Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Financiële verordening gemeente Boxtel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciële verordening gemeente Boxtel 2014
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Boxtel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-201401-01-2017Onbekend

23-09-2014

Brabants Centrum

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening gemeente Boxtel 2014

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college;

 • -

  inkomsten: totaal van de baten voor onttrekking reserves;

 • -

  netto schuld: bruto schuld minus de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Onder bruto schuld wordt verstaan het totaal van langlopende leningen, kortlopende schulden, crediteuren en overlopende passiva. Onder geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak wordt verstaan het totaal van langlopende uitzettingen, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa;

 • -

  overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt;

 • -

  product: onderdeel van een programma, zijnde het beleidsproduct.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

De begroting en jaarverslag hebben een bestaande programma-indeling. Op verzoek van de raad kan de indeling gewijzigd worden.

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting worden onder elk van de programma’s de programmalasten en programmabaten per product weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de gerealiseerde programmalasten en programmabaten per product weergegeven. De apparaatslasten, kapitaallasten en mutaties reserves via resultaatbestemming worden per programma weergegeven, niet per product.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet, reeds gerealiseerde uitgaven en de te ramen investeringsuitgaven in het lopende en de komende 4 jaren weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt per programma van de investeringen de uitputting van het geautoriseerde investeringskrediet voor dat jaar weergegeven.

Bij de uiteenzetting van de financiële positie in het jaarverslag wordt voor de investeringen een overzicht verstrekt van de geautoriseerde investeringskredieten, reeds gerealiseerde uitgaven en de te ramen investeringsuitgaven in het lopende en de komende 4 jaren.

Artikel 4. Kaders begroting

 • 1.

  Het college biedt jaarlijks in maart aan de raad een kadernotitie aan met een voorstel voor het beleid en de financiële uitgangspunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

 • 2.

  Op basis hiervan stelt het college van B&W een dekkingsplan op dat aan de raad wordt voorgelegd in haar laatste vergadering vóór het zomerreces.

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de programmabaten en de programmalasten per beleidsproduct en de apparaatslasten, kapitaallasten en mutaties reserves via resultaatbestemming per programma. 2. Met het vaststellen van de financiële begroting worden de daar gepresenteerde aanpassingen bestaand beleid, autonome ontwikkelingen, ombuigingen, nieuw beleid en nieuwe investeringen of voorstel tot faseren bestaande investeringen geautoriseerd.

 • 3.

  Het college informeert de raad vooraf als ze verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden met daarbij een voorstel voor wijziging van het budget en/of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 4.

  Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de investeringskredieten en het bijstellen van het beleid.

 • 5.

  Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een voorstel aan de raad voor ter vaststelling van een investeringskrediet. Bedoeld voorstel geeft tevens aan de voorgestelde dekking.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages (bestuursrapportages) over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 4 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar.

 • 2.

  In de tussenrapportages worden afwijkingen op de ramingen van de baten en de lasten van producten en investeringskredieten in de begroting toegelicht en worden voorstellen gedaan voor aanpassingen (>€ 10.000) van budgetten en van investeringskredieten. Aanpassingen kleiner dan € 10.000 vallen in het jaarrekeningresultaat. Ook de voorgestelde dekking van de aanpassingen wordt weergegeven.

 • 3.

  De tussenrapportage na 8 maanden geeft daarnaast een nader inzicht in de voortgang van de investeringen.

Artikel 7. Informatieplicht

 • 1.

  Het college besluit niet over:

  • a.

   de aan- en verkoop van (onroerende) goederen, werken en diensten groter dan € 1,0 mln.;

  • b.

   het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 1,0 mln.;

  • c.

   het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat de raad hiermee heeft ingestemd.

 • 2.

