Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Mandaatbesluit heffing en invordering leges parkeerontheffingen P1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffing en invordering leges parkeerontheffingen P1
CiteertitelMandaatbesluit heffing en invordering leges parkeerontheffingen P1
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, parkeren, ontheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2017Nieuwe regeling

03-08-2017

Gemeenteblad 2017, 147574 | 23-08-2017

B&W-besluit 03-08-2017, punt 1

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffing en invordering leges parkeerontheffingen P1

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Boxtel;

 

o v e r w e g e n d e :

 

dat de gemeenteraad heeft besloten tot uitvoering van het plan “Parkeervisie en –reguleringsmaatregelen Boxtel 2017”;

 

dat onderdeel van de bij dit plan behorende uitvoeringsmaatregelen de introductie van een parkeerschijfzone in Breukelen Zuid en Centrum betreft;

dat uitbesteding van de parkeertaken met betrekking tot ontheffingen voor deze parkeerschijfzone gewenst is;

 

dat P1 On Street B.V. na een procedure van aanbesteding de partij geworden is die deze parkeertaken uit zal gaan voeren;

 

dat op 28 juli 2017 een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en P1 On Street B.V. is gesloten;

 

dat voor het aanvragen van parkeerontheffing leges verschuldigd zijn;

 

gelet op artikelen 10.1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het “Mandaatbesluit heffing en invordering leges parkeerontheffingen P1”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

Artikel 2 Algemeen mandaat aan de algemeen directeur

Voor het heffen en invorderen van verschuldigde leges voor het behandelen van aanvragen voor ontheffing van het verbod op parkeren in parkeerschijfzones, wordt mandaat verleend aan de directeur van P1 On Street B.V..

Artikel 3 Instructies voor de gemandateerde

 • 1.

  De bij mandaat te verrichten werkzaamheden dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten.

 • 2.

  De gemandateerde is gehouden aan de heffings- of invorderingsambtenaar inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 3.

  De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

  “Namens de heffingsambtenaar,” of “Namens de invorderingsambtenaar,”

  gevolgd door de handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit heffing en invordering leges parkeerontheffingen P1’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Vastgesteld op 3 augustus 2017,

de heffingsambtenaar,

M.G.M. Schwering

de invorderingsambtenaar,

C.A.M. van Baest