Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten; De datum van de ingang van de heffing is 01-01 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201426-01-2015nieuwe regeling

12-12-2013

Bevelandse Bode, 18-12-2013  

raadsstukken 12-12-2013, B11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

De raad van de gemeente Borsele;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de gemeentelijke begraafplaats(en) in Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ’s-Gravenpolder, ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heerenhoek (gesloten), Heinkenszand (Kerklaan en Noordlandseweg), Hoedekenskerke, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie of kunststof grafkelder waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

   De rechthebbende bepaalt welk lijk wordt begraven of wiens as wordt bezorgd;

 • g.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • 3.

   het doen verstrooien van as van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • h.

  particuliere urnenruimte: een ruimte, zijnde een urnenkelder, urnennis of columbarium, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen. De rechthebbende bepaalt wiens as wordt bezorgd;

 • i.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • j.

  familiegraf: een graf bij de gemeente in beheer, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon de gebruiksmogelijkheid is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

   De gebruiker bepaalt welk lijk wordt begraven of wiens as wordt bezorgd;

 • k.

  kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon de gebruiksmogelijkheid is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven van lijken van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • 3.

   het doen verstrooien van as van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

   De gebruiker bepaalt welk lijk wordt begraven of wiens as wordt bezorgd;

 • 1.

  urnenruimte: een ruimte, zijnde een urnenkelder, urnennis of columbarium, bij de gemeente in beheer, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon de gebruiksmogelijkheid is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen. De gebruiker bepaalt wiens as wordt bezorgd. Urnennissen zijn uitsluitend aanwezig op de algemene begraafplaatsen Heinkenszand (Noordlandseweg – gesloten model) en Ovezande (open model). Columbaria zijn uitsluitend aanwezig op de algemene begraafplaatsen ’s-Gravenpolder en Heinkenszand (Noordlandseweg);

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken, grafbeplanting en andere materialen of voorwerpen op een graf, een urnenruimte of een verstrooiingsplaats;

 • o.

  uitgiftetermijn: de uitgifteperiode van graven, urnenruimten en strooivelden;

 • p.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • q.

  rechthebbende: natuurlijk of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of particuliere urnenruimte, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • r.

  gebruiker: natuurlijk of rechtspersoon aan wie een gebruiksrecht is verleend op een familiegraf, kindergraf of urnenruimte, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • s.

  belanghebbende: natuurlijk of rechtspersoon die het aanspreekpunt vormt voor de gemeente inzake een algemeen graf of verstrooiingsplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • t.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Borsele.

 

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats(en).

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstukken 1 en 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstukken 1 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstukken 1 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2013’ van 1 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2014.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2014’.

 •  

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2013.

   

De griffier, De voorzitter,

 

 

Ph. de Vree E.J. Gelok

 

 

Bijlage Tarievental bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014

als bedoeld in artikel 5 van de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2014’

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten en beschikbaar stellen van ruimte

 

 

1.1.3

In een enkel familiegraf voor de periode van 40 jaar

€2.970,00

1.1.4

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 5 jaar.

€ 540,00

1.1.5

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 10 jaar.

€1.030,00

1.1.6

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 15 jaar.

€1.330,00

1.1.7

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 20 jaar.

€1.490,00

 

 

 

 

Dubbel familiegraf (twee aanéénsluitende graven)

 

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het gebruiksrecht tot het doen begraven van lijken, het doen bijzetten van asbussen en het doen verstrooien van as wordt geheven (inclusief onderhoud van het graf):

 

1.2.1

In een dubbel familiegraf voor de periode van 20 jaar .

€4.100,00

1.2.2

In een dubbel familiegraf voor de periode van 30 jaar.

€5.340,00

1.2.3

In een dubbel familiegraf voor de periode van 40 jaar.

€5.940,00

1.2.4

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 5 jaar.

€1.080,00

1.2.5.

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 10 jaar.

€2.060,00

1.2.6

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 15 jaar.

€2.660,00

1.2.7

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 20 jaar.

€2.980,00

 

 

 

 

Algemeen graf

 

1.3

Voor het beschikbaar stellen van ruimte tot het doen begraven van een lijk wordt geheven (inclusief onderhoud van het graf):

 

1.3.1

In een graf voor de periode van 20 jaar

€1.370,00

1.3.2

In een graf voor de periode van 30 jaar

€1.780,00

1.3.3.

In een graf voor de periode van 40 jaar.

