Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2018
CiteertitelVerordening rioolaansluitrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpriool, aansluiting, rioolaansluiting, rechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Verordening rioolaansluitrechten 2017'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201701-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 231091 | 27-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2018

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2017;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2018

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "rioolaansluitrechten" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3 Tarieven

3.1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in de openbare weg tot stand brengen en aansluiten van een afvoerleiding voor water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering bedraagt:

 

3.1.1.

indien het een aansluiting op een gescheiden rioolstelsel (afzonderlijke regenwaterafvoer en afzonderlijke vuilwatertafvoer) betreft

€ 1.319,00

3.1.2.

indien het een aansluiting op een gecombineerd rioolstelsel betreft

€ 928,00

3.2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in de openbare weg tot stand brengen en aansluiten van een afvoerleiding voor water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering is, indien het een aansluiting op drukriolering betreft, verschuldigd het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager wordt meegedeeld aan de hand van een begroting die ter zake van gemeentewege is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Het bedrag als bedoeld in de eerste volzin is minimaal

€ 5.358,00

3.3.

Indien de wegverharding bij een rioolaansluiting als bedoeld onder 3.1. bestaat uit een asfalt constructie en het asfalt moet worden gebroken voor het maken van de aansluiting, worden de onder 3.1. genoemde tarieven verhoogd met

€ 353,00

3.4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag het in de openbare weg tot stand brengen en tijdelijk aansluiten van een afvoerleiding voor water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering wordt overeenkomstig het gestelde onder 3.1., 3,2, en 3.3. bepaald, waarbij recht bestaat op restitutie van 50% van het in rekening gebrachte tarief indien na controle is gebleken dat de tijdelijke aansluiting op een correcte wijze is verwijderd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt als tijdelijke aansluiting aangemerkt een aansluiting voor de duur van één jaar, welke termijn, op verzoek, door het college van burgemeester en wethouders telkens met één jaar verlengd kan worden.

 

3.5.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het maken van een bijzondere aansluiting op het gemeenteriool is verschuldigd het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager wordt meegedeeld aan de hand van een begroting die ter zake van gemeentewege is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

3.6.

Of een aansluiting een bijzondere aansluiting is, afwijkend van een normale, wordt naar omstandigheden door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld.

 

3.7.

Indien voor het maken van een aansluiting bronbemaling moet worden toegepast, wordt het overeenkomstig 3.1. t/m 3.5. berekende bedrag verhoogd met het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager wordt meegedeeld aan de hand van een begroting die ter zake van gemeentewege is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

3.8.

Indien de gevraagde aansluiting niet wordt gerealiseerd dan wel indien de gevraagde aansluiting niet door de gemeente wordt gerealiseerd, wordt het overeenkomstig 3.1. t/m 3.7. berekende bedrag verminderd tot

€ 248,00

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening rioolaansluitrechten 2017" van 20 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening rioolaansluitrechten 2018”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 19 december 2017.

De gemeenteraad van Boxtel,

waarnemend griffier,

mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,

M. Buijs