Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Boxmeer 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronisch bestuurlijk verkeer Boxmeer 2018
CiteertitelVerordening elektronisch bestuurlijk verkeer Boxmeer 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2018Vervanging regeling

31-05-2018

gmb-2018-128609

D/18/708763

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Boxmeer 2018

 

De raad van de gemeente Boxmeer;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 maart 2018;

 

gelet op artikel 147 juncto 149 van de Gemeentewet en de artikelen 2:13, 2:14 en 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat de gemeente Boxmeer het berichtenverkeer langs elektronische weg (verder) wil openstellen;

 

de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

 

deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als de betreffende bestuursorganen hebben kenbaar gemaakt dat deze weg is geopend;

 

de betreffende bestuursorganen nadere eisen kunnen stellen aan het gebruik van deze weg;

 

 

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Boxmeer 2018

I. Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  afzender: burger, bedrijf of ander overheidsorgaan die of dat gebruik maakt van elektronisch verkeer als communicatiemiddel.

 • b.

  algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Boxmeer, welke niet is gekoppeld aan een specifieke medewerker van de gemeente Boxmeer, maar aan de organisatie als geheel;

 • c.

  bestuurlijke berichten: elektronische aanvragen, bezwaarschriften, klachten, zienswijzen en besluiten die worden ontvangen of verzonden namens een bestuursorgaan;

 • d.

  bestuursorgaan: een bestuursorgaan van de gemeente dat deelneemt aan het elektronisch verkeer, zijnde de Raad, het College van burgemeester en wethouders, de Burgemeester, de Heffingsambtenaar, de Invorderingsambtenaar en de Bezwarencommissie Boxmeer – Sint Anthonis;

 • e.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan;

 • f.

  eHerkenning: een landelijk systeem om de identiteit van bedrijven te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan;

 • g.

  overige elektronische berichten: informatie die in de vorm van e-mailberichten of door middel van berichten via een webformulier op de gemeentelijke website, dan wel een webformulier op een website waarvan de gemeente Boxmeer gebruik maakt, zoals het Omgevingsloket Online (https://www.omgevingsloket.nl) of de Berichtenbox (https://mijnoverheid.nl), is verzonden.

 • h.

  gemeentelijke website: de internetsite van de gemeente Boxmeer;

 • i.

  geverifieerd e-mailadres: e-mailadres van een persoon, bedrijf of andere overheid waarvan het bestaan en de bruikbaarheid voor het elektronisch bestuurlijk verkeer door de gemeente is vastgesteld.

 • j.

  ontvanger: burger, bedrijf of ander overheidsorgaan die of dat kenbaar heeft gemaakt van het elektronisch verkeer gebruikt te maken.

 • k.

  webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

II. Reikwijdte

Artikel 2  

 • 1.

  De verordening is van toepassing op het elektronisch verkeer voor zover bij wet niet anders is bepaald.

 • 2.

  Tot de elektronische berichten, als bedoeld in artikel 2 lid 1 behoren ook de verzend- en ontvangstinformatie en de documenten die op elektronische wijze aan de berichten zijn gekoppeld.

III. Ontvangen van bestuurlijke en overige elektronische berichten

Artikel 3  

 • 1.

  Berichten kunnen elektronisch naar de gemeente Boxmeer worden verzonden.

 • 2.

  Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier dan wel een webformulier op een website waarvan de gemeente Boxmeer gebruik maakt, zoals het Omgevingsloket Online (https://www.omgevingsloket.nl).

 • 3.

  Overige elektronische berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier of een webformulier op een website waarvan de gemeente Boxmeer gebruik maakt, zoals het Omgevingsloket Online (https://www.omgevingsloket.nl), de algemene postbus, dan wel via een bij een product of dienst op een van de voornoemde websites specifiek aangegeven e-mailadres.

 • 4.

  Aanvullende informatie en bijlagen kunnen digitaal ingevoegd worden bij het te gebruiken webformulier.

 • 5.

  Aanvullende informatie en bijlagen kunnen per gewone post worden nagezonden voor zover dit op het webformulier wordt aangekondigd en het digitale kenmerk op de nagezonden bescheiden wordt aangegeven.

 • 6.

  De eisen en voorwaarden die de bestuursorganen stellen aan het elektronische verkeer worden op de website van de gemeente Boxmeer vermeld en in de elektronische ontvangstbevestiging die uitgaat wanneer een elektronisch bericht per e-mail wordt ontvangen als bedoeld in artikel 4.

 • 7.

  Het bevoegd bestuursorgaan, gehoord de gemeentearchivaris, kan nadere regels stellen over de bestandsformaten die worden geaccepteerd in het kader van het elektronisch berichtenverkeer.

 • 8.

  Elektronische berichten die niet aan de nadere regels voldoen als bedoeld in het vorige lid, waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die de maximale e-mailgrootte overschrijden of een virus bevatten, neemt het bestuursorgaan niet in behandeling.

 • 9.

  Als het bestuursorgaan elektronische berichten op grond van het vorige lid niet in behandeling neemt, maakt het bestuursorgaan dit aan de afzender kenbaar.

 • 10.

  Via een webformulier met DigiD of eHerkenning dan wel een webformulier op een website waarvan de gemeente Boxmeer gebruik maakt, zoals het Omgevingsloket Online (https://www.omgevingsloket.nl) ontvangen bestuurlijke berichten worden beschouwd als ondertekende bestuurlijke berichten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

 • 11.

  Bij het verzenden van elektronische berichten naar de gemeente, waarbij de identiteit van de afzender van belang is, vermeldt de afzender naast zijn naam, adres en woonplaats, ten minste zijn e-mailadres en telefoonnummer.

Artikel 4  

Voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier wordt automatisch een technische ontvangstbevestiging gestuurd. Voor overige elektronische berichten kan automatisch een technische ontvangstbevestiging worden gestuurd.

IV. Verzenden van bestuurlijke en overige elektronische berichten

Artikel 5  

 • 1.

  Berichten kunnen elektronisch door de gemeente Boxmeer worden verzonden.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan documenten alleen elektronisch verzenden wanneer de ontvanger nadrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze via de elektronische weg bereikbaar is. Wanneer het bestuursorgaan een document elektronisch verzendt, zal het bestuursorgaan de bereikbaarheid van de ontvanger verifiëren.

 • 3.

  Voor de elektronische verzending van bestuurlijke berichten maakt het bestuursorgaan uitsluitend gebruik van de Berichtenbox (www.mijnoverheid.nl).

 • 4.

  Voor de verzending van overige elektronische berichten maakt het bestuursorgaan gebruik van de Berichtenbox (www.mijnoverheid.nl) of de algemene postbus.

 • 5.

  Het bestuursorgaan maakt bij de verzending van elektronische berichten gebruik van de op grond van artikel 3 lid 5 geaccepteerde bestandsformaten.

 • 6.

  Het bevoegd bestuursorgaan, gehoord de gemeentearchivaris, kan nadere regels stellen over de bestandsformaten die worden gebruikt bij de verzending van elektronische berichten.

V. Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 6  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Het ‘Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Boxmeer 2009’ wordt ingetrokken.

 • 3.

  Het besluit van 29 oktober 2013 en het besluit van 8 september 2015, waarmee de elektronische weg voor de indiening van Wob- en Who-verzoeken is afgesloten, worden ingetrokken.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Boxmeer 2018’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeer in zijn openbare vergadering van 31 mei 2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

MMC A.W.J.M. Cornelissen

De plv. voorzitter,

G.H.J. Kusters