Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Reglement automatische incasso

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement automatische incasso
CiteertitelReglement automatische incasso gemeente Boxtel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting, belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen 2007'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2019Nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-250901

1206167

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement automatische incasso

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel;

 

gelet op het gestelde in de Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het volgende:

 

Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Boxtel

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  Belastingschuld: het bedrag dat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen vermeldt staat en dat betaald moet worden door de belastingplichtige;

 • 2.

  Incassant: de gemeente Boxtel;

 • 3.

  Belastingschuldige: natuurlijk of rechtspersoon, aan wie de belasting is opgelegd.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

 

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

De automatische incasso heeft betrekking op gemeentelijke belastingaanslagen waarop de volgende belastingen kunnen voorkomen:

 • 1.

  Onroerende-zaakbelastingen (OZB);

 • 2.

  Rioolheffing;

 • 3.

  Afvalstoffenheffing;

 • 4.

  Precariobelasting;

 • 5.

  Reclamebelasting.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, niet meer is dan € 5.000,--.

 • 2.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk tot 10 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet mits er voor de aanslag nog geen executoriale maatregelen zijn getroffen.

 • 3.

  Het minimum aantal termijnen is drie.

 

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelden voor de automatische incasso kan op de volgende wijzen:

 • 1.

  Via de digitale belastingbalie. Via een link op de website van de gemeente kan men het inlogscherm van de digitale belastingbalie benaderen. Om te kunnen inloggen heeft men een DigiD-code nodig.

 • 2.

  Door het insturen van een machtigingskaart. Deze kan men downloaden via de website van de gemeente. Ook kan men een machtigingskaart, waarvan het model door de incassant is bepaald, aanvragen, waarna deze via de post wordt toegestuurd.

 • 3.

  Door een schriftelijk verzoek.

Aanmelden voor automatische incasso brengt geen extra kosten met zich mee.

 

Artikel 6 Termijnen en bedragen

 • 1.

  Uitgangspunt is een volledige betaling van een aanslag in het jaar van ontvangst van het aanslagbiljet. Bij uitzondering kan hier van worden afgeweken.

 • 2.

  De betaling van een aanslag via automatische incasso gebeurt in maximaal 10 maandelijkse termijnen met een minimum van 3 maandelijkse termijnen.

 • 3.

  Het aantal termijnen is afhankelijk van het tijdstip van aanmelden. Als de aanmelding wordt ontvangen nadat er al maandelijkse incassotermijnen zijn verstreken, wordt de aanslag geïncasseerd in de resterende maandelijkse termijnen van het jaar van ontvangst van het aanslagbiljet.

 • 4.

  Incasseren van het openstaande bedrag gebeurt in gelijke maandelijkse termijnen.

 • 5.

  De incassant schrijft het termijnbedrag doorgaans automatisch af op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand; in ieder geval niet eerder dan in de laatste week van iedere maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand. Gelet op het vorenstaande wordt de eerste termijn afgeschreven in de maand volgende op de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 6.

  Als er bedragen voor de betreffende aanslag betaald worden buiten de automatische incasso om, worden deze ontvangsten op de aanslag worden geboekt. Het dan openstaande bedrag wordt opnieuw verdeeld over de resterende termijnen waardoor het maandelijkse bedrag wordt aangepast.

 • 7.

  De automatische incasso van een aanslag stopt voor het lopende jaar als incasso tweemaal niet is gelukt. Na de eerste niet gelukte incasso volgt een herinnering na storno. Na de tweede niet gelukte incasso ontvangt men een slotbrief.

 • 8.

  Is een aanslag volledig voldaan dan is de automatische incasso voor die betreffende aanslag klaar.

 • 9.

  De procedure van automatische incasso verloopt gescheiden per afzonderlijk aanslagbiljet.

 

Artikel 7 Wijzigen bankgegevens automatische incasso

Het doorgeven van een gewijzigd bank- of gironummer kan op dezelfde wijze als het aanmelden voor automatische incasso. Zie hiervoor artikel 5.

 

Artikel 8 Beëindiging van automatische incasso

De aanmelding voor automatische incasso betreft een doorlopende machtiging. Om de machtiging te beëindigen moet de belastