Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Nadere regels Jeugdhulp Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Jeugdhulp Boxtel
CiteertitelNadere regels Jeugdhulp Boxtel, per 1 januari 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Nadere regels Jeugdhulp Boxtel 2016'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2018Nieuwe regeling

16-01-2018

Gemeenteblad 2018, 16087 | 24-01-2018

B&W-besluit 16-01-2018, punt 03.02

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Jeugdhulp Boxtel, per 1 januari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op de artikelen 2, derde lid, 10, derde en vierde lid, en 14 vierde lid van de Verordening jeugdhulp gemeente Boxtel 2015;

 

besluit vast te stellen:

 

Nadere regels Jeugdhulp Boxtel

Artikel 1. Vormen van Jeugdhulp

1. Categorieën Jeugdhulp

 

Jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2017 toegekend op basis van de volgende indeling in hoofd- en subcategorieën.

 

 

Categorie

Subcategorieën

Toelichting

32

Zonder verblijf:

ambulante jeugdhulp op locatie van de jeugdhulpaanbieder

32 A: Jeugdhulp (overig)

 

32 B: Basis GGZ

 

32 C: Specialistische GGZ

 

32 D: Dyslexiezorg

Locatie van de jeugdhulpaanbieder omvat alle dependances van de jeugdhulpaanbieder, maar ook schoollocaties, buurthuizen, etc., waar zorg geboden wordt en die niet bij de jeugdige of leden van zijn gezinssysteem thuis plaatsvinden.

33

Zonder verblijf: daghulp op locatie van de jeugdhulpaanbieder

33 A: Daghulp licht

Hulp waarbij een jeugdige zonder psychiatrische problematiek een of meer dagdelen (ochtend, middag, avond, nooit een nacht) in een groep wordt opgevangen, waarbij het zwaartepunt ligt op ontlasting van de ouders en vrijetijdsbesteding van de jeugdige, naast vormen van behandeling.

 

 

33 B: Daghulp zwaar

Hulp waarbij een jeugdige met psychiatrische of jeugdzorg-problematiek en/ of een verstandelijke of lichamelijke beperking een of meer dagdelen (ochtend, middag, avond, nooit een nacht) in een (kleine) groep wordt opgevangen en waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling van de daghulp bepaalt.

34

Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

34 A: Overig

Jeugdhulp die plaatsvindt bij de jeugdige thuis of thuis bij één van de leden van het gezinssysteem.

 

 

34 B: Intensief specialistisch

MST (alle vormen).

35

Met verblijf: pleegzorg

Geen

Omvat verblijf bij pleegouders en ondersteuning door pleegzorgwerker.

Pleegzorg (bijvoorbeeld in het weekend) welke plaatsvindt in het kader van verblijf, valt niet onder categorie 35 maar valt onder verblijf (36a of 38).

36

Met verblijf licht (gezinsgericht)

36 A: Overig: o.a. gezins- huizen

VG, O & O, GGZ: Min. 0,3 fte en Max. 0,82 fte per jeugdige

Jeugdhulp met verblijf gezinsgericht, niet zijnde logeeropvang. Hieronder valt wel gezinshuis en fasehuis (niet limitatief).

 

 

36 B: Verblijf licht: logeeropvang

 

38

Met verblijf zwaar:

overig residentieel

Nieuwe naam: Verblijf zwaar

Minimaal 0,83 fte per jeugdige.

VG. O & O, GGZ.

21

Driemilieau-voorziening

Geen

 

22

Bovenregionale jeugdhulp

LVB 4 en 5

Geen

 

23

Klinische Jeugdverslavings-zorg

Geen

 

24

Bovenregionale Jeugdige- en Jeugdpsychiatrie (KJP) MFC-LVG en Trauma

Geen

 

 

2. Omschrijving en prestatie-eisen

 

Omschrijving:

 

Jeugdhulp zonder verblijf

De jeugdige verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jeugdige slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jeugdige bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.

 

 • *

  Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe een (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. Het betreft o.a. face-to-face contacten met de jeugdige en/of ouders, ook wel poliklinische contacten genoemd. Ook groepsgesprekken of SOVA trainingen vallen onder deze categorie. De gesprekken duren maximaal twee uur.

 

GGZ:

Generalistische Jeugd-ggz:

De generalistische basis-GGZ is gericht op de diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen, gebaseerd op een (vermoeden van) DSM-IV stoornis. Het gaat alleen om vormen van ggz-zorg die vallen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN).

