Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening Burgerinitiatief Gemeente Boxtel 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Burgerinitiatief Gemeente Boxtel 2005
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente Boxtel 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2006Nieuwe regeling

02-06-2005

Brabants Centrum, 06-10-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief Gemeente Boxtel 2005

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het initiatiefvoorstel van de heer J.J.M.M. van Ooijen van 03-04-05;

 

gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken;

 

b e s l u i t :

 

de navolgende 'Verordening Burgerinitiatief Gemeente Boxtel 2005' vast te stellen

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  raad: de gemeenteraad van Boxtel;

 • -

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Boxtel in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad;

 • -

  presidium: het presidium van de raad;

 • -

  burgerinitiatief: een gemotiveerd schriftelijk voorstel van een initiatiefgerechtigde of een groep initiatiefgerechtigden voor een door de raad te nemen besluit;

 • -

  initiatiefgerechtigde: degene die inwoner van de gemeente Boxtel is en die op de dag van indiening van het burgerinitiatief kiesgerechtigd is voor de verkiezing van leden van de gemeenteraad alsmede een ingezetene van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van zijn leeftijd voldoet aan de overige vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad;

 • -

  initiatiefnemer(s): Initiatiefgerechtigde(n) die de aanvraag voor het burgerinitiatief hebben ondertekend.

Artikel 2: Eisen aan initiatiefnemers

 • 1.

  Het burgerinitiatief dient te worden ondertekend door tenminste 100 initiatiefnemers. Deelname blijkt uit ondertekening met gebruikmaking van het in de bijlage A van deze verordening opgenomen model.

 • 2.

  De deelname bedoeld in het vorige lid is pas geldig als naast de handtekening tevens de naam, voorletters, het adres en de geboortedatum van de ondertekenaars worden vermeld. Digitale handtekeningen zijn niet geldig.

 • 3.

  In bijlage A wordt tevens aangegeven welke personen als woordvoerder van de initiatiefnemers beschouwd kunnen worden of als diens vervanger.

Artikel 3: Onderwerp

Een burgerinitiatief kan worden ingediend over alle zaken waarover de gemeenteraad bevoegd is te besluiten met uitzondering van:

 • a.

  de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

 • b.

  voorstellen die al eerder door de raad in dezelfde raadsperiode zijn behandeld dan wel in de laatste twee jaar van de daaraan voorafgaande raadsperiode;

 • c.

  het vaststellen van de begroting en de jaarrekening;

 • d.

  gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • e.

  geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

 • f.

  benoemingen van personen en het functioneren van personen;

 • g.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van een gemeentelijk orgaan;

 • h.

  onderwerpen die deel uitmaken van wettelijk bepaalde inspraak- en bezwaarprocedures in de zin van de Algemeen wet bestuursrecht of van bijzondere bestuurswetten.

Artikel 4: Overige voorwaarden

 • 1.

  Het burgerinitiatief wordt ingediend bij de burgemeester.

 • 2.

  Het burgerinitiatief bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige in het Nederlands gestelde omschrijving van het initiatief;

  • b.

   het aan de raad voorgelegde concept-besluit;

  • c.

   een toelichting op het burgerinitiatief met gebruikmaking van het in bijlage B van deze verordening opgenomen model.

Artikel 5: Geldigheid van het burgerinitiatief

 • 1.

  De burgermeester verklaart het burgerinitiatief geldig, indien het voldoet aan de vereisten gesteld in de artikelen 2, 3 en 4.

 • 2.

  De burgemeester deelt binnen veertien dagen zijn beslissing op de geldigheid van een ingediend burgerinitiatief mede aan de initiatiefnemers. Een niet-geldigheidverklaring wordt met redenen omkleed. Een geldig verklaard burgerinitiatief wordt per ommegaande ter kennis gebracht van het presidium.

 • 3.

  De burgermeester zendt het burgerinitiatief dat hij ongeldig heeft verklaard, omdat het geen bevoegdheid van de raad betreft, door naar het bevoegde bestuursorgaan dat naar bevind van zaken handelt.

Artikel 6: Agendering

 • 1.

  Het presidium plaatst een geldig verklaard burgerinitiatief zo spoedig mogelijk op de agenda van de vergadering van de raad, doch uiterlijk op de agenda van de tweede raadsvergadering die volgt na de dag van indiening.

 • 2.

  Het presidium kan besluiten om over een burgerinitiatief advies in te winnen van een raadscommissie. Het presidium stelt daarbij een termijn waarbinnen dit advies moet zijn uitgebracht.

 • 3.

  De burgemeester nodigt de initiatiefnemers schriftelijk uit voor de raadsvergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De woordvoerder van de initiatiefnemers, of diens plaatsvervanger, krijgt tijdens deze vergadering de gelegenheid om het burgerinitiatief mondeling toe te lichten.

 • 4.

  De initiatiefnemers krijgen zo spoedig mogelijk bericht van het door de raad genomen besluit.

Artikel 7: Jaarverslag

De burgemeester brengt elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk als onderdeel van het burgerjaarverslag.

Artikel 8: Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening burgerinitiatief gemeente Boxtel 2005”.

 • 2.

  Deze regeling treedt zes weken na de bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 02-06-2005.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,