Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 18 november 2004, nr. 1 tot vaststelling van de doelstelling, taken, onderverdeling in onderafdelingen, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de afdeling juridische en algemene zaken van de bestuursdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 18 november 2004, nr. 1 tot vaststelling van de doelstelling, taken, onderverdeling in onderafdelingen, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de afdeling juridische en algemene zaken van de bestuursdienst
CiteertitelOrganisatiebesluit bestuursdienst, afdeling juridische en algemene zaken
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Organisatieverordening Bonaire, art. 2, lid 2 en lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
19-11-200410-10-2010Nieuwe regeling

18-11-2004

A.B. 2004, no. 28

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 18 november 2004, nr. 1 tot vaststelling van de doelstelling, taken, onderverdeling in onderafdelingen, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de afdeling juridische en algemene zaken van de bestuursdienst

Artikel 1

De afdeling juridische en algemene zaken heeft de volgende doelstelling: Het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot algemene bestuurszaken, de juridische toetsing, het (doen) afhandelen van bezwaarschriftenprocedures en gerechtelijke procedures, de beleidsadvisering over juridische vraagstukken en het (mede) tot stand brengen van contracten en eilandelijke wet- en regelgeving. De afdeling juridische en algemene zaken draagt zorg voor:

 • a.

  algemene bestuurszaken en,

 • b.

  algemene juridische zaken.

Artikel 2

De afdeling juridische en algemene zaken heeft de volgende taken:

 • a.

  algemene bestuurszaken;

 • b.

  vergunningverlening;

 • c.

  bestuurlijke werkzaamheden;

 • d.

  bezwaar- en beroepschriften;

 • e.

  juridisch advisering;

 • f.

  contracten en garanties en

 • g.

  wetgeving.

Artikel 3

 • 1. De afdeling is niet onderverdeeld in onderafdelingen.

 • 2. Het afdelingshoofd stuurt de medewerkers direct aan.

Artikel 4

De afdeling juridisch en algemene zaken heeft het volgende formatieplan:

1Hoofd van de afdeling
3Jurist
2Juridisch-administratief Medewerker
6Totaal

Artikel 5

De in het formatieplan genoemde organieke functies van de afdeling juridische en algemene zaken zijn in het organisatie boek van de afdeling juridische en algemene zaken per functie beschreven.

Artikel 6

Het organisatieboek van de afdeling juridische en algemene zaken wordt vastgesteld conform de als bijlage bij het advies van de afdeling personeel, organisatie en informatievoorziening van 4 augustus 2004, (archiefnr. 24011878), gevoegd exemplaar.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.

Artikel 8

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Organisatiebesluit bestuursdienst, afdeling juridische en algemene zaken.