Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele
CiteertitelVerordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2002nieuwe regeling

04-04-2002

Borselse Bode, 25-04-2002

raadsstukken, 04-04-2002, C6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele

Besluit van de raad van de gemeente Borsele tot het vaststellen van de verordening op hetBurgerinitiatief.

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2002

besluit vast te stellen de volgende verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen. 

Artikel 2  

De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. (zie bijlage)Ongeldig is het verzoek dat:1. Niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;2. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of3. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5. 

Artikel 3  

Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. Alsmede ingezetenen van de gemeente van 14 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden vande gemeenteraad.Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldoen, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend. 

Artikel 4  

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

1. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;2. een vraag over het gemeentelijk beleid;3. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;4. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of5. een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

 

Artikel 5  

 • 1

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester. 

 • 2

  Het verzoek bevat ten minste:a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;b. een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, end. een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.                                                                                                                                                                                                                            Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model.

   

Artikel 6  

 • 1

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist. 

 • 2

  Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder 1, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders.

 • 3

  Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert bij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad. 

 • 4

  De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaats vervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten. 

 • 5

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. 

 • 6

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker. 

Artikel 7  

De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk. 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan w orden aangehaald als "Verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele". 

Vastgesteld in de openbare vergaderingvan 4 april 2002.

De secretaris,       De voorzitter,

 

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 1  

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad teplaatsen:

Toelichting voor de verzoekerIedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad[alsmede ingezetenen van de gemeente van 14 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht van de gemeenteraad] kan (kunnen) een verzoek doen om een voorstel /onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.

Het zogenaamde burgerinitiatief moet worden ondersteund door tenminste 50 initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier vastgesteld. Het op het formulier voor het verzoek opgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteuningsverklaringen.

Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:1. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;2. een vraag over het gemeentelijk beleid;3. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrechtover een gedraging van het gemeentebestuur;4. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrechttegen een besluit van het gemeentebestuur, of5. een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor indiening van hetburgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Toelichting op voorstel/onderwerp:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Naam:....................................................................................................................................................

Eerste voornaam en verder voorletters:.........................................................................................................

Geboortedatum:.........................................................................................................Adres:...............................................................................................Postcode:.........................................................................................Woonplaats:.....................................................................................

Handtekening:

 

Plaatsvervanger:Naam:....................................................................................................................................................Eerste voornaam en verdere voorletters:.........................................................................................................

Geboortedatum:.........................................................................................................Adres:...............................................................................................Postcode:.........................................................................................Woonplaats:.....................................................................................

Handtekening:

 

 

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van 50 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel 2  

Bijlage 1: Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgendeonderwerp/voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam,eerste voornaamen voorletters Adres Geboortedatum Handtekening

 

 

 

 

 

 

enz.

ToelichtingBovenaan de lijst dient het voorstel/onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel/onderwerp te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.

Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de gemeenteraad (alsmede ingezetenen van de gemeente van 14 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht van de gemeenteraad).