Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Eerste wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011
CiteertitelVerordening rechtsposititie raads- en commissieleden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRaadsbesluit 1e wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011-vastgesteld 28-02-2013.pdf Raadsvoorstel 1e wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011.pdf Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011-gewijzigd 28-02-2013.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtsposititiebesluit raads- en commissieleden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2013Lid 1 van Artikel 18 inzake Vergoeding bijwonen commissievergaderingen door Burgerraadsleden

28-02-2013

Boxmeers weekblad d.d. 12 maart 2013

2013-64

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011.

 

Nummer:

6b.

De Raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van het presidium van 24 januari 2013;

gelet op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 

B E S L U I T :

artikel 18, lid 1 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011 per 1 januari 2013 te wijzigen als volgt:

 

“De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haarsubcommissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- encommissieleden is per dag gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties vastgestelde maximum.”.

 

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeerin zijn openbare vergadering van 28 februari 2013.

De Raad voornoemd,

de griffier,

A.W.J.M. Cornelissen CMC

de voorzitter,

K.W.T. van Soest