Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening tot tweede wijziging van de legesverordening 2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot tweede wijziging van de legesverordening 2014.
CiteertitelVerordening tot tweede wijziging van de legesverordening 2014.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWijziging tarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015wijziging tarieventabel

28-01-2014

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot tweede wijziging van de legesverordening 2014.

 

 

Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2014

Artikel I. Wijzigingen tarieventabel

In het bepaalde in titel 2, hoofdstuk 2, van de bij de “Legesverordening 2014” behorende tarieventabel wordt “Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag, schetsplan of principeverzoek waarbij slechts medewerking kan worden verleend indien een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld of een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt verleend, is - ongeacht het resultaat van de beoordeling - een bedrag verschuldigd ter hoogte van:” vervangen door:

“Voor zover een conceptaanvraag, schetsplan of principeverzoek, waarbij slechts medewerking kan worden verleend indien een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld of een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt verleend, op verzoek van de aanvrager na het nemen van een principebesluit door het college van burgemeester en wethouders verder beoordeeld moet worden, is voor het in behandeling nemen daarvan - ongeacht het resultaat van de beoordeling - een bedrag verschuldigd ter hoogte van:”

Artikel II. Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 28-1-14;

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier, de voorzitter,

Mw. Ir. V.M.E. van den Broek M. Buijs