Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Klachtenprotocol gemeente Boxtel 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenprotocol gemeente Boxtel 2002
CiteertitelKlachtenprotocol gemeente Boxtel 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpklacht, klachtenregeling, gedraging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het klachtenprotocol, zoals vastgesteld op 21 september 1999

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2001Nieuwe regeling

27-09-2001

Brabants Centrum, 04-10-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenprotocol gemeente Boxtel 2002

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boxtel, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31-07-01;

 

gehoord de commissie Bestuur en Middelen en de Ondernemingsraad;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen volgend klachtenprotocol

 

“Klachtenprotocol gemeente Boxtel 2002”

A. Algemeen

 • *

  Het niveau van behandeling van klachten

   

  Ambtelijk niveau.

  Aan een afdelingshoofd en aan de commandant brandweer wordt mandaat verleend om te beslissen op een klacht die gericht is tegen een ambtenaar, werkzaam op diens afdeling. Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend om te beslissen op een klacht die gericht is tegen een afdelingshoofd.

  De burgemeester beslist op een klacht gericht tegen de gemeentesecretaris en op een klachtgericht tegen de commandant brandweer.

   

  Bestuurlijk niveau.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een klacht gericht tegen de burgemeester.

  De burgemeester beslist op een klacht gericht tegen de gemeenteraad, op een klacht gericht tegen het college van burgemeester en wethouders en op een klacht gericht tegen een of meer wethouders.

   

 • *

  Degene tot wiens competentie het behoort om op een klacht te beslissen, heeft als taak:

  • a.

   het bewaken van de eenvormigheid en de zorgvuldigheid van de afhandeling;

  • b.

   de procesbewaking en de voortgangscontrole;

  • c.

   het vertrouwelijk behandelen van de klacht;

  • d.

   de evaluatie van de klacht en de afdoening daarvan.

B. Procedure

 • *

  Degene tot wie een klager zich met een mondelinge klacht wendt, zet de essentie daarvan op schrift en legt de tekst aan klager ter ondertekening voor akkoord voor. Vervolgens draagt degene tegenover wie mondeling de klacht is geuit, er zorg voor dat de klacht wordt voorgelegd aan degene tot wiens competentie het behoort daarop te beslissen en kan de procedure van afdeling 9:2 Awb (schriftelijke klachten) worden gevolgd.

  Evenwel, indien de klager niet wenst dat de mondelinge klacht op schrift wordt gesteld, draagt degene tegenover wie mondeling de klacht is geuit, er zorg voor dat de klacht wordt voorgelegd aan degene tot wiens competentie het behoort daarop te beslissen. Deze laatste handelt alsdan de klacht zorgvuldig af.

 

 • *

  Een klacht wordt centraal geregistreerd op de afdeling Centrale Ondersteuning, onderdeel Facilitaire Zaken. Dit centraal punt heeft in dit kader o.a. de volgende taken:

  • a.

   de registratie van ingediende klachten;

  • b.

   een klacht rechtstreeks in handen te stellen van degene tot wiens competentie het behoort daarop te beslissen.

 

 • *

  Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 9:5 van de Awb, deelt degene tot wiens competentie het behoort om op de klacht te beslissen schriftelijk aan de klager mede, dat er vanuit wordt gegaan, dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

 

 • *

  Voor zover geen toepassing wordt gegeven aan artikel 9:5 van de Awb, wordt ten aanzien van schriftelijke klachten met inachtneming van het volgende gehandeld:

  • -

   Van een klacht wordt een ontvangstbevestiging gezonden door degene tot wiens competentie het behoort daarop te beslissen. Daarbij wordt tegelijkertijd informatie verstrekt over de verdere klachtprocedure.

  • -

   De klager alsmede degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in de op de klacht betrekking hebbende stukken.

  • -

   Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden schriftelijk voor het horen uitgenodigd.

   Het horen geschiedt door degene tot wiens competentie het behoort om op de klacht te beslissen.

   Tenzij een der partijen of beiden zich daartegen verzetten, vindt het horen in elkaars aanwezigheid plaats.

   Zij kunnen zich ter behartiging van hun belangen tijdens het horen laten bijstaan. De kosten die daaraan zijn verbonden, blijven voor rekening van degene die deze heeft meegebracht.

C. Slot

 • *

  Dit klachtenprotocol treedt in werking op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, per welke datum het klachtenprotocol zoals laatstelijk vastgesteld d.d. 21 september 1999 komt te vervallen.

  Op klachten die zijn ingediend vóór inwerkingtreding van dit klachtenprotocol is het klachtenprotocol d.d. 21 september 1999 van toepassing.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27-09-01.

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

Aldus besloten in hun vergadering van 31-07-01.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,

Aldus besloten op 31-07-01.

De burgemeester voornoemd,

de burgemeester,