  Uitzondering op het in het vorige lid genoemde zijn de aan- en verkoop van (onroerende) goederen, werken en diensten groter dan € 1,0 mln. binnen een door de raad goedgekeurde grondexploitatieopzet of binnen een door de raad gevoteerd investeringskrediet of binnen een door de raad geautoriseerd baten- of lastenbudget conform artikel 5 lid 1.

Artikel 8. EMU-saldo

Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 9.Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bijdragen vanuit bestemmingsreserves geactiveerd.

 • 2.

  Materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de bijlage afschrijvingsbeleid bij deze verordening.

 • 3.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 4.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.

Artikel 10. Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Het college biedt de raad eens in de 4 jaar een nota reserves en voorzieningen aan. In deze nota worden de bestaande reserves en voorzieningen doorgelicht. De nota wordt door de raad vastgesteld.

 • 2.

  Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven:

  • a.

   het specifieke doel van de reserve;

  • b.

   de wijze van voeding en onttrekking van de reserve; en

  • c.

   de maximale hoogte van de reserve.

Artikel 11. Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten de indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van reserves resp. voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

 • 3.

  Voor de inzet van materiele activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten, de rente voor de financiering van het actief toegerekend. Deze rente is een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen en van eigen vermogen. De rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting vastgesteld.

Artikel 12. Prijzen economische activiteiten

 • 1.

  Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden en met welke bijbehorende activiteiten de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt tenminste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd.

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden brengt de gemeente de geraamde integrale kosten in rekening. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de lening of garantie wordt gemotiveerd.

 • 3.

  Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit van een vergoeding van tenminste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.

 • 4.

  Raadbesluiten met de motivering van het publiekbelang als bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig als sprake is van:

  • a.

   leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;

  • b.

   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak;

  • c.

   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;

  • d.

   een bevoordeling van sociale werkplaatsen;

  • e.

   een bevoordeling van onderwijsinstellingen;

  • f.

   een bevoordeling van publieke media-instellingen; en

  • g.

   een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Artikel 13. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor de belastingen, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en andere leges.

Artikel 14. Financieringsfunctie

 • 1.

  De belangrijkste randvoorwaarden voor het treasurybeleid zijn:

  • ·

   het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak;

  • ·

   uitzettingen moeten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Aan het einde van de looptijd moet de hoofdsom gegarandeerd zijn, alleen in vastrentende waarden mag belegd worden. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden. Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen of bij financiële instellingen met ten minste een AA-rating van twee van de volgende erkende rating-bureau’s: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA en gevestigd in landen die voldoen aan de vereisten van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden(Ruddo);

  • ·

   valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de euro.

 • 2.

  Het college informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke renterisiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale overheden, dreigt te worden overschreden.

 • 3.

  Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college zekerheden (zo mogelijk recht van eerste hypotheek). Verder gelden bij het verstrekken van leningen en garanties de volgende voorwaarden:

  • ·

   Bij het verstrekken van leningen of garanties boven € 1,0 mln. is vooraf instemming van de gemeenteraad nodig;

  • ·

   Bij de aanvraag voor een door de gemeente te verstrekken lening of garantie dient te worden aangegeven waarvoor de gelden zijn benodigd. Daartoe moet door de aanvrager een deugdelijke investeringsbegroting en exploitatiebegroting worden overlegd;

  • ·

   Voor de geldleningsvoorwaarden geldt dat uitsluitend zijn toegestaan: lineaire aflossing met te allen tijde mogelijkheden voor extra/vervroegde aflossing, vaste rente en looptijd afgestemd op te financieren/garanderen object/project;

  • ·

   Indien er (uittreed)kosten zijn verbonden aan het voortijdig beëindigen van het contract wordt dit expliciet vermeld en goedgekeurd door het gemeentebestuur;

  • ·

   Vooraf wordt informatie ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de partij aan wie een lening of garantie wordt verstrekt en de uitkomst hiervan wordt betrokken in het voorstel om al dan niet de lening of garantie te verstrekken;

  • ·

   Bij het afgeven van garanties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande waarborgfondsen, zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Waarborgfonds Sport en Waarborgfonds Zorg;

  • ·

   De partij aan wie een lening of garantie is verstrekt, dient jaarlijks een jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring te overleggen aan de gemeente. Uitzondering hierop zijn de in de algemene subsidieverordening van de gemeente Boxtel opgenomen bepalingen over ontheffingen om jaarlijks een jaarrekening met accountantsverslag in te dienen.

