Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Boxtel aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Boxtel aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij
CiteertitelMandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, volmacht, machtiging, samenwerkingsorganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2018Art. 3

20-03-2018

Gemeenteblad 2018, 61456, 23-03-2018

Onbekend
01-04-201724-03-2018Artt. 1, 4 en 6

14-03-2017

Gemeenteblad 51891 (jaargang 2017), 31-03-2017

Onbekend
01-01-201601-04-2017Nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad 127110 (jaargang 2015), 24-12-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Boxtel aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boxtel;

 

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 

overwegende dat per 1 januari 2016 het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij daadwerkelijk van start zal gaan;

 

overwegende dat in de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel is bepaald dat de uitvoering van alle gemeentelijke taken in beginsel opgedragen worden aan het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

overwegende dat in de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeenten die aan de regeling deelnemen bevoegdheden kunnen mandateren aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

overwegende dat het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is – daar waar mogelijk – bevoegdheden en uitvoeringsaspecten te mandateren aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

overwegende dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij ondermandaat kan verlenen;

 

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het “Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Boxtel aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • b.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  bestuursorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, van de Awb;

 • d.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Boxtel als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 • f.

  collegiale toets: toets verzorgt door een collega uit hetzelfde team;

 • g.

  directie: de directie als bedoeld in de Regeling;

 • h.

  gemeente: de gemeente als publiekrechtelijk lichaam alsmede de gemeente als privaatrechtelijk rechtspersoon;

 • i.

  gemeenteraad: de raad van de gemeente Boxtel;

 • j.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • k.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • l.

  mandaatontvanger/gemandateerde/mandataris: Degene aan wie het mandaat door een bestuursorgaan wordt verleend;

 • m.

  mandaatverlener/mandaatgever/mandans: Het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is een besluit te nemen en deze bevoegdheid mandateert aan een ander;

 • n.

  ondermandaat: De mandaatontvanger mandateert – indien toegestaan – de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander;

 • o.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij;

 • p.

  venster: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • q.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 • r.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid zoals opgericht bij de Regeling;

 • s.

  team: organisatieonderdeel binnen een venster;

 • t.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan het algemeen bestuur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aan het college en de burgemeester toegekende bevoegdheden en uitvoeringsaspecten.

 • 2.

  In het vervolg van dit besluit wordt voor de toepassing daarvan volmacht en machtiging gelijkgesteld met mandaat.

 • 3.

  Mandaat doet geen afbreuk aan de binnen MijnGemeenteDichtbij van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

Artikel 3. Uitzonderingen mandaat

Aan het college en de burgemeester blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheid met betrekking tot:

 • a.

  het doorgeleiden van voorstellen naar de gemeenteraad;

 • b.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de eigen rechtspositie;

 • c.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels, voor zover deze niet door de gemeenteraad worden vastgesteld;

 • d.

  het nemen van besluiten voor gevallen, welke niet onder een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel vallen;

 • e.

  het nemen van besluiten die leiden tot een afwijking van of aanvulling op een eerder vastgestelde gedrags- of beleidslijn;

 • f.

  het nemen van besluiten op grond van Hoofdstuk XI van Titel III van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 171;

 • g.

  het nemen van besluiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor zover deze zien op samenscholing en ongeregeldheden, betogingen, gebiedsontzeggingen, bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden of cameratoezicht op openbare plaatsen;

 • h.

  besluiten tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen of bestuursovereenkomsten;

 • i.

