Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling jeugd- en jongerenwerk
CiteertitelSubsidieregeling jeugd- en jongerenwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011, art. 2 en art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-201501-01-2016nieuwe regeling

06-05-2015

gemeenteblad dd. 29-10-2015, 100872

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk

Burgemeester en Wethouders van Borsele

overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring aan het jeugd- en jongerenwerk

gelet op artikel 2en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk gemeente Borsele

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016.

Jeugd- en Jongerenwerk: organisaties, zonder winstoogmerk, die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan organisaties die zich bezig houden met het scheppen van aan leeftijd en situatie aangepaste mogelijkheden tot spel, creatieve activiteiten, verkenning van de natuur, alsmede tot sociaal-culturele en recreatieve ontmoeting van leeftijdsgenoten, niet zijnde:

 • a.

  Organisaties die zich beroepsmatig bezighouden met een of meerdere werkvormen zoals genoemd in artikel 1.

 • b.

  Organisaties die zich in georganiseerd verband voornamelijk bezig houden met sport- of cultuurbeoefening

 • c.

  Organisaties die zich bezighouden met peuterspeelzaalwerk dan wel kinderdagopvang

 • d.

  Organisaties die bekostigd worden op grond van de wet op het primair onderwijs

 • e.

  Organisaties die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam zijn in het belang van een politieke partij, een vakorganisatie of een bedrijf

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  Organisaties, die zich met het organiseren van de in artikel 1b genoemde werkvormen in de gemeente bezighouden of anderszins ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk in Borsele werkzaam zijn en (met uitzondering van technika 10) tenminste 10 activiteiten per jaar organiseren met minimaal 10 deelnemers per activiteit.

 • b.

  Organisaties, die naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders slechts voor een gedeelte aan de in lid a geformuleerde eis voldoen, kunnen slechts in die mate op grond van deze verordening worden gesubsidieerd.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • a.

  Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie op basis van artikel 2 in aanmerking willen komen dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in te dienen.

 • b.

  Organisaties die op grond van deze regeling subsidie ontvangen dienen jaarlijks voor 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is ontvangen een financieel jaarverslag in en een overzicht van de georganiseerde activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen over de vorm en inhoud van deze verantwoording.

Artikel 5 Grondslag van de subsidie

 • a.

  Aan de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde organisaties kan, op aanvraag, de in de bijlage bij die organisatie genoemde subsidie worden verstrekt.

 • b.

  De in bijlage 1 genoemde bedragen kunnen bij gewijzigde omstandigheden door het college worden aangepast.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 01-01-2016

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk

Heinkenszand, 06-05-2015.

Burgemeester en Wethouders van Borsele,

de secretaris, de burgemeester,

J.P. van den Berge E.J. Gelok

 

 

Bijlage 1. Lijst subsidies jeugd- en jongerenwerk

 

Village gang

Baarland

€ 5.000,00

Pinkeltje

Borssele

€ 460,00

Skylife

Borssele

€ 1.645,00

Scouting Schout bij nacht

Heinkenszand

€ 9.650,00

Jongerenwerk

Kwadendamme

€ 3.000,00

Jeugdwerk

Lewedorp

€ 2.750,00

New Village

Nieuwdorp

€ 7.000,00

Ton

Nisse

€ 650,00

Jeugdsoos

Nisse

€ 822,50

Technika 10

Nisse

€ 370,00

Knop tot Bloem

Oudelande

€ 470,00

Pleasuredome

Oudelande

€ 1.260,00

Technika 10

Oudelande

€ 300,00

De Klomp

Ovezande

€ 8.700,00

JV 16+

s-Gravenpolder

€ 430,00

Scouting

s-Gravenpolder

€ 1.825,00

Elimranken

s-Gravenpolder

€ 1.200,00

Scouting

s-Heerenhoek

€ 400,00

JAZ

?

€ 1.000,00