 • 4.

  Het risico verbonden aan de door de gemeente verstrekte lening of garantie wordt jaarlijks gemonitord en zo nodig vermeld in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting en jaarverslag.

 • 5.

  Een besluit tot de oprichting van en de deelneming in het publiek belang dienende stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen kan niet eerder worden genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 15. Lokale heffingen

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf lokale heffingen tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 16. Financiering

In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 17. Weerstandsvermogen & risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken neemt het college tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 18. Onderhoud kapitaalgoederen

 • 1.

  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

 • 2.

  Het college biedt de raad tenminste eens in de 4 jaar een rioleringsplan aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de kosten van het onderhoud en de eventuele uitbreidingen. De raad stelt het plan vast.

 • 3.

  Het college biedt de raad tenminste eens in de 4 jaar een onderhoudsplan gebouwen aan. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen. De raad stelt het plan vast. Onderhoudsplannen voor onderwijsgebouwen en sportaccommodaties kunnen apart worden aangeboden.

 • 4.

  Het college biedt de raad tenminste eens in de 4 jaar geactualiseerde onderhoudsplannen aan voor activiteiten in de openbare ruimte, zijnde wegen, openbare verlichting, groen en speeltoestellen.

Artikel 19. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 20. Verbonden partijen

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 21. Grondbeleid

 • 1.

  In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

 • 2.

  Het college biedt de raad tenminste eens in de 4 jaar een nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan:

  • a.

   de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;

  • b.

   te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;

  • c.

   het verwachte verloop van de grondvoorraad;

  • d.

   de uitgangspunten voor de verkoopprijzen van gronden.

Hoofdstuk 5. Financiele organisatie en financieel beheer

Artikel 22. Administratie

 • 1.

  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

  • a.

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

  • b.

   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

  • c.

   het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

  • d.

   het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

  • e.

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

  • f.

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

 • 2.

  Onder administratie wordt verstaan het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Artikel 23. Financiële organisatie

Het college draagt zorgt voor:

 • a.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen (vastgelegd in organisatieverordening 2012);

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden (vastgelegd in budgethoudersregeling d.d. 2005);

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten (vastgelegd in mandaat- en volmachtbesluit 2014);

 • d.

  de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie (vast te leggen in treasurystatuut gemeente Boxtel 2014);

 • e.

  de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen (vastgelegd in jaarlijkse afdelingswerkplannen);

 • f.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productenraming en de productenrealisatie (vastgelegd in jaarlijkse begroting);

 • g.

  het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten (vastgelegd in inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013);

 • h.

  indien van toepassing het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen (Beleidsregels Kunst in de openbare ruimte 2012); en

 • i.

  het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen (vastgelegd in gedragscode en privacyreglement e-mail en internetgebruik 2012),

opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

Artikel 24. Interne controle

 • 1.

  Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

 • 2.

  Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de 4 jaar. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 25. Intrekken oude verordening en oude raadsbesluiten.

 • 1.

  De Financiële verordening gemeente Boxtel van 2004 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het Treasurystatuut gemeente Boxtel van 2001 wordt ingetrokken;

 • 3.

  Het Besluit van 28 maart 1996 met betrekking tot het verstrekken van borgstellingen en geldleningen aan verenigingen en instellingen zoals vastgelegd in de bij dit besluit horende Algemene garantie- en geldleningsvoorwaarden van de gemeente Boxtel wordt ingetrokken.

Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 10 september 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Boxtel 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 23 september 2014.