Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200006-01-2014Onbekend

11-07-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de GBA;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de wet, over één persoon in de GBA;

 • h.

  verwijsgegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de wet GBA, over één uitgeschreven persoon uit de GBA;

 • i.

  aangehaakte gegevens: de in de GBA opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst of de verwijsgegevens, over één persoon in de GBA;

 • j.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente. Hieronder valt tevens te verstaan door de verantwoordelijke aangewezen instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur zijn opgelegd en/of belast zijn met de uitvoering van publiekrechtelijke taken;

 • l.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • m.

  verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

 • n.

  autorisatie: het verlenen van (rechtstreekse) toegang tot de GBA-gegevens.

Artikel 2 Doel van de verbanden, toegang of verstrekking van de GBA-gegevens

Binnengemeentelijke afnemers krijgen toegang tot, dan wel worden de beschikbare gegevens in de GBA verstrekt voor de vervulling van hun taak.

De toegang dan wel de verstrekking wordt door de verantwoordelijke vastgelegd in een overeenkomst. De verantwoordelijke wijst de binnengemeentelijke afnemers aan die aan de verplichtingen krachtens artikel 3b en 62 van de Wet GBA dienen te voldoen.

Artikel 3 Beheer van de GBA

Beheerder van de GBA is het hoofd van de afdeling Burgerzaken en Welzijn. De beheerder geeft invulling aan het onder artikel 2 bedoelde overeenkomst.

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA worden, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens verstrekt aan gemeentelijke afdelingen zoals vermeld in de Bijlage 1 van deze verordening, waarin wordt vermeld om welke gegevens het gaat, aan welke afdelingen ze worden verstrekt, door wie de registratie wordt beheerd en voor welk doel de verstrekking plaats vindt.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de basisadministratie

 

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • 1.

  de beheerder;

 • 2.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op de afdeling Burgerzaken;

 • 3.

  met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA wordt aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke fnemers een autorisatie verleend, voor de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens, ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA worden systematisch gegevens verstrekt aan de in Bijlage 3 vermelde binnengemeentelijke afnemers voor zover deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun publiekrechtelijke taken.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan besluiten aan andere afnemers systematisch gegevens te verstrekken. In het besluit worden tenminste schriftelijk vastgelegd:

  • §

   het doel waarvoor de gegevens uit de basisadministratie nodig zijn,

  • §

   de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en privacyreglementen en

  • §

   een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt.

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de Bijlage 4 vermelde instanties de gegevens worden verstrekt, zoals vermeld in artikel 100, lid 2 van de Wet GBA, op verzoek aan de in de bjilage 4 vermelde instanties worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

 • 2.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 8 Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op telefonisch verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt indien:

 • a.

  buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegd persoon binnen de organisatie. Een en ander op basis van vooraf gemaakte afspraken en aan met name genoemde personen en:

 • b.

  de gegevens nodig zijn voor vervulling van de taken van de binnengemeentelijke afnemer en niet op een minder ingrijpende manier aan gegevens kan worden gekomen.

Artikel 9 Aangehaakte gegevens

Van ingeschrevenen kunnen in de GBA de in de Bijlage 5 genoemde aangehaakte gegevens opgenomen zijn. De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel in te krimpen.

De GBA heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • a.

  informatie te leveren aan de afdeling Burgerzaken ter uitvoering van activiteiten, verband houdende met de taken die bij deze dienst moeten worden gevoerd;

 • b.

  de binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken van die afnemers;

 • c.

  een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  statistische informatie te leveren.

Artikel 10 Wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de GBA worden verkregen door opgave van de ingezetene, door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, door ambtenaren burgerzaken in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen en van afnemers en derden.

Artikel 11 Verbanden, toegang en verstrekkingen

Aan binnengemeentelijke afnemers, ten aanzien van wie deze verordening voorziet in verbanden (artikel 4), toegang (artikel 5) en verstrekkingen (artikel 6), kan toegang tot de aangehaakte gegevens worden verleend, mits deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken of bevoegdheden.

Artikel 12 Verwijdering van gegevens

Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

Artikel 13 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens aan binnengemeentelijke afnemers als bedoeld in artikel 6, gedurende het jaar volgend op de verstrekking bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig schaadt.

Artikel 14 Rechten van de burger

Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet GBA, van toepassing.

Artikel 15 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen ter beveiliging van de gegevens welke in de GBA als zodanig zijn opgenomen.

Artikel 16 Terugmeldplicht

 • 1.

  Binnengemeentelijke afnemers doen van door hen geconstateerde afwijkingen tussen gegevens die zij uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ontvangen en gegevens waarvan zij op andere wijze kennis hebben gekregen, mededeling aan de beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  De verplichting van een binnengemeentelijke afnemer tot het doen van de in lid 1 genoemde mededeling geldt slechts voor zover de afwijking een gegeven betreft dat aan hen op grond van artikel 6 verstrekt kan worden.

 • 3.

  De beheerder van de gemeentelijke basisadministratie regelt de wijze waarop de mededeling wordt gedaan.

 • 4.

  De beheerder van de gemeentelijke basisadministratie regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Boxtel’ van 22-09-2005 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin deze is bekend gemaakt.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening GBA’.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de beheerder van de GBA.