Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening op de ambtelijke bijstand 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand 2003
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200311-09-2014Onbekend

06-08-2013

Onbekend

Onbekend
01-01-200324-08-2015Onbekend

09-07-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand 2003

 

 

Verordening op de Ambtelijke Bijstand 2003

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Informatie: gegevens neergelegd in schriftelijke stukken en ander materiaal dat gegevens bevat;

 • b.

  Advies: het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van een deskundig oordeel;

 • c.

  Ambtelijke bijstand: het verzamelen en verwerken van informatie, het geven van advies en het verlenen van hulp op het gebied van vormvereisten en procedures bij het formuleren van (sub-) amendementen, moties, initiatiefvoorstellen, schriftelijke vragen en inlichtingen.

Artikel 2

Verzoeken om informatie of advies van de raad worden gericht aan de griffier.

Artikel 3
 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het verstrekken van informatie en het verlenen van ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   Het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gevraagde informatie, het gevraagde advies of de ambtelijke bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   De taakuitoefening van de desbetreffende functionarissen hierdoor aanmerkelijk wordt belemmerd en het advies of de ambtelijke bijstand niet tot geringe, meer aanvaardbare proporties kan worden teruggebracht;

  • c.

   Het verzoek betrekking heeft op het redigeren van een initiatiefvoorstel, amendement, motie, of vragen ex. artikel 37 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Boxtel.

  • d.

   Het bijstand betreft als bedoeld in artikel 1, onder c betreft en het raadslid reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van artikel 7, eerste lid, beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand.

 • 2.

  De griffier legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en geeft daarbij inzicht in de wijze waarop verzoeken tot ondersteuning zijn afgedaan.

Artikel 4

Indien de griffier ondersteuning van de secretaris inroept en de secretaris van mening is dat zich een geval voordoet waarin geen uitvoering aan een verzoek om advies of ambtelijke bijstand kan worden gegeven, legt hij het verzoek om advies of ambtelijke bijstand voor aan de burgemeester en doet hij daarvan mededeling aan de griffier. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk.

Artikel 5
 • 1.

  Wanneer de raad of een lid van de raad niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 6
 • 1.

  Elk raadslid heeft per jaar recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1 onder c met een totaal maximum van 25 uur.

 • 2.

  De secretaris houdt een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1 onder c bij, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen:

  • a.

   Welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

  • b.

   Over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

  • c.

   Hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

  • d.

   En eventueel: de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Artikel 7

Dit register is bij de secretaris ter inzage voor raads-en commissieleden.

Artikel 8
 • 1.

  Bij het vragen om ambtelijke bijstand mag degene die deze hulp verleent, niet tot ge heimhouding verplicht worden.

 • 2.

  Voor het raadslid, dat vertrouwelijke informatie ontvangt, geldt artikel 25 van de Gemeen tewet.

Artikel 9
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de ambtelijke bijstand 2003'.