Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Mandaatbesluit uitbesteding taken parkeerontheffingen P1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit uitbesteding taken parkeerontheffingen P1
CiteertitelMandaatbesluit uitbesteding taken parkeerontheffingen P1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, parkeren, ontheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2017Nieuwe regeling

03-08-2017

Gemeenteblad 2017, 147573 | 23-08-2017

B&W-besluit 03-08-2017, punt 1

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit uitbesteding taken parkeerontheffingen P1

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

o v e r w e g e n d e :

 

dat de gemeenteraad heeft besloten tot uitvoering van het plan “Parkeervisie en -reguleringsmaatregelen Boxtel 2017”;

 

dat onderdeel van de bij dit plan behorende uitvoeringsmaatregelen de introductie van een parkeerschijfzone in Breukelen Zuid en Centrum betreft;

 

dat uitbesteding van de parkeertaken met betrekking tot ontheffingen voor deze parkeerschijfzone gewenst is;

 

dat P1 On Street B.V. na een procedure van aanbesteding de partij geworden is die deze parkeertaken uit zal gaan voeren;

 

dat op 28 juli 2017 een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en P1 On Street B.V. is gesloten;

 

dat het college van burgemeester en wethouders, gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990), bevoegd is ontheffing te verlenen van het verbod om in een parkeerschijfzone te parkeren, anders dan op plaatsen voorzien van een blauwe streep, mits voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf;

 

dat het noodzakelijk is bevoegdheden aan de directeur van P1 On Street B.V. te mandateren om de in de dienstverleningsovereenkomst genoemde taken naar behoren uit te kunnen voeren;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het “Mandaatbesluit uitbesteding taken parkeerontheffingen P1”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Portefeuillehouder: het lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel dat in het bijzonder is belast met de zorg voor één of meer onderdelen van het gemeentelijk bestuur, zoals deze aan het college is opgedragen.

Artikel 2 Algemeen mandaat aan de algemeen directeur

Voor het beslissen op aanvragen om ontheffing van het verbod op parkeren in parkeerschijfzones, wordt mandaat verleend aan de directeur van P1 On Street B.V.

Artikel 3 Instructies voor de gemandateerde

 • 1.

  Indien zich naar het oordeel van een gemandateerde als bedoeld in artikel 2 van dit besluit één of meer van de navolgende gevallen voordoet, overlegt de gemandateerde de zaak met de betrokken portefeuillehouder, alvorens een besluit te nemen:

  • a.

   de te nemen beslissing wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

  • b.

   uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien;

  • c.

   tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen beslissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt.

 • 2.

  De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

  gevolgd door de handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit uitbesteding taken parkeerontheffingen P1’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs