Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT van 7 augustus 1996, no. 44, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B.1961, no. 117)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT van 7 augustus 1996, no. 44, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B.1961, no. 117)
CiteertitelPrijzenbeschikking geregistreerd verpakte geneesmiddelen
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
15-08-199610-10-2010Nieuwe regeling

07-08-1996

A.B. 1996, no. 9

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT van 7 augustus 1996, no. 44, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B.1961, no. 117)

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij dit eilandsbesluit bepaalde wordt verstaan onder:

verkopen :verkopen of te koop aanbieden;
   
geregistreerd verpakt geneesmiddel:een geneesmiddel dat krachtens de Landsverordening op de Geneesmiddelvoorziening (P.B.1969, no.24) is ingeschreven in het register van verpakte geneesmiddelen;
groothandelprijs:de prijs bij verkoop aan de kleinhandel;
kleinhandelprijs :de prijs bij verkoop aan de consument.

Artikel 2

Het is een ieder verboden in het eilandgebied Bonaire een geïmporteerd, geregistreerd en verpakt geneesmiddel tegen een hogere groothandels- en kleinhandelsprijs te verkopen dan respectievelijk de inkoopprijs vermeerderd met een opslagpercentage van ten hoogste 34% (vier en dertig procent) en de groothandelsprijs vermeerderd met een opslagpercentage van 50% (vijftig procent).

Artikel 3

Het opslagpercentage van 50% (vijftig procent), genoemd in artikel 2, geldt niet voor de aflevering op recept aan:

 • a.

  personen die verzekerd zijn krachtens een sociale verzekering, waarvan de uitvoering aan de Sociale Verzekeringsbank is opgedragen;

 • b.

  personen die op grond van een daartoe door of vanwege het bestuurscollege verstrekte kaart (zgn. p.p.-kaart) recht hebben op verstrekking van vrije geneeskundige behandeling.

 • c.

  personen die ingevolge artikel 8, eerste lid, en artikel 12, eerste lid, van de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren (P.B, 1986, no. 165), recht hebben op vrije geneeskundige behandeling.

Artikel 4

Bij de berekening van de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen heeft afronding van de verkoopprijs naar boven of naar beneden plaats wanneer er sprake zou zijn onderscheidenlijk van meer of minder dan vijf centen.

Artikel 5

 • 1. Dit eilandsbesluit wordt in het Afkondigingsblad Bonaire opgenomen.

 • 2. Dit eilandsbesluit wordt bekendgemaakt in de Curaçaosche Courant, alsmede, eventueel in een aangepaste vorm, in één of meer dagbladen die in het eilandgebied Bonaire worden verspreid.

Artikel 6

De Beschikking groothandelsprijzen geneesmiddelen 1991 (M.B. 28 oktober 1991, no. 8090/JAZ) en de Beschikking kleinhandelsprijzen geneesmiddelen mei 1985 (M.B. 13 mei 1985, no. 3527-b/JAZ) worden ingetrokken.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van 15 augustus 1996.

Artikel 8

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Prijzenbeschikking geregistreerd verpakte geneesmiddelen.