Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2016
CiteertitelSubsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2016Nieuwe regeling

30-06-2016

Boxmeers Weekblad en website, 2 augustus 2016

R-REV/2016/5726

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2016

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Eigenaar : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een monument.

 • b.

  Monument: object welke krachtens de bepalingen van de Erfgoedverordening Boxmeer 2016 is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

 • c.

  Monumentenwacht: de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant.

   

Subsidieregeling

Artikel 2. Algemene voorwaarden.

 • 1.

  De eigenaar dient abonnee te zijn van de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant;

 • 2.

  Aan de op grond van artikel 22 van de Erfgoedverordening Boxmeer 2016 aangewezen personen worden door de eigenaar die een aanvraag om subsidie heeft ingediend dan wel aan wie subsidie is verleend, alle bescheiden getoond en alle inlichtingen verstrekt, die noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak.

   

Artikel 3. De subsidiabele kosten.

Subsidiabele kosten zijn:

a)De kosten van het abonnement van de Monumentenwacht Noord-Brabant;

b)De kosten van de inspectie door de Monumentenwacht inclusief de kosten van door de Monumentenwacht uitgevoerde (herstel)werkzaamheden tijdens deinspectie tot een maximum van €453,78 per monument per twee jaar.

 

Artikel 4. De aanvraag van de subsidie.

 • 1.

  De aanvraag om subsidie in de kosten wordt door de eigenaar op een daarvoor bestemd formulier vergezeld van het inspectierapport van de Monumentenwacht en de rekeningen en betalingsbewijzen van kosten ingediend;

 • 2.

  De aanvraag voor deze subsidie kan jaarlijks worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag voor subsidie moet voor 1 november worden ingediend.

 

Artikel 5. De subsidieverlening.

 • 1.

  Het voor het verlenen van subsidie beschikbare budget wordt jaarlijks door degemeenteraad vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Het maximaal uit te keren subsidiebedrag voor enig jaar, kan nooit meer bedragen dan het daarvoor in de gemeentebegroting opgenomen bedrag.

 • 2.

  Indien toewijzing van subsidieaanvragen leidt tot overschrijding van het maximaal uit te keren subsidiebedrag als bedoeld in lid 1 voor de kosten vermeld in artikel 2 onder b, wordt het subsidiebedrag naar rato verdeeld over de aanvragen.

Artikel 6. Het subsidiepercentage.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten genoemd in artikel 3.

 

Artikel 7. Intrekken oude verordening.

De Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2010 wordt ingetrokken.

 

Artikel 8. Overgangsrecht.

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2010.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Boxmeer 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Boxmeer, 30 juni 2016,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC K.W.T. van Soest