Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Beleidsregels bij de verlening van gemeente garantie door de gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bij de verlening van gemeente garantie door de gemeente Borsele
CiteertitelBeleidsregels bij de verlening van gemeente garantie door de gemeente Borsele
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering omdat de datum van publicatie onbekend is.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiele verordening gemeente Borsele 2012 artikel 12 lid 4.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011nieuwe regeling

19-04-2011

onbekend

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bij de verlening van gemeente garantie door de gemeente Borsele

 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

De gemeente Borsele kent geen garantiebeleid. In 2010 zijn er verschillende garantieverzoeken bij de gemeente binnengekomen. De raad heeft bij het laatste verzoek gevraagd om een beleidskader hiervoor te ontwikkelen om nieuwe aanvragen te kunnen beoordelen.

Bij een verzoek om gemeentegarantie wordt nu wel onderzoek verricht, maar zijn er geen criteria. Deze beleidsnota moet een duidelijk kader aangeven waaraan getoetst moet worden en welke criteria hierbij van belang zijn. Met als uiteindelijke doel het financiële risico van de gemeente Borsele te minimaliseren.

 

Hoofdstuk 2 Wat is (gemeente)garantie

Artikel 2.1 Verschillende vormen van garanties

Er zijn verschillende vormen van garanties, zoals:

a. Garanties voor de betaling van rente en aflossing van door instellingen aan te gane geldleningen;

b. Garanties voor een bepaald exploitatietekort. In een dergelijk geval leidde in het verleden deze garantie tot een subsidie. Hoewel in dit geval wordt gesproken over garantie is het in feite een bepaalde vorm van subsidiering;

c. Een prijsgarantie, zoals voor ingezameld oud papier;

d. Garanties in het kader van het bevorderen van het eigen woningbezit (Nationale Hypotheek Garantie);

e. Huurgaranties.

Deze nota gaat verder alleen nog over de garanties, zoals hiervoor bedoeld onder a.

In de context van deze notitie wordt onder garantie verstaan het garanderen van rente en aflossingsverplichtingen in verband met door instellingen aan te gane geldleningen ter financiering van investeringen waarvoor eigen middelen onvoldoende aanwezig zijn.

 

Artikel 2.2 Werking en risico's

Als er gemeentegarantie wordt verstrekt, loopt de geldgever (bank) minder risico’s. De geldgever vertaalt dit in een aantrekkelijker rentepercentage of overige gunstige leveringsvoorwaarden (bijvoorbeeld geen afsluitprovisie).

Voor de gemeente kan garantiestelling als voordeel hebben dat een project wordt gefinancierd, waarmee gemeentelijke doelstellingen worden gerealiseerd.

Hiermee is de belangrijkste voorwaarde gegeven, die aan het verstrekken van gemeentegarantie ten grondslag ligt: de activiteit, die gefinancierd wordt met een lening onder gemeentegarantie, moet een publiek belang dienen.

Indien de instelling haar betalingsverplichtingen niet meer nakomt, neemt de gemeente deze over. De kans dat de gemeente op haar garantiestelling wordt aangesproken is sterk afhankelijk van de liquiditeit- en solvabiliteitspositie van de instelling. Als een gemeentegarantie wordt aangesproken dan ontstaat vervolgens een vordering van de gemeente op de nalatige instelling.

 

Artikel 2.3 De praktijk bij de gemeente Borsele

Bij het beoordelen van de financiële positie van de aanvrager zijn vaak onvoldoende gegevens beschikbaar. Beoordelen van deze positie van de aanvrager dient naar twee situaties te geschieden, namelijk:

 

a. Naar de bestaande financiële situatie voor de aanvraag;

b. De geprognosticeerde financiële positie naar de vermoedelijke situatie na totstandkoming van de voorziening die met de te garanderen geldlening wordt gefinancierd.

Met redelijke uitgangspunten moet dan van een financieel verantwoorde uitkomst sprake zijn. De instelling moet zonder nieuwe of aanvullende ondersteuning van de gemeente kunnen functioneren.

