Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Precariorechten standplaatsenbeleid Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrecariorechten standplaatsenbeleid Boxtel
CiteertitelStandplaatsenbeleid Boxtel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpStandplaatsenbeleid 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Precarioverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-201401-01-2015Onbekend

31-07-2014

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Precarioverordening Bijlage Standplaatsenbeleid gemeente Boxtel

De gemeenteraad

Standplaatsenbeleid gemeente Boxtel

 • 1.

  Het grondgebied van Boxtel is verdeeld in vijf deelgebieden, te weten:

  • a.

   Selissen;

  • b.

   Centrum;

  • c.

   Oost;

  • d.

   Lennisheuvel;

  • e.

   Liempde

 • 2.

  Per deelgebied is een locatie aangewezen waarop per dag of dagdeel maximaal twee standplaatsen door verschillende vergunninghouders met elk een ander assortiment mogen worden ingenomen. Voor het deelgebied Liempde betreft het maximum aantal vier.

 • 3.

  Voor de deelgebieden Centrum en Oost worden in verband met de weekmarkt voor vrijdagmorgen (tot 13.00 uur) geen vergunningen verleend.

 • 4.

  Voor het deelgebied Liempde wordt slechts vergunning verleend voor woensdagmorgen van 08.00 uur tot 12.00 uur.

 • 5.

  Per standplaatshouder kan per dag of dagdeel voor slechts één locatie vergunning worden verleend.

 • 6.

  Per standplaatshouder kan per locatie voor maximaal één dag of dagdeel per week een vergunning worden verleend.

 • 7.

  De standplaatsvergunning kan gelden voor een hele dag (van 08.00 uur tot 19.00 uur) of voor een dagdeel (van 08.00 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 19.00 uur).

 • 8.

  De aangewezen locaties per deelgebied zijn:

  • a.

   Selissen: Van Beekstraat, nabij winkelgebied Selissen

  • b.

   Centrum locatie op het parkeerterrein Zwaanse Brug aan de Prins Hendrikstraat en de locatie ter hoogte van de Rabobank in de Stationsstraat, welke locaties samen één locatie vormen voor het deelgebied Centrum, zodat de som van de daarop ingenomen standplaatsen het maximum van twee standplaatsen per dag of dagdeel niet mag overschrijden.

  • c.

   Oost: voor het jaar 2012 en 2013 is hier vooralsnog (door gebiedsontwikkeling) geen standplaats beschikbaar.

  • d.

   Lennisheuvel: tijdelijke locatie Brede Heide, ter hoogte van pand Brede Heide 1a, bij de toegang tot de kapel. Enkel voor het innemen van een standplaats voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

  • e.

   Liempde: Oude Postbaan

Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden, dat het innemen van een standplaats gedurende een periode die langer duurt dan één dag per week, dan wel op een ander locatie dan de in het beleid opgenomen locaties, niet toegestaan is. Wel dient te worden opgemerkt dat er in het verleden een tweetal situaties ontstaan zijn in het Centrum die hiervan afwijken. In het kader van de rechtszekerheid van deze partijen, vormen deze twee situaties een uitzondering op dit beleid. Nieuwe aanvragen zullen enkel en alleen op grond en binnen het kader van dit beleid verleend worden.

Algemene voorwaarden

 • 1.

  U dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  U dient wat betreft de tijd waarop u een standplaats kunt innemen, te voldoen aan de bepalingen van de Winkeltijdenwet.

 • 3.

  De standplaats wordt wekelijks door u ingenomen.

 • 4.

  U moet de standplaats en directe omgeving gezuiverd van afval achterlaten.

 • 5.

  U dient zelf zorg te dragen voor een aansluiting op de energievoorziening; dit ten genoegen van het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte of een door hem aangewezen persoon.

 • 6.

  Wanneer het terrein voor andere doeleinden in gebruik is, kunt u geen gebruik maken van de standplaats (b.v. kermis of andere bijzondere activiteiten en evenementen).

 • 7.

  Als houder van een vergunning bent u verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente danwel derden als gevolg van deze vergunning schade lijden.

 • 8.

  U dient zich te beperken tot de verkoop van producten, waren enz., waarvoor deze vergunning is verleend.

Ingevolge de legesverordening bedragen de leges voor een standplaatsvergunning € 29,50.

Voor het plaatsen van kraampjes of wagens e.d. op openbare grond tot het verkopen van waren, voor zover dit niet geschiedt op marktplaatsen, bent u precariobelasting verschuldigd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte van uw kraampje of wagen.

Innemen van een standplaats op zondag

Het is voorts verboden, op grond van de Winkeltijdenwet, om op de zondag en de feestdagen in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

De in de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

De in de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet op ten hoogste twaalf door burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen, op grond van de Winkeltijdenverordening, voor het uitstallen van goederen op de zondag.

Standplaats

Een met vergunning ingenomen plaats met kramen, wagens, manden of andere voorwerpen van waren en/of voor het uitstallen van goederen op de openbare grond, voor de verkoop van waren op een van de locaties waarop het standplaatsenbeleid van toepassing is.