad met betrekking tot onderwerpen op het gebied van de bestuurlijke integriteit advies te dienen;

  • 2.

   toe te zien op de naleving van de gedragscode;

  • 3.

   op hun verzoek advies uit te brengen aan bestuurders met betrekking tot het onderwerp bestuurlijke integriteit;

  • 4.

   de ontvangst/aanvaarding van geschenken op verzoek van de begunstigde te registeren, danwel te voorzien in de mogelijkheid tot registratie;

  • 5.

   opmerkelijke gebeurtenissen in dit kader te registreren.

 • b.

  De commissie kan voorstellen doen om aan adviezen van de commissie (behoudens wettelijke regelgeving) een dwingend karakter te geven.

Artikel 3
 • a.

  De commissie vergadert in beginsel binnen veertien dagen nadat de voorzitter of één van de leden de wens daartoe te kennen heeft gegeven.

 • b.

  Vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis, maar de commissie kan besluiten elders te vergaderen.

 • c.

  Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt ten behoeve van de leden van de commissie; dit verslag wordt als vertrouwelijk behandeld en dus niet verder gedistribueerd.

Artikel 4

De commissie wint alle voor haar activiteiten noodzakelijke informatie in bij de organen en de leden van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en derden.

Artikel 5

De commissie heeft toegang tot alle gegevens, die direct of indirect onder beheer van het gemeentebestuur van Bodegraven-Reeuwijk staan, tenzij het belang van de kennisneming door de commissie in het kader van de uitoefening van haar taak niet opweegt tegen belangen, die zich verzetten tegen toegang voor de commissie. De beslissing inzake deze afweging wordt genomen door de gemeenteraad.

Artikel 6
 • a.

  Het staat ieder lid van het gemeentebestuur en iedere medewerkende van de gemeente Bodegaven- Reeuwijk vrij om de commissie te informeren over situaties, die naar zijn of haar mening voor het werk van de commissie van belang zijn.

 • b.

  De commissie en haar leden zullen strikte geheimhouding bewaren ten aanzien van de wijze van verkrijging van informatie, die haar ter kennis is gebracht, indien en voor zover de rapporteur/informant daarom uitdrukkelijk heeft gevraagd.

 • c.

  Als de door de commissie verkregen informatie een klacht jegens één of meer personen omvat of betreft, zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over de voortzetting van de geheimhouding als hij op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, op grond van de bepalingen van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling of anderszins de persoon of personen in kennis stelt van de inhoud van de klacht.

Artikel 7

De commissie ontvang jaarlijks van de gemeenteraadsleden en van het college van burgemeester en

wethouders de door gemeentebestuurders en ambtelijk leidinggevenden vervaardigde overzichten van nevenfuncties en van relatiegeschenken, die door hen c.q. medewerkenden van hun organisatieonderdeel worden vervuld c.q. zijn ontvangen.

Artikel 8

De commissie brengt haar gevraagd of ongevraagd advies schriftelijk uit aan het bestuursorgaan, dat daarvoor naar haar mening het meest aangewezen is met het oog op de inhoud van het advies.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

gehouden op 3 januari 2011

de griffier, drs. J.H. Rijs

de voorzitter,drs. J.P.J. Lokker