Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders inzake de beslissing op bezwaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders inzake de beslissing op bezwaar
CiteertitelMandaatbesluit beslissen op bezwaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat, bezwaarschrift, bob

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2018Nieuwe regeling

06-02-2018

Gemeenteblad 2018, 43050 | 01-03-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders inzake de beslissing op bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 

overwegende dat:

 • -

  er binnen de gemeente Boxtel een adviescommissie bestaat als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften op grond van artikel 3 van het ‘Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij’ niet is gemandateerd aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • -

  het gewenst is de bezwaarprocedure zo efficiënt en snel mogelijk te laten verlopen;

 • -

  mandatering van de beslissing op bezwaar naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot verkorting van de doorlooptijd, waardoor een bezwaarmaker eerder een beslissing ontvangt;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het ‘Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders inzake de beslissing op bezwaar’

Artikel 1. Mandaat

De bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, wordt gemandateerd aan de gemeentesecretaris, tenzij het betreft:

 • a.

  een bezwaarschrift tegen een besluit dat door het college van burgemeester en wethouders zelf is genomen;

 • b.

  een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de burgemeester of een wethouder door middel van (onder)mandaat namens het college van burgemeester en wethouders is genomen;

 • c.

  een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de gemeentesecretaris zelf door middel van (onder)mandaat namens het college van burgemeester en wethouders is genomen;

 • d.

  een bezwaarschrift dat niet-ontvankelijk en/of (gedeeltelijk) ongegrond wordt bevonden, waarbij wordt afgeweken van het advies van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  een bezwaarschrift waarover het college van burgemeester en wethouders de gemandateerde te kennen heeft gegeven daarover zelf te willen beslissen.

Artikel 2. Loco-gemeentesecretaris

Dit besluit is eveneens van toepassing op degene die de gemeentesecretaris vervangt.

Artikel 3. Ondermandaat

Het is de gemandateerde niet toegestaan ondermandaat te verlenen.

Artikel 4. Ondertekening

 • 1.

  Met de bevoegdheid om te mogen beslissen op bezwaarschriften, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat de beslissing op bezwaar krachtens mandaat is genomen. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “Hoogachtend,” of “Met vriendelijke groet,” en dan “het college van burgemeester en wethouders, namens deze, de gemeentesecretaris, naam functionaris”.

Artikel 5. Inwerkingtreding, citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit beslissen op bezwaar.

Aldus besloten op 6 februari 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

de secretaris,

drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,

M.Buijs