Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017
CiteertitelRegeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgeen
Externe bijlageTarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2016"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

29-11-2016

Gemeenteblad 2016, 178797 en 2016, 178806 (tarieventavel) | 22-12-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit :

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017

Artikel 1. Aard van de regeling

De strekking van de onderhavige regeling is de vaststelling van de tarieven voor de diensten zoals vermeld in de bij deze regeling behorende tarieventabel. Voorts zijn in de regeling bepalingen opgenomen inzake de wijze van berekening en betaling van het op basis van de vastgestelde tarieven verschuldigd bedrag.

Artikel 2. Tarieven

Het verschuldigd bedrag wordt vastgesteld op basis van de tarieven, opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel.

Artikel 3. Wijze van heffing

 • 1.

  Het verschuldigd bedrag wordt in rekening gebracht bij degene die de in de bij deze regeling behorende tarieventabel vermelde diensten heeft aangevraagd.

 • 2.

  Het verschuldigd bedrag wordt in rekening gebracht door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 4. Termijnen van betaling

 • 1.

  Het verschuldigd bedrag moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  Het verschuldigd bedrag moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt toegezonden, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2016" van 24 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de diensten die voor die datum zijn aangevraagd.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de regeling is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017".

Boxtel, 29 november 2016.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs

Bijlage Tarieventabel inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017

Tarieven inritten, herstraten en onderhoud object-bewegwijzering 2017