Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013 1e wijziging
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013 1e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2017Gewijzigde regeling

14-09-2017

www.boxmeer.nl/gemeenteblad 17 oktober 2017

Z/17/240039

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013 1e wijziging

 

 

 

Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013

1e Wijziging

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • ·

  straatverkoop: markt- en straathandel en de handel te water;

 • ·

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • ·

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling winkels en anders dan winkels

1.Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, en tweede lid, van deWinkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling tussen 6.00 en 22.00 uur, behoudens voor straatverkoop.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde vrijstelling geldt niet voor Dodenherdenking, 4 mei tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

3. De in lid 2 bedoelde uitzondering geldt niet:

 • a.

  voor musea;

 • b.

  voor winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  voor winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

 • d.

  voor winkels waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt enkel en alleen voor het mogelijk maken van bezoeken aan het restaurant of de lunchroom en niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 • e.

  voor winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht enkel en alleen voor het huren van fietsen en bromfietsen en niet ten aanzien van het verkopen van goederen

 • f.

  voor de straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 • g.

  voor het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten in een winkels of anderszins op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • h.

  voor het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard in een gebouw of anderszins te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • i.

  voor het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen in een winkel of anderszins, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • j.

  voor het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten in een winkel of anderszins of op het terrein van bejaardenoorden.

 • k.

  gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang in een winkel of anderszins, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

 • l.

  in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen in een winkel of anderszins van:

 • a.

  voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

 • b.

  religieuze artikelen en souvenirs;

 • c.

  bloemen en planten.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  het uitstallen van goederen/ straatverkoop.

   

2. Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing voorschriften verbinden. Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitoefening van deze regel beleidsregels vaststellen.

3.De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare ordein de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel/ verkoop.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

1.Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze

verordening zijn belast de buitengewone opsporingsambtenaren, de ambtenaren

van de politie en de medewerkers van de Omgevingsdienst Brabant-Noord;

2.Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze

verordening belast, de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te

wijzen personen.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Boxmeer 1998 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Boxmeer 1998 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Boxmeer 1998, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013.

(De Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013 is door de gemeenteraad op 6 november 2013 vastgesteld. De 1e wijziging van de Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 2013 is door de gemeenteraad op 14 september 2017 vastgesteld)