Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Uitvoeringsregeling subsidie dorpsraden gemeente Borsele 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie dorpsraden gemeente Borsele 2011
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie dorpsraden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011, art. 2, lid 2
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011, art. 4, lid 3
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011, art. 6, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2016nieuwe regeling

21-12-2010

Borselse Bode, 20-12-2010

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie dorpsraden gemeente Borsele 2011

Uitvoeringsregels subsidie Dorpsraden

Burgemeester en Wethouders van Borsele

overwegende dat het gewenst is uitvoeringsregels vast te stellen ten behoeve van de subsidiering van dorpsraden gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011

besluitenvast te stellen de volgende regeling:Uitvoeringsregeling subsidie dorpsraden. gemeente Borsele 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder dorpsraad: Een raad die is samengesteld uit inwoners van het dorp, met als taak het vertalen van de algemene belangen uit het dorp naar de gemeente en het stimuleren en activeren van bewonersparticipatie.  

Artikel 2 Doelgroepen

Op grond van deze regeling kan worden slechts een dorpsraad per kern subsidie ontvangen.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1

  Organisaties die op grond van deze uitvoeringregeling voor subsidie op in aanmerking willen komen dienen hiertoe eenmaal per vier jaar een aanvraag in. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van vier jaar elk jaar hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld.

 • 2

  Indien in enig jaar van de periode genoemd in lid 1 een afwijking ontstaat van meer dan 25% ten opzichte van het voor de betreffende periode berekende subsidiebedrag, kan de betrokken organisatie een tussentijds verzoek tot aanpassing indienen.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt per jaar:1. een vast bedrag van € 895.23 per dorpsraad;2. een bedrag van € 0,20 per inwoner van het dorp waarin men actief is. 

Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond.

Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening of artikel 2 of 6 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, worden alle aanvragen met eenzelfde percentage gekort.

Artikel 6 Verplichtingen

Om voor subsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen dient een dorpsraad:1. naar het idee van het college voldoende representatief en democratisch te zijn;2. tenminste een keer per jaar een openbare (jaar)vergadering te houden, die in het dorp moet worden aangekondigd;3. een exemplaar van het verslag van de jaarvergadering, dan wel het jaarverslag aan het college te sturen;4. jaarlijks verantwoording af te leggen van de besteding van de middelen middels een jaarrekening.  

Artikel 7 Wijziging uitvoeringsregel

Wijzigingen in deze uitvoeringregeling kunnen niet eerder worden doorgevoerd, dan nadat de dorpsraden van de gemeente Borsele zijn gehoord.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011

 • 2

  De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie dorpsraden.

Heinkenszand, 21 december 2010

Burgemeester en Wethouders van Borsele,de secretaris,       de burgemeester, 

Toelichting 1 Toelichting op Uitvoeringsregels subsidie dorpsraden.

Daar waar in de regeling wordt gesproken over het aantal inwoners van een dorp wordt gedoeld op het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Voor het aanvragen van subsidie dient gebruikt te worden gemaakt van een door de gemeente verstrekt aanvraagformulier.

Om het gemeentelijke adressenbestand actueel te houden zal wel jaarlijks een controle formulier van de adresgegevens aan de organisaties verzonden worden.

Subsidie wordt in principe voor een periode van 4 jaar verleend onder het voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen beschikbaar stelt. Het is dus mogelijk dat het subsidieplafond in de loop van die periode wordt aangepast.