 

Specialistische Jeugd-ggz:

In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierbij gaat het om complexe en/of risicovolle problematiek. Het gaat alleen om vormen van ggz-zorg die vallen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN). Ernstige enkelvoudige dyslexie valt onder specialistische Jeugd-ggz zonder verblijf.

 

 • *

  Daghulp op locatie van de aanbieder

Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgevingvan de jeugdige. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep.

Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatievan de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.

 

 • *

  Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige vindt plaats bij de jeugdige thuis, op school of elders in het netwerk van de jeugdige. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van een of enkele tot 24 uur per dag.

 

Jeugdhulp met verblijf

De jeugdige verblijft elders. Dit kan zijn dat de jeugdige formeel elders slaapt, niet zijnde thuis in het eigen gezin, maar ook verblijf bestaande uit een dagdeel overdag. Dit betekent dat het hier niet alleen gaat om de verblijfsvormen waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

 

 • *

  Pleegzorg

De jeugdige verblijft in een pleeggezin. Er is van pleegzorg sprake als er een pleegcontract is tussen de pleegouder(s) en een pleegzorgaanbieder. Hiervan is ook sprake in geval van vakantie-/weekendopvang indien dat onderdeel uitmaakt van het hulpaanbod.

 

 • *

  Gezinsgericht

Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt.

 

 • *

  Gesloten plaatsing

De jeugdige verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen).

 

 • *

  Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand verblijf

De jeugdige verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jeugdigen. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Deze hulpvormen vinden doorgaans plaats in een verblijf van de hulpaanbieder.

 

Prestatie-eisen:

 

Jeugdhulp zonder Verblijf

Ten aanzien van te leveren jeugdhulp gelden de volgende algemene eisen:

 • -

  Doel van de ondersteuning is het herstellen van de zelfredzaamheid en participatie, of het behoud van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie, van de jeugdige en zijn gezin;

 • -

  De ondersteuning is zo kort en licht mogelijk maar zo lang en zwaar als nodig om de afgesproken doelen uit het door hulpvrager of het Basisteam opgestelde klantplan te bereiken;

 • -

  De jeugdhulp richt zich op het inschakelen van het eigen sociale netwerk en andere voorzieningen;

 • -

  De jeugdhulpaanbieder ondersteunt de jeugdige én zijn sociale omgeving. Dat betekent dat ondersteuning en advies aan gezins- en familieleden, school, vereniging enzovoort onderdeel uitmaakt van de jeugdhulp wanneer dat leidt tot een grotere inzet van het sociale netwerk of meer zelfredzaamheid en participatie van de jeugdige;

 • -

  De jeugdhulp wordt in samenspraak met de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige ingevuld. Jeugdigen en ouders hebben invloed op inhoud, planning en levering van de jeugdhulp. Waar nodig wordt in de avonduren jeugdhulp verleend;

 • -

  De jeugdhulp past binnen het plan van aanpak van het basisteam jeugd en gezin. Als een gezinsregisseur is aangewezen binnen het basisteam of een andere jeugdhulpaanbieder die jeugdhulp aan het gezin verleent, houdt de jeugdhulpaanbieder zich aan de afspraken met en richtlijnen van de regisseur.

 

Ten aanzien van Generalistische Jeugd-ggz gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De jeugdhulpaanbieder neemt de registratieverplichtingen, zoals vastgelegd in de Nadere regeling Generalistische Basis GGZ (NR/CU-539) of de opvolger daarvan, in acht. Daar waar zorgautoriteit en zorgverzekeraar staat, dient gemeenten te worden gelezen;

 • -

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen;

 • -

  De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken.

 

Ten aanzien van Specialistische Jeugd-ggz zonder verblijf gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De landelijke Treeknormen zijn van toepassing;

 • -

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • -

  De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken;

 • -

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg;

 • -

  Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan (we noemen dit het klantplan) en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverleningsplannen.

 

Ten aanzien van de Pleegzorg gelden de volgende eisen:

 • -

  De zorg richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige, wanneer dat in de thuissituatie onvoldoende gegarandeerd kan worden;

 • -

  De zorg is, waar mogelijk, gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De zorg is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel zoveel als mogelijk het behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere aanbieders zijn betrokken bij de jeugdhulpverlening en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur;

 • -

  De pleegzorgaanbieder faciliteert de pleegouders maximaal en bemiddelt in de contacten met de verwijzer, in de meeste gevallen de Gecertificeerde Instelling.

