Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 02 NOV 2011 no. 1 tot vaststelling van een regeling voor een toelage voor medewerkers Bureau Eilandgedeputeerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 02 NOV 2011 no. 1 tot vaststelling van een regeling voor een toelage voor medewerkers Bureau Eilandgedeputeerden
CiteertitelEILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 02 NOV 2011 no. 1 tot vaststelling van een regeling voor een toelage voor medewerkers Bureau Eilandgedeputeerden
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 FEB 2011 no. 8 tot vaststelling van een regeling voor een toelage voor medewerkers Bureau Eilandgedeputeerden.

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 168, lid 1, sub c
  2. Ambtenarenwet BES, artt. 17, 18, 19 en 75
  3. Bezoldigingsregeling Bonaire 2005, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-201101-01-2005Nieuwe regeling

02-11-2011

A.B. 2011, no. 13

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 02 NOV 2011 no. 1 tot vaststelling van een regeling voor een toelage voor medewerkers Bureau Eilandgedeputeerden.

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat de uitoefening van de functies van door het openbaar lichaam Bonaire aan bureau Eilandgedeputeerden ter beschikking gestelde medewerkers in de functie van portefeuille secretaris en portefeuille adviseur over het algemeen extra inzet vergt en qua niveau en werkbelasting mogelijk zwaarder is dan de functie die eerder werd uitgeoefend;

dat er geen sprake is van extra taken die naast de reguliere functie worden uitgeoefend;

dat deze medewerkers, op basis van de criteria genoemd in artikel 9 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005, daarom niet in aanmerking komen voor een toelage;

dat daartoe bij Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 februari 2011 (AB 2011, no. 7) een regeling is vastgesteld voor een toelage voor medewerkers Bureau Eilandgedeputeerden.

dat in het kader van de uitvoering van de functiewaardering de medewerkers die ter beschikking waren gesteld in een functie bij het Bureau gedeputeerden een toelage dienen te krijgen conform deze regelingen welke terugwerkt tot en met 1 januari 2005;

Dat het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 februari 2011 dient te worden ingetrokken en opnieuw dient te worden vastgesteld en welke thans terugwerkt tot en met 1 januari 2005.

Gelet op:

Artikel 168 lid 1 sub c Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Artikel 17, 18, 19 en 75 Wet Materieel Ambtenarenrecht;

Artikel 9 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005 (A.B. 2006, no. 5);

Gelezen:

Het advies van de afdeling Juridische en Algemene Zaken van 26 september 2011

HEEFT BESLOTEN:

Vast te stellen het navolgende eilandbesluit, houdende algemene maatregelen:

Artikel 1

  • 1. Aan de door het openbaar lichaam Bonaire ter beschikking gestelde medewerkers van het Bureau Eilandgedeputeerden in functie van portefeuille secretaris en portefeuille adviseur wordt een toelage verstrekt.

  • 2. De hoogte van de toelage is afhankelijk van de opleiding en ervaring van de medewerker en bedraagt maximaal 25% van de bezoldiging.

Artikel 2

De toelage plus de bezoldiging van de medewerker in de functie van portefeuille secretaris en portefeuille adviseur samen bedragen niet meer dan de hoogste trede van de bezoldigingsschaal van de functie (de functionele schaal) waarvoor de medewerker ter beschikking zal worden gesteld.

Artikel 3

  • 1. De medewerker komt uitsluitend in aanmerking voor de toelage gedurende de duur van de ter beschikkingstelling.

  • 2. De toelage wordt niet geïncorporeerd in het salaris van de medewerker, ongeacht de duur van de ter beschikking stelling.

Artikel 4

De portefeuille adviseur en portefeuille secretaris hebben recht op een telefoontoelage van US$ 14,- per maand.

Artikel 5

Het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 februari 2011 (AB 2011, no. 7) wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit eilandbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit en getekend op 02 NOV 2011

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de gezaghebber, de secretaris,