Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Subsidieregeling musea gemeente Borsele 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling musea gemeente Borsele 2020
CiteertitelSubsidieregeling musea
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borsele/CVDR364394/CVDR364394_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-290600

19.018975

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling musea gemeente Borsele 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele

 

Overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van musea

 

Gelet op artikel 2, en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Borsele 2016

Besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling musea gemeente Borsele 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  museum: een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

 • b.

  Museumregister: het Museumregister Nederland.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verleend in de exploitatiekosten van musea, waarbij in elk geval is meegenomen:

 • Behoud van cultureel erfgoed

 • Educatieve productontwikkeling

 • Publieksactiviteiten

 • Versterken van recreatie en cultuurtoerisme

Artikel 3 Doelgroep

De volgende musea vallen onder deze subsidieregeling:

 • a.

  Bevrijdingsmuseum Zeeland

 • b.

  Stichting musea de Bevelanden

 • c.

  Stoomtrein Goes-Borsele

 • d.

  Trekkermuseum Nisse

 • e.

  Wienkeltje van Wullempje

 • f.

  Zeeuws Museum

 • g.

  Terra Maris

Artikel 4 Procedurebepaling

 • 1.

  De musea zoals bedoeld in de artikelen 3 a. t/m. c. dienen hiervoor jaarlijks vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd een subsidie verzoek in. Dit moet worden voorzien van een begroting.|

 • 2.

  De musea zoals bedoeld in lid 1 dienen jaarlijks uiterlijk vóór 1 mei een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Deze aanvraag bevat een financieel en inhoudelijk jaarverslag.

 • 3.

  De musea zoals bedoeld in de artikelen 3 d. t/m. g. dienen een maal per vier jaar een subsidieverzoek in. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van vier jaar elk jaar een bijdrage beschikbaar gesteld.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

Op basis van deze regeling worden jaarlijks de volgende subsidies versterkt:

 • a.

  Bevrijdingsmuseum Zeeland € 15.000 ten behoeve van de exploitatie

 • b.

  Stichting musea de Bevelanden € 15.000 ten behoeve van de exploitatie

 • c.

  Stoomtrein Goes-Borsele

  € 22.225 ten behoeve van de exploitatie van de spoorlijn

  € 17.638 ten behoeve van onderhoud van het traject

 • d.

  Trekkermuseum Nisse € 500 ten behoeve van de exploitatie

 • e.

  Wienkeltje van Wullempje € 500 ten behoeve van de exploitatie

 • f.

  Zeeuws Museum een waarderingsbijdrage van € 450

 • g.

  Terra Maris een waarderingsbijdrage van € 450

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling treedt in werking op 01-01-2020

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling Musea.

 

Heinkenszand,26-11-2019

Burgemeester en wethouders van Borsele

De secretaris

J.M.Jansen

De burgemeester

G.M.Dijksterhuis