 

Ten aanzien van Gezinsgericht Verblijf gelden de volgende eisen:

 • -

  De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

 • -

  De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en waar nodig ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere of het basisteam de regie voert, richt de jeugdhulp zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur.

 

Ten aanzien van Met Verblijf Gesloten en Overiggelden de volgende eisen:

 • -

  Waar mogelijk blijft de thuissituatie betrokken bij de jeugdige en de ondersteuning;

 • -

  In die gevallen dat de thuissituatie betrokken kan blijven organiseert de jeugdhulpaanbieder tevens de begeleiding van de ouders/de thuissituatie;

 • -

  De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

 • -

  De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • -

  De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • -

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • -

  Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken met de jeugdige en zijn ouders en, waar nodig, de richtlijnen van de regisseur.

 

Ten aanzien van Specialistische Jeugd-ggz met verblijfgelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • -

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • -

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen;

 • -

  Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverlenings(crisis)plannen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg.

Artikel 2. Hoogte PGB

 • 1.

  In alle gevallen geldt dat het PGB toereikend moet zijn om de benodigde hulp in te kunnen kopen. Indien de PGB-tarieven (zie bijlage 1) niet toereikend zijn dient de PGB budgethouder dit concreet aan te tonen en kan in uitzonderlijke gevallen een aanpassing, passend bij de situatie, plaatsvinden.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor de verschillende jeugdhulpvormen is niet direct afgeleid van de tarieven waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura (ZIN via regionale lumpsumfinanciering Noordoost Brabant).

  • a.

   Voor de hulpvormen persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, begeleiding groep, en kortdurend verblijf, zijn per 1 januari 2015 de maximum PGB-tarieven overgenomen zoals het zorgkantoor deze in 2014 voor de AWBZ hanteert. Per 1 januari 2017 zijn via deze nadere regels, op basis van ervaringen in de dagelijkse praktijk, enkele PGB-tarieven verhoogd omdat deze niet meer toereikend blijken te zijn. Voor de overige jeugdhulpvormen gelden de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 (specialistische maatwerktarieven).

  • b.

   In bijlage 1 zijn de geldende maximum PGB-bedragen per hulpvorm opgenomen.

 • 3.

  Er is sprake van een gedifferentieerde tariefstelling voor het persoonsgebonden budget diensten.

  • a.

   Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

  • b.

   Inschakeling van een ZZP’er, met aannemelijke minderkosten c.q. overheadkosten, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

  • c.

   Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting van 50%. Bij kortdurend verblijf geldt een maximum van € 60,- per etmaal (het uurtarief is overeenkomstig PGB-tarief Wet langdurige zorg voor hulp van niet professionele zorgverleners).

  • d.

   Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder concreet en onderbouwd kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden, passend bij de situatie.

Artikel 3. Inzet sociaal netwerk

 • 1.

  Onder het sociaal netwerk wordt de informele hulpverlener verstaan, hieronder vallen onder andere ouders, familie, vrienden en kennissen van de budgethouder.

 • 2.

  Indien een jeugdhulpaanbieder niet voldoet aan de wettelijke criteria van een zorgorganisatie of aan die van een ZZP-er valt deze onder het sociaal netwerk. Ouders die jeugdhulp bieden aan hun eigen kind en tevens ZZP-er zijn vallen onder het sociaal netwerk.

 • 3.

  Bij inzet van het sociale netwerk moet in de onderzoeksfase zoals bedoeld in artikel 5 van de Verordening jeugdhulp gemeente Boxtel 2015 worden aangetoond dat wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden.

 • 4.

  Het is mogelijk om mensen uit het sociale netwerk te betalen met een PGB als:

  • a.

   het aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan een maatwerkvoorziening in natura, en

  • b.

   het gebruikelijke zorg overstijgt, en

  • c.

   er sprake is van langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag, en

  • d.

   in alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat iemand dit in het kader van gebruikelijke zorg en mantelzorg doet.

Artikel 4. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

 • 1.

  Het college betrekt de Adviesraad Sociaal Domein in een zo vroeg mogelijk stadium van de beleidsvorming of het evalueren van reeds vastgesteld beleid. Afspraken tussen College en Adviesraad zijn vastgelegd in statuten.

 • 2.