€1.980,00

1.3.4

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 5 jaar

€ 360,00

1.3.5

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 10 jaar

€ 690,00

1.3.6

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 15 jaar

€ 890,00

1.3.7

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 20 jaar

€ 990,00

 

 

 

 

Kindergraf

 

1.4

Voor het verlenen van het gebruiksrecht tot het doen begraven van een lijk, het doen bijzetten van asbussen en het doen verstrooien van as wordt geheven (inclusief onderhoud van het graf):

 

1.4.1

In een kindergraf voor de periode van 60 jaar

€1.340,00

1.4.2

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 5 jaar

€ 230,00

1.4.3

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 10 jaar

€ 450,00

1.4.5

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 20 jaar

€ 650,00

 

 

 

 

Urnenruimte

 

1.5

Voor het het verlenen van het gebruiksrecht tot het doen bijzetten van asbussen wordt geheven (inclusief onderhoud van de urnenruimte):

 

1.5.1

In een urnenruimte voor de periode van 20 jaar

€1.030,00

1.5.2

In een urnenruimte voor de periode van 30 jaar

€1.340,00

1.5.3

In een urnenruimte voor de periode van 40 jaar

€1.490,00

1.5.4

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 5 jaar

€ 270,00

1.5.5

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 10 jaar

€ 520,00

1.5.6

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 15 jaar

€ 670,00

1.5.7

Voor een verlenging van de uitgiftetermijn van 20 jaar

€ 750,00

 

 

 

 

Verstrooiingsplaats

 

1.6

Voor het beschikbaar stellen van ruimte tot het doen verstrooien van as (inclusief onderhoud van de verstrooiingsplaats):

 

1.6.1

Op een verstrooiingsplaats voor de periode van 40 jaar

€ 360,00

 

 

 

 

Verlenging uitgiftetermijn particulier graf

 

1.7

Voor de verlenging van het uitsluitend recht tot het doen begraven van een lijk, het doen bijzetten van asbussen en het doen verstrooien van as in een particulier graf wordt geheven (inclusief onderhoud van het graf):

 

1.7.1

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 5 jaar

€ 540,00

1.7.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 10 jaar

€1.030,00

1.7.3

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 15 jaar

€1.330,00

1.7.4

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 20 jaar

€1.490,00

 

 

 

 

Verlenging uitgiftetermijn particulier kindergraf

 

1.8

Voor de verlenging van het uitsluitend recht tot het doen begraven van

een lijk, het doen bijzetten van asbussen en het doen verstrooien van as

in een particulier kindergraf wordt geheven (inclusief onderhoud van het

graf):

 

1.8.1

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 5 jaar

€ 230,00

1.8.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 10 jaar

€ 450,00

1.8.3

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 15 jaar

€ 580,00

1.8.4

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 20 jaar

€ 650,00

 

 

 

 

Verlenging uitgiftetermijn particuliere urnenruimte

 

1.9

Voor de verlenging van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten van asbussen in een particuliere urnenruimte wordt geheven (inclusief onderhoud van de urnenruimte):

 

1.91

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 5 jaar

€ 270,00

1.9.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 10 jaar

€ 520,00

1.9.3

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 15 jaar

€ 670,00

1.9.4

Voor een verlenging van het uitsluitend recht van 20 jaar

€ 750,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven, bijzetten van asbussen en urnen en verstrooien van as

 

2.1

Voor het begraven van een lijk wordt geheven:

 

2.1.1

Van een kind beneden één jaar

€ 150,00

2.1.2.

Van een kind beneden 12 jaar

€ 230,00

2.1.3

Van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 670,00

2.1.4

Voor het begraven op zaterdag en buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 verhoogd met

€ 260,00

2.2

Voor het bijzetten van een urn of asbus wordt geheven:

 

2.2.1

In een urnenruimte

€ 120,00

2.2.2

In een graf

€ 195,00

2.2.3

Op zaterdag en buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.2.1 en 2.2.2 verhoogd met

€ 130,00

2.3

Voor het verstrooien van as per asbus wordt geheven:

 

2.3.1

Op of in een graf

€ 245,00

2.3.2

Op een verstrooiingsplaats

€ 245,00

2.3.3

Op zaterdag en buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.3.1 en 2.3.2 verhoogd met

€ 130,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

 

 

 

 

 

Staand gedenkteken

 

3.1.

