Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Subsidieverordening hoogwaardig breedbandinternet buitengebied gemeente Borsele 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening hoogwaardig breedbandinternet buitengebied gemeente Borsele 2017
CiteertitelSubsidieverordening hoogwaardig breedband internet buitengebied gemeente Borsele 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2017nieuwe regeling

02-02-2017

Gemeenteblad, d.d. 20-02-2017, nr. 25618

Raadsvergadering d.d. 02-02-2017, B6

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het vaststellen van de Subsidieverordening hoogwaardig breedbandinternet buitengebied gemeente Borsele 2017

 

De gemeenteraad van Borsele;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het gewenst is om regels te stellen met betrekking tot subsidieverlening om de aanleg van breedband internet in het buitengebied van de gemeente Borsele te stimuleren;

Besluit vast te stellen de navolgende ‘Subsidieverordening hoogwaardig breedband internet buitengebied gemeente Borsele 2017’

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Hoogwaardig breedband internet: een rechtstreekse internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s.

 • 2.

  Wit adres: een adres waar op dit moment geen rechtstreekse internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s beschikbaar is.

 • 3.

  Vast-draadloos netwerk: een netwerk waarbij een hoofdantenne een WIFI- of LTE-signaal uitzendt en waarbij aan de kant van de eindgebruiker een vast ontvanger in, op of aan het pand wordt gemonteerd om het signaal van de hoofdantenne te ontvangen.

 • 4.

  Provider: een rechtspersoonlijkheid bezittend bedrijf of instelling die een hoogwaardige breedband internet verbinding aanbiedt via een vast-draadloos netwerk.

 • 5.

  Aansluitkosten: de eenmalige kosten die door de aanvrager worden gemaakt om een internetabonnement af te kunnen nemen.

 • 6.

  Aanvrager: een bewoner, ondernemer of de eigenaar of bestuur van een organisatie, gevestigd op een wit adres binnen de gemeentegrenzen van Borsele, die met een daartoe vastgesteld aanvraagformulier de subsidie aanvraagt.

 • 7.

  Subsidie: een financiële tegemoetkoming die wordt toegekend en verstrekt volgens de in deze verordening vastgestelde regels.

 • 8.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies ingevolge deze verordening.

 • 9.

  Contract: een overeenkomst tussen een provider van een hoogwaardige vast-draadloze breedband internetverbinding en een afnemer die deze dienst afneemt.

 • 10.

  Werkingssfeer: grondgebied van de gemeente Borsele.

 • 11.

  Het college: burgemeester en wethouders van Borsele.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze verordening is het aansluiten van witte adressen op een hoogwaardige breedband internetverbinding te bevorderen met behulp van subsidie. Daardoor wordt een betere deelname aan het sociaal, maatschappelijk en economisch verkeer mogelijk en dat komt de leefbaarheid op het platteland ten goede.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een subsidie toe te kennen aan de aanvrager.

 • 3.

  Het college kan aan de toekenning van de subsidie nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor een subsidie voor aansluitkosten in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

  • a.

   De aanvrager is gevestigd op een wit adres binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Borsele;

  • b.

   De aanvrager heeft een contract afgesloten bij een provider die een hoogwaardige vast-draadloze breedband internetverbinding aanbiedt;

  • c.

   De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt dient uiterlijk één jaar na de datum van subsidieverlening gerealiseerd te zijn.

 • 2.

  Voor ondernemers en rechtspersonen geldt tevens dat zij een de-minimis verklaring dienen in te vullen.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de periode vanaf ingangsdatum tot uiterlijk 1 januari 2019 een door de raad vastgesteld bedrag.

 • 2.

  Vanaf het moment dat het subsidieplafond is bereikt, zullen aanvragen voor een subsidie op grond van deze regeling worden afgewezen.

Artikel 7 Subsidiebedrag

De aanvrager die voldoet aan de in artikel 5 gestelde criteria komt, met inachtname van artikel 6 en 10, eenmalig in aanmerking voor een subsidie van € 200,- als tegemoetkoming in de aansluitkosten die aan het contract verbonden zijn.

Artikel 8 Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 9 Vaststelling

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 8 binnen twee weken.

 • 2.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen en deelt dit middels een besluit mee aan de aanvrager.

 • 4.

  Het college kan voorschriften en/of bepalingen verbinden aan een subsidietoezegging.

Artikel 10 Afwijzing

1.Het college beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien:

 • a.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • b.

  De aanvraag niet voldoet aan de in artikel 5 en artikel 8 gestelde criteria;

 • c.

  Er al subsidie is toegekend op basis van deze verordening t.b.v. hetzelfde witte adres.

Artikel 11 Intrekking

1.Het college besluit een subsidievaststelling in te trekken als:

 • a.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b.

  De subsidie is vastgesteld op basis van onjuiste gegevens.

Artikel 12 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en loopt tot 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieverordening hoogwaardig breedband internet buitengebied gemeente Borsele 2017’.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 februari 2017.

de griffier, de voorzitter,

Ph.J.M. de Vree E.J. Gelok