  Afhankelijk van specifieke onderwerpen gaat het college de dialoog aan met andere groeperingen die specifieke en waardevolle kennis kunnen delen. Te denken valt aan cliëntenraden, jeugdraden en platforms van belanghebbenden. Naast groeperingen kunnen ook individuele burgers of belangenbehartigers van individuen gevraagd worden of zichzelf melden om mee te denken over te vormen beleidskaders.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden, na vaststelling door het college, in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze Nadere regels Jeugdhulp Boxtel worden de Nadere regels Jeugdhulp Boxtel 2016 ingetrokken en vervalt dit.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp Boxtel, per 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M.Buijs

Bijlage 1. PGB tarieven Jeugdhulp (ingang per 1 januari 2017)

Onderstaande tabel geeft de maximale PGB bedragen aan die de gemeente Boxtel voor jeugdhulp in 2016 verstrekt. De tabel is afgeleid van de bruto PGB bedragen die het College voor Zorgverzekeringen in 2014 voor PGB-budgethouders hanteert. Hiermee tracht de gemeente Boxtel rust en continuering van huidige PGB-ondersteuning te bieden.

 

Voor nieuwe aanvragen of herbeoordelingen PGB geldt een gedifferentieerde PGB-tariefstelling. Dat wil zeggen:

 • a.

  Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst, kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

 • b.

  Inschakeling van een zzp’er, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

 • c.

  Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting van 50% met een maximum uurtarief van € 20,- per uur. Bij begeleiding groep geldt een maximum tarief van € 20,- per dagdeel en bij kortdurend verblijf maximaal € 60,- per etmaal (het uurtarief is overeenkomstig PGB-tarief Wet langdurige zorg voor hulp van niet professionele zorgverleners).

 • d.

  Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

 

Voor de jeugdhulpvormen die tot op heden geen PGB mogelijkheid kenden, gelden specialistische individuele maatwerktarieven. Bij deze zware vormen zoals specialistische jeugd ggz, pleegzorg, crisisverblijf zal waarschijnlijk slechts in hoge uitzondering een PGB aan de orde kunnen zijn.

 

A. Persoonlijke verzorging

 

 

bij inschakeling zorgorganisatie

bij inschakeling zzp'er

bij inschakeling sociaal netwerk

Per uur

100% uurtarief PGB

85% uurtarief PGB

50% uurtarief PGB met een maximum van € 20,- per uur

 

1

€ 27,02

€ 22,97

€ 14,00

 

B. Begeleiding

 

 

bij inschakeling zorgorganisatie

bij inschakeling zzp'er

bij inschakeling sociaal netwerk

Per uur

100% uurtarief PGB

85% uurtarief PGB

50% uurtarief PGB met een maximum van € 20,- per uur

1

€ 45,00

€ 38,25

€ 22,50

 

C. Begeleiding groep

 

 

bij inschakeling zorgorganisatie

bij inschakeling zzp'er

bij inschakeling sociaal netwerk

Per Dagdeel

100% tarief dagdeel PGB

85% tarief dagdeel PGB

50% tarief dagdeel PGB met een maximum van € 20,-

 

1

€ 50,00

€ 38,25

€ 22,50

 

D. Kortdurend Verblijf

 

Maximum PGB per etmaal bij inschakeling zorgorganisatie (maximaal 3 etmalen per week)

Korting 15% bij inschakeling zzp’er (maximaal 3 etmalen per week)

€ 60,- per etmaal bij inschakeling sociaal netwerk (maximaal 3 etmalen per week)

€ 220,-

€ 187,-

€ 60,00

 

Bedragen voor halve dagen worden naar rato berekend.

 

E. Beschermd wonen/specialistisch verblijf

 

Het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen (ZZP GGZ-C) en specialistisch verblijf (ZZP LVG 1 t/m 3 en VG 1 t/m 3 wordt vastgesteld op basis van een door belanghebbende aan te leveren offerte van de kosten. Deze offerte wordt beoordeeld aan de hand van de in de beleidsregels Jeugdhulp Boxtel 2016 opgenomen werkinstructie met criteria.

 

F. Overige jeugdhulpvormen

 

Binnen deze categorie dient eveneens een specialistisch individueel maatwerktarief gevormd te worden. Dit kan gedaan worden aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

Specialistische behandeling jeugd-GGZ per uur: € 70,52

Behandeling in de basis jeugd-GGZ per uur: € 59,66

Specialistische ambulante behandeling per uur: € 49,51

 

G. Vervoer

 

Uitgangspunt is dat ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor vervoer van en naar de jeugdhulpinstelling. Een tegemoetkoming in de kosten van vervoer is alleen mogelijk indien ouders zelf of binnen het sociaal netwerk niet in staat zijn voor vervoer te zorgen. Vergoeding kan dan plaatsvinden voor het gedeelte van het vervoer dat beschouwd wordt als bovengebruikelijk. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.