Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Aanwijzingsbesluit losloopveldje voor honden Hoogheem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit losloopveldje voor honden Hoogheem
CiteertitelAanwijzingsbesluit losloopveldje voor honden Hoogheem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing, APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012, artt. 2.4.12 en 2.4.13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2017Nieuwe regeling

26-09-2017

Gemeenteblad 2017, 172647 | 05-10-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit losloopveldje voor honden Hoogheem

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

overwegende:

 • -

  dat bewoners van Hoogheem een initiatief zijn gestart voor het realiseren van een omheind losloopveldje voor honden;

 • -

  dat uit een inventarisatie is gebleken dat er bij hondenbezitters van Hoogheem een behoefte aanwezig is om een losloopveldje te realiseren;

 • -

  dat in artikel 2.4.12, lid 1 sub a van de APV Boxtel het de eigenaar of houder van een hond verboden is binnen de bebouwde de hond los te laten lopen op de weg zonder dat deze hond aangelijnd is;

 • -

  het college plaatsen kan aanwijzen waar het verbod onder lid 1, sub a niet geldt;

 • -

  dat in artikel 2.4.13, lid 1 is aangegeven dat de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet binnen de bebouwde kom;

 • -

  naast het losloopveld een uitlaatzone is aangewezen zonder opruimplicht. (Opgenomen in het hondenuitlaatbeleid zoals door de raad vastgesteld op24 november 2009);

 

gelet op artikel 2.4.12 en 2.4.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012;

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  het omheinde deel van het grasveld tussen de flats 3, 4 en 5 aan te wijzen als gebied waar honden tussen 09.00 – 21.00 uur los mogen lopen binnen een omheining. In bijlage 1 is de exacte locatie aangegeven;

 • 2.

  dat voor het aan te wijzen gebied het bepaalde in artikel 2.4.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende verontreiniging door honden onverminderd van kracht is;

 • 3.

  te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit geldt voor onbepaalde tijd, of totdat het geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de publicatie.

Boxtel, september 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

de secretaris,

H. van Berkel

de burgemeester,

M. Buijs

Bijlage 1: Locatie hondenspeelveld en voorbeeld bord met gedragsregels

Locatie

Voorbeeld bord