Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
CiteertitelInspraakverordening gemeente Borsele 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de inspraakverordening 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2008nieuwe regeling

06-11-2008

Borselse Bode, 20-11-2008

raadsstukken 06-11-2008, B7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken

De raad van de gemeente Borsele;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2008;

overwegende dat zij het gewenst vindt een nieuwe inspraakverordening vast te stellen;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:a. inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;b. inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;c. beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid;d. college: het college van burgemeester en wethouders. 

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1

  Inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening, of indien een wettelijk voorschrift daartoe verplicht

 • 2

  In andere gevallen als bedoeld in het eerste lid besluit elk bestuursorgaan ten aanzienvan zijn eigen bevoegdheid of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding vangemeentelijk beleid.

 • 3

  Geen inspraak wordt verleend:a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteldbeleidsvoornemen;b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij hetbestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening enbelastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is datinspraak niet kan worden afgewacht;f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van deverantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in desamenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inzake een ontwerp-ruimtelijk plan wordt inspraak verleend aan een ieder en inzake een andere beleidsvoornemen wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met uitzondering van artikel 3:18.

 • 2

  In afwijking van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen op concept-ruimtelijke plannen ten minste twee weken.

 • 3

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen;

 • 4

  Het college geeft uitvoering aan de inspraakprocedure, tenzij het gaat om door de burgemeester vast te stellen beleid, in welke geval de burgemeester uitvoering geeft aan de inspraakprocedure.

 • 5

  Het bestuursorgaan dat bevoegd is uitvoering te geven aan de inspraakprocedure is bevoegd regels vast te stellen ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2

  Het eindverslag bevat in elk geval:a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van hetbeleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar

 • 4

  De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Dorpsraden

 • 1

  De dorpsraden hebben de navolgende taken en bevoegdheden:- het desgevraagd aan het gemeentebestuur adviseren over onderwerpen die voor het dorp van belang zijn;- het op eigen initiatief aandragen van ideeën en adviezen aan het gemeentebestuur;- het signaleren van wensen, verlangens en opvattingen die onder de bevolking leven.

 • 2

  Voor zover een beleidsvoornemen specifiek betrekking heeft op een dorp wordt, naast de algemene publicatie in een dag- of nieuwsblad, de dorpsraad van het betreffende dorp afzonderlijk in kennis gesteld van de gelegenheid tot inspraak.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De Inspraakverordening 2006, vastgesteld op 7 september 2006, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2008.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening gemeente Borsele 2008. 

Aldus vastgesteld door de raad van Borsele op 6 november 2008.

De griffier,              De voorzitter,