Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening langdurigheidstoeslag Gemeente Boxmeer 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag Gemeente Boxmeer 2009
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag Gemeente Boxmeer 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-200901-01-200924-01-2013Nieuwe regeling

25-06-2009

Boxmeers weekblad, 1 juli 2009

4215; -1.844.51

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag Gemeente Boxmeer 2009

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. De wetb. Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.c. Peildatum: de datum waartegen langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd.d. Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.e. Doelgroep: personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar, die langdurig een laag inkomen hebben en geen in aanmerking te nemen vermogen hebben als bedoeld in artikel 34 van de wet en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Artikel 2 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk II Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3 langdurig, laag inkomen

 • 1

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet, komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende de referteperiode aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is van 100% van de voor hem geldende bijstandsnorm.

 • 2

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die gedurende de referteperiode een bijdrage heeft ontvangen op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS), dan wel de Wet Studiefinanciering (WSF2000)

Artikel 4 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar: a. voor gehuwden € 498,00,b. voor een alleenstaande ouder € 447,00 enc. voor een alleenstaande 349,00.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Boxmeer 2009.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.