 

Hoofdstuk 3 Hoofdlijnen garantiebeleid

Afdeling 3.1 Uitgangspunten

Uitgangspunt in ons garantiebeleid is dat we, gelet op de financiële risico’s voor de gemeente, terughoudend moeten zijn in het verstrekken van garanties. De gemeente is immers geen bank. Alleen indien zonder garantie een publiek belang niet of onvoldoende kan worden gerealiseerd, zijn wij bereid financiële risico’s te nemen. Gemeentegaranties boven de € 50.000,00 dienen ter goedkeuring aan de raad te worden voorgelegd.

Afdeling 3.2 Criteria

Om in aanmerking te komen voor gemeentegarantie moet aan de volgende hoofdvoorwaarden worden voldaan:

a. De activiteiten die door de aanvrager ontplooid worden, dienen een publieke taak en passen binnen het gemeentelijke beleid;

b. De aanvrager dient aan te tonen zonder garantstelling van de gemeente niet, of alleen tegen onevenredig hogere meerkosten, in staat te zijn de noodzakelijke lening te verkrijgen;

c. Verlening van garantie wordt verstrekt voor het creëren van nieuwe of handhaven van maatschappelijke voorzieningen;

d. De te verlenen garantie die wordt verstrekt is maximaal 50% van de gehele investering;

e. Gemeentegaranties worden niet verstrekt voor exploitatie doeleinden;

f. De geldnemer is structureel in staat de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De prognoses van de bedrijfsvoering moeten zijn gebaseerd op reële verwachtingen;

g. De looptijd van de lening waarvoor de garantie wordt verstrekt mag niet langer zijn dan de verwachte economische of technische (als deze korter is) levensduur van het object waarvoor de financiering wordt aangewend;

h. Als er in de sector van de aanvrager een waarborgfonds functioneert, wordt dat fonds als een voorliggende voorziening beschouwd. Van gemeentegarantie kan dan alleen sprake zijn als lenen onder borgstelling van een dergelijk waarborgfonds voor de aanvrager een aantoonbaar substantieel nadeel oplevert in vergelijking tot lenen onder gemeentegarantie;

i. Er wordt geen gemeentegarantie verstrekt aan private partijen voor commerciële doeleinden;

j. Er wordt alleen garantie verstrekt op een lening met een lineaire aflossing.

 

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 4.1 De aanvraag tot gemeentegarantie

De aanvraag dient twee maanden vóór het aangaan van de verplichtingen met betrekking tot de garantie volledig en schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele.

Artikel 4.2 Benodigde stukken

Bij de aanvraag dienen de volgende bescheiden minimaal aanwezig te zijn:

a. De statuten;

b. Een opgave van de bestuurssamenstelling (blijkt uit notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering);

c. Een inschrijving van de Kamer van Koophandel niet ouder dan zes maanden;

d. Een gespecificeerde investeringsbegroting;

e. De laatst vastgestelde jaarrekening;

f. De vastgestelde begroting voor het huidige boekjaar en het komende boekjaar;

g. Een aangepaste begroting indien de begroting onder f. genoemd niet voorziet in de dekking van alle exploitatielasten die uit de te treffen voorziening voortvloeien;

h. Indien van toepassing, afschriften van toezeggingen van bijdragen en/of subsidies door derden;

i. De aanbieding met conceptovereenkomst van de te garanderen geldlening (offerte);

j. Eventuele andere stukken die het college van burgemeester en wethouders nodig acht om de specifieke aanvraag om gemeentegarantie goed te kunnen beoordelen.

Indien bij de aanvraag niet alle gevraagde gegevens worden verstrekt, wordt een hersteltermijn van één maand geboden om de gevraagde gegevens alsnog te leveren.

