Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Boskoop

Directiebesluit ondermandatering gemeente Boskoop 2003 (inclusief 7e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Boskoop
Officiële naam regelingDirectiebesluit ondermandatering gemeente Boskoop 2003 (inclusief 7e wijziging)
CiteertitelDirectiebesluit ondermandatering gemeente Boskoop 2003
Vastgesteld door
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpDirectiebesluit ondermandatering gemeente Boskoop 2003

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201101-01-2014nieuwe regeling

28-09-2010

Gouwe Koerier

11004247

Tekst van de regeling

Artikel 1

De directie van de gemeente Boskoop;

gelezen het Besluit Mandatering gemeente Boskoop 2003, vastgesteld 24 december 2002;

overwegende, dat het ten behoeve van het bereiken van de organisatiedoelstellingen gewenst is om zoveel mogelijk bevoegdheden alsmede uitvoeringsaspecten daarvan op te dragen aan ambtelijke medewerkers die in staat kunnen worden geacht tot een adequate besluitvorming en een kwalitatief goede voorbereiding en uitvoering daarvan;

dat aan het Besluit Mandatering gemeente Boskoop 2003 door de mandaatgever de opdracht verbonden is voor mandaatnemer om -met behoud en inachtneming van hun verantwoordelijkheid- ondermandaat te verlenen aan de productgroepmanagers;

dat genoemde productgroepmanagers, uit oogpunt van intergraal management wordt opgedragen om -met behoud en inachtneming van hun verantwoordelijkheid- ondermandaat te verlenen, overeenkomstig de op de medewerker van toepassing zijnde functiebeschrijving, aan de aan hen ondergeschikte medewerkers, die naar het oordeel van de genoemde productgroepmanager blijk geven van een zodanige mate van taakvolwassenheid, dat zij dat ondermandaat op een kwalitatief goede wijze kunnen uitoefenen, alsmede de in bijlage 1 weergegeven bevoegdheden te mandateren aan de in die bijlage vermelde externe partner van de gemeente Boskoop;gelet op het raadsbesluit van 24 februari 2000, voor zover van toepassing, terzake van delegatie van bevoegdheden door de raad, alsmede op alle daarvoor in aanmerking komende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen;

BESLUIT:

1. Aan de Productgroepmanagers en aan de Programmamanager ondermandaat te verlenen terzake de uitoefening van alle bestuursbevoegdheden en het verrichten van alle uitvoeringshandelingen, die -uit welken hoofde dan ook- aan het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester toekomen, een en ander met inachtneming van de hierna te noemen beperkingen en aanwijzingen.

2. Uitgezonderd van ondermandaat zijn alle besluiten aangaande arbeidsvoorwaarden, rechtspositionele aangelegenheden, aanstellingen en ontslag van medewerkers.

3. Terzake van het in sub 1 verleende mandaat gelden de volgende beperkingen en aanwijzingen:a. het mandaat is beperkt tot routinematige, dan wel eenvoudige zaken en handelingen; daaruit volgt dat het mandaat niet geldt indien:I. de afdoening van een zaak niet als routine kan worden aangemerkt; afzonderlijke beoordeling en afweging is noodzakelijk. Daartoe worden in elk geval alle weigeringen terzake van aanvragen van aangewezen bevoegdheden, en alle beslissingen op bezwaarschriften gerekend. II. het gaat om onderwerpen ten aanzien waarvan nog geen beleid door de mandaatgever is vastgesteld, dan wel waarbij in de uitvoering nog geen bestendig beleid is ontstaan.III. de afdoening van een zaak zou leiden tot strijdigheid met, c.q. afwijking van beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatgever, wettelijke of interne voorschriften, dan wel tot overschrijding van het budget.IV. tijdens de voorbereidingsfase duidelijk is geworden dat tegen de te nemen beslissing bezwaar en / of beroep zal worden aangetekend.

b. Als routinematige handelingen als bedoeld in sub a. aan te merken: I. Besluiten op grond van de Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004, de Vangnetregeling Huursubsidie, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Boskoop 2007, het WMO-uitvoeringsbesluit gemeente Boskoop 2007, de Wet kinderopvang en de Verordening minimabeleid gemeente Boskoop, met uitzondering van besluiten op bezwaarschriften;II. Het uitvoeren van bevoegdheden en taken, alsmede het nemen van handhavingsbeschikkingen , als bedoeld in Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, en de intrekking van een vergunning e.e.a op grond van de Wabo, de Wro, Wm, Wgh, Wbb, de Wob en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten, alsmede de APV, voorzover deze betrekking heeft op milieuaspecten;III. de toepassing van spoedeisende last onder bestuursdwang voor zover het betreft het (doen) wegslepen van motorvoertuigen van een door het college aangewezen locatie.

c. In incidentele gevallen kan door de mandaatgever worden bepaald dat van het mandaat geen gebruik kan worden gemaakt. Tenzij door de mandaatgever uitdrukkelijk anders aangegeven, geldt het mandaat niet voor afhandelings- en ondertekeningsbevoegdheid ten aanzien van specifieke verzoeken van en correspondentie met bestuursorganen.

d. De functionarissen genoemd sub 1 kunnen ondermandaat verlenen aan de aan hen ondergeschikte medewerkers, overeenkomstig de op de medewerker van toepassing zijnde functiebeschrijving, terzake van alle gemandateerde bevoegdheden en uitvoeringshandelingen mits de mogelijkheid van ondermandaat in de bijlage is opgenomen. Daarbij nemen zij de volgende uitgangspunten in acht;I. De ondermandaten van de medewerkers worden individueel vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door de ondermandaatgever; overname c.q. uitoefening van dat mandaat door anderen is dus niet zomaar mogelijk. In vervanging bij ziekte, afwezigheid of vertrek van een medewerker dient daarom door de ondermandaatgever, eveneens schriftelijk, te worden voorzien.II. Eenieder dient zich bij voortduring bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid voor de tijdige en inhoudelijk kwalitatief goede afhandeling van zaken, inclusief de schriftelijke uitwerking daarvan.Terzake het verlenen van ondermandaat gelden alle beperkingen, instructies en aanwijzingen die ten aanzien van mandaat in, dan wel op grond van dit besluit zijn of worden vastgesteld.

4. Te bepalen dat de productgroepmanagers de ondermandaatgevers door middel van een ondermandaatregister informeren over de uitoefening van het mandaat. Terzake de uitoefening van dat mandaat kunnen de mandaatgevers te allen tijde per geval, of in het algemeen, instructies en aanwijzingen geven.

5. Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Directiebesluit ondermandatering gemeente Boskoop 2003”  

6. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking daarvan.

Boskoop, 29 januari 2003

De algemeen directeur,         De adjunct-directeur,

 

(J. Perfors)                                (mr.ing. M. van Vliet)