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een staand gedenkteken wordt geheven (inclusief onderhoud van de grafbedekking):

 

3.1.1

Op een particulier graf, enkel familiegraf of algemeen graf

€ 525,00

3.1.2

Op twee aanééngesloten particuliere graven of een dubbel familiegraf

€ 705,00

3.1.3

Op een kindergraf

€ 265,00

 

 

 

 

Staand gedenkteken met omlijsting

 

3.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een staand gedenkteken met omlijsting wordt geheven (inclusief onderhoud van de grafbedekking):

 

3.2.1

Op een particulier graf, enkel familiegraf of algemeen graf

€ 705,00

3.2.2

Op twee aanééngesloten particuliere graven of een dubbel familiegraf

€1.050,00

3.2.3

Op een kindergraf

€ 355,00

 

 

 

3.3

Liggend gedenkteken

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een liggend gedenkteken wordt geheven (inclusief onderhoud van de grafbedekking):

 

3.3.1

Op een particulier graf, enkel familiegraf of algemeen graf

€ 705,00

3.3.2

Op twee aanééngesloten particuliere graven of een dubbel familiegraf

€1.050,00

3.3.3

Op een kindergraf

€ 355,00

 

 

 

 

Aanpassing van staand gedenkteken naar staand gedenkteken met omlijsting

 

3.4

Voor het afgeven van een vergunning voor de aanpassing van een staand gedenkteken naar een staand gedenkteken met omlijsting wordt geheven (inclusief onderhoud van de grafbedekking):

 

3.4.1

Op een particulier graf, enkel familiegraf of algemeen graf

€ 180,00

3.4.2

Op twee aanééngesloten particuliere graven of een dubbel familiegraf

€ 345,00

3.4.2

Op een kindergraf

€ 90,00

 

 

 

 

Gedenkteken op urnenruimte

 

3.5

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een urnenruimte wordt geheven (inclusief onderhoud van de grafbedekking):

 

3.5.1

Op een (particuliere) urnenruimte

€ 210,00

3.5.2

Voor het ter beschikking stellen van een natuurstenen gedenkplaat op een (particuliere) urnennis en (particulier) columbarium

€ 380,00

 

 

 

 

Gedenkteken op verstrooiingsplaats

 

3.6

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een verstrooiingsplaats wordt geheven (inclusief onderhoud van de grafbedekking):

 

3.6.1

Op een verstrooiingsplaats

€ 85,00

3.6.2

Voor het ter beschikking stellen van een messing memoriamplaatje

€ 110,00

 

 

 

 

Andere materialen of voorwerpen

 

3.7

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van andere materialen of voorwerpen wordt geheven (inclusief onderhoud van de grafbedekking):

 

3.7.1

Op een particulier graf, enkel familiegraf of algemeen graf.

€ 180,00

3.7.2

Op twee aanééngesloten particuliere graven of een dubbel familiegraf.

€ 260,00

3.7.3

Op een kindergraf.

€ 85,00

3.7.4

Op een urnenruimte.

€ 55,00

 

 

 

 

Grafkelder

 

3.8

Voor het afgeven van een vergunning voor het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012, wordt geheven:

 

3.8.1

In een particulier graf

€ 105,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Lijkschouwing

 

4.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

€ 220,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Overboeken van graven en urnenruimten

 

5.1

Voor het overboeken van rechthebbenden, gebruikers en belang-hebbenden in een daartoe bestemd register wordt geheven:

 

5.1.1

Voor een particulier graf of twee aanééngesloten particuliere graven

€ 35,00

5.1.2

Voor een enkel of dubbel familiegraf

€ 35,00

5.1.3

Voor een algemeen graf

€ 35,00

5.1.4

Voor een kindergraf

€ 35,00

5.1.5

Voor een (particuliere) urnenruimte

€ 35,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen

 

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€1.525,00

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 335,00

 

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 670,00

6.4

Voor het verwijderen van een asbus uit een urnenruimte wordt geheven:

€ 160,00

6.5

Voor het opgraven van een asbus uit een graf wordt geheven:

€ 310,00

6.6

Voor het terugplaatsen van een asbus in dezelfde urnenruimte wordt geheven:

€ 50,00

 

6.7

Voor het terugplaatsen van een asbus in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 90,00

6.8

Voor het terugplaatsen van een asbus in een andere urenruimte wordt geheven:

€ 120,00

 

6.9

Voor het terugplaatsen van een asbus in een ander graf wordt geheven:

€ 195,00

6.10

Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen (schudden) van een particulier graf, waarbij de overblijfselen van een lijk uit het graf verzameld worden en onder datzelfde graf worden gelegd, met als doel om in datzelfde graf opnieuw te kunnen begraven, wordt geheven:

€ 335,00

 

 

 

 

 

enHoofdstuk 7 Overige diensten

 

7.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven per half uur of een gedeelte daarvan.

€ 40,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2013.

De raadsgriffier van Borsele,