 

Hoofdstuk 5 Weigeringgronden

Onverminderd het bepaalde elders in deze beleidsregels wordt geen garantie verleend indien niet voldaan wordt aan de criteria van garantieverlening, dan wel indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

a. De investering niet of niet volledig plaatsvinden;

b. De aanvrager niet zal voldoen aan de verplichtingen die aan de garantieverlening zijn verbonden;

c. De aanvrager niet zal voldoen aan de betalingsverplichtingen als dit blijkt uit eerder afgegeven garanties;

d. De aanvrager niet behoort tot de kring van rechthebbende.

Indien ook na het verstrijken van de hersteltermijn de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Een aanvraag wordt in elk geval afgewezen als bij de aanvraag onjuiste inlichtingen zijn verstrekt.

 

Hoofdstuk 6 Algemene verplichtingen en zekerheden

Artikel 6.1 Instemmingverplichtingen

De aanvrager dient expliciet akkoord te gaan met de garantieverplichtingen als omschreven in deze garantieregeling. Van de aanvrager zal een bestuursverklaring worden gevraagd waarin de aanvrager aangeeft akkoord te gaan met deze en eventueel aanvullende, specifieke verplichtingen die nader zijn bepaald. Een concept bestuursverklaring is gemakshalve als bijlage I bij dit document gevoegd. Tevens verklaart het bestuur dat zij alle feiten en omstandigheden aan het college van burgemeester en wethouders ter kennisname heeft gebracht waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van invloed zijn op de aangevraagde gemeentegarantie.

Artikel 6.2 Algemene verplichtingen voor de aanvrager

De verplichtingen voor de aanvrager zijn:

a. De uit de overeenkomst voortvloeiende geldlening mag alleen aangegaan worden voor het beoogde doel;

b. De aanvrager heeft gedurende de gehele looptijd een instandhouding- en onderhoudsverplichting voor de voorziening waarop de garantie betrekking heeft;

c. De onroerende zaak of zaken zijn voldoende verzekerd en worden verzekerd gehouden gedurende de gehele looptijd van de afgegeven garantie. Onder voldoende verzekering wordt minimaal verstaan een verzekering die voldoende dekking biedt tegen brand -en stormschade en tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid;

d. Indien zich financiële problemen voordoen onmiddellijk het college van burgemeester en wethouders hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 6.3 Aanvullende verplichtingen

Aanvullend op de algemene verplichtingen kunnen afhankelijk van de situatie de volgende aanvullende verplichtingen worden gesteld:

a. Een recht van hypotheek ten gunste van de gemeente Borsele;

b. De voorafgaande toestemming van de gemeente voor verbouwing, uitbreiding, verhuur, vervreemding en het vestigen van zakelijke rechten door de geldnemer;

c. De voorafgaande toestemming van de gemeente om de statuten aan te passen;

d. De voorafgaande toestemming van de gemeente tot het aangaan van andere geldleningen;

e. De verplichting om bij relatief lage kapitaalmarktrente tot herfinanciering over te gaan;

f. Overige aanvullende verplichtingen die de gemeente nodig acht voor het verlenen van de gemeentegarantie.

 

Artikel 6.4 Informatieverplichtingen

De aanvrager heeft gedurende de looptijd van de garantie de volgende verplichtingen:

a. Jaarlijks dient binnen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening, bestaande uit de balans en exploitatierekening met toelichting, ter kennisname te worden toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders. Een verslag van een accountant of kascontrolecommissie dient te allen tijde te worden bijgevoegd;

b. Op ieder moment dient aan het college van burgemeester en wethouders alle verlangde inlichtingen te worden verstrekt en inzage te worden gegeven in alle boeken en documenten waarvan het college van burgemeester en wethouders inzage nodig acht voor de beoordeling van de financiële positie van de aanvrager;

c. Op ieder moment dient aan het college van burgemeester en wethouders die inlichtingen te worden verstrekt waarvan hij redelijkerwijs mag verwachten dat die van belang zijn voor de garantiestelling;

d. Twee maanden voor aanvang van het boekjaar dient, gedurende de looptijd van de garantie, jaarlijks een gespecificeerde exploitatierekening voor het volgende boekjaar ter kennisname aan het college te worden voorgelegd;

e. Indien de gemeente Borsele op grond van de garantie betalingen heeft verricht, behoeven de onder a. en d. van dit artikel genoemde stukken de goedkeuring van het college.