  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met derden, voor zover de verplichting niet blijft binnen het aan het algemeen bestuur toegekende financiële mandaat;

 • j.

  besluiten waarop artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet van toepassing is;

 • k.

  het beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot onder mandaat genomen besluiten;

 • l.

  het besluit op een verzoek om rechtstreeks beroep;

 • m.

  het besluit (hoger) beroep of cassatie aan te tekenen in civiele procedures;

 • n.

  het besluit (hoger) beroep in te stellen in publiekrechtelijke procedures;

 • o.

  het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, voor zover afspraken daarover niet vooraf schriftelijk zijn vastgelegd;

 • p.

  het besluit tot de oprichting of de deelneming van de gemeente in rechtspersonen;

 • q.

  het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang hoger dan € 5.000,00;

 • r.

  het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen, legaten of schenkingen;

 • s.

  het nemen van besluiten waarbij de uitvoering daarvan niet voorziene (financiële) consequenties heeft;

 • t.

  het benoemen van personen in bestuurscommissies dan wel andere commissies als bedoeld in artikel 83 respectievelijk artikel 84 van de Gemeentewet;

 • u.

  het verzenden van correspondentie gericht aan of van de gemeenteraad;

 • v.

  het verzenden van besluiten van de gemeenteraad;

 • w.

  het ondertekenen van correspondentie waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van de gemeente, gewenst is;

 • x.

  het nemen van besluiten die leiden tot afwijking van het aanbestedingsbeleid;

 • y.

  het adviseren over een verklaring omtrent gedrag;

 • z.

  zaken waarbij de afdoening van de betreffende zaak leidt tot strijdigheid dan wel afwijking van beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatverlener, wettelijke of interne voorschriften dan wel die plaatsvinden zonder dat een toereikend budget voorhanden is;

 • aa.

  advisering naar aanleiding van een verzoek tot het toekennen van een Koninklijke onderscheiding;

 • bb.

  beslissen op een verzoek tot het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding;

 • cc.

  het nemen van besluiten die reeds zijn gemandateerd aan een externe partij;

 • dd.

  besluiten inzake aangelegenheden die niet in dit artikel zijn benoemd, maar waarvan door het bestuursorgaan vooraf bij het algemeen bestuur is aangegeven dat hij daarover zelf een besluit wenst te nemen.

Artikel 4. Ondermandaat

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan bij schriftelijk besluit ondermandaat verlenen aan de directie, een teammanager of een medewerker.

 • 2.

  Door de mandaatontvanger kunnen aan de uitoefening van ondermandaat voorwaarden worden verbonden.

 • 3.

  Over verleende ondermandaten wordt een register bijgehouden. Voor zover er aan een ondermandaat voorwaarden zijn verbonden, worden deze in het register opgenomen.

 • 4.

  Ondermandaat verleend aan een teammanager of een medewerker kan worden geacht eveneens te zijn verleend aan diens leidinggevende. Daarnaast kan voor de uitoefening van ondermandaat een teammanager horizontaal worden vervangen door de manager van een ander team.

 • 5.

  In de uitoefening van een in ondermandaat aan een medewerker toegekende bevoegdheid, kan door de mandaatontvanger een collegiale toets worden voorgeschreven.

 • 6.

  De bepalingen van dit besluit over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 5. Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college of de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens (onder)mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “Het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Boxtel, namens hem” en dan “de functie en naam van de (onder)mandaatontvanger”.

 • 3.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van "b.a.” (bij afwezigheid) of "plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 6. Financieel mandaat

Indien de uitoefening van (onder)mandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, mag (onder)mandaat slechts worden uitgeoefend indien de ontvanger daarvan tevens is aangewezen als budgethouder dan wel -beheerder.

Artikel 7. Citeertitel; inwerkingtreding; eerdere mandaatbesluiten

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 3.

  Op de datum als bedoeld in het vorige lid worden alle eerder genomen mandaatbesluiten van het college en/of de burgemeester, met de daarbij behorende registers, ingetrokken voor zover het onderwerpen betreft die in dit besluit zijn opgenomen. Indien het evenwel een mandaatbesluit betreft dat betrekking heeft op bevoegdheden die niet in dit besluit zijn beschreven dan wel als het een mandaatbesluit betreft dat expliciet en separaat is genomen, dan blijft dat mandaatbesluit, ook na inwerkingtreding van dit besluit, onverminderd van kracht.

Aldus besloten op 8 december 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

de secretaris,

drs. J.K. Fraanje

de burgemeester,

M. Buijs

De burgemeester van de gemeente Boxtel,

M. Buijs