 

Artikel 6.5 Kosten

Alle kosten die voortvloeien uit de garantieverplichtingen zijn voor rekening van de aanvrager. Daarnaast zullen voor het verlenen van garanties boven de € 50.000,00 legeskosten in rekening gebracht worden. Ook deze legeskosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Artikel 6.6 Terugbetaling indien door de gemeente betalingen zijn verricht die voortkomen uit de garantieregeling

Indien door de gemeente, op grond van de garantstelling, betalingen zijn verricht, dienen deze aan de gemeente te worden terugbetaald. De terugbetaling van de door de gemeente gedane betalingen vindt plaats met vergoeding van rente. Deze rente wordt berekend vanaf het tijdstip waarop door de gemeente, voortvloeiend uit de garantstelling, betalingen zijn verricht. Het rentepercentage is gelijk aan het percentage van de lening waarvoor garant wordt gestaan, verhoogd met één procent.

De aanvrager staat toe openstaande betalingen te vereffenen met de door de gemeente te verstrekken subsidies of andere betalingen.

 

Artikel 6.7 Beëindiging van de garantie

Bij faillissement, surseance van betaling of ontbinding van de aanvrager, evenals bij het niet naleven van de vastgestelde voorwaarden zal het college van burgemeester en wethouders direct, zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling, bevoegd zijn op te eisen al datgene dat de gemeente heeft betaald. Dit echter na voldoening van openstaande verplichtingen van de aanvrager aan de geldverstrekker.

Artikel 6.8 Verplichtingen voor de geldverstrekker

Naast verplichtingen voor de aanvrager heeft de geldverstrekker ook aan een aantal verplichtingen te voldoen, zoals:

a. Er moet sprake zijn van een lineaire geldlening die voldoet aan de wettelijke eisen;

b. De in de offerte aangegeven rente dient in overeenstemming te zijn met de geldende marktrente bij één van de Nederlandse banken;

c. Aan de aanvrager wordt geen uitstel van betaling verleend zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders;

d. De geldverstrekker is verplicht het college van burgemeester en wethouders binnen één maand te informeren zodra rente en aflossing niet op de afgesproken tijd worden betaald;

e. De geldverstrekker informeert het college van burgemeester en wethouders schriftelijk indien deze voornemens is de door de gemeente gegarandeerde geldlening contractueel te beëindigen;

f. De geldverstrekker verstrekt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vóór 1 maart een overzicht van de door de aanvrager over het voorgaande kalenderjaar betaalde rente en aflossing.

 

Hoofdstuk 7 Overgang en slotbepaling

a. In het geval zich een situatie voordoet die vraagt om nadere regels van aanvullende of specifieke aard, dan is het college van burgemeester en wethouders bevoegd deze regels te stellen;

b. Op de garanties die voor de datum van inwerkingtreding van deze algemene garantievoorwaarden zijn verstrekt, blijven van kracht de voorwaarden c.q. richtlijnen op grond waarvan de betreffende garanties zijn verstrekt.

 

Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2011.

Aldus vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders

De secretaris, de burgemeester,

 

Bestuursverklaring 1  

Naam instelling: _________________________________________________

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: _____________

Verklaart hierbij:

Toestemming te verlenen aan: _______________________ ,

Geboren op: ______________ te _____________________

Legitimatiebewijs en nummer: ______________________________________

(kopie is bijgevoegd)

De aanvrager en de instelling gaan akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in het garantiebeleid van de gemeente Borsele.

Heinkenszand, __ - __ - ____

 

 

__________ ___________ _____________

Voorzitter Secretaris Penningmeester

 

 

____________

Aanvrager

 

Checklist garantieverstrekking 2  

Aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 

De hieronder genoemde stukken zijn aanwezig:

 

De statuten                                                                                                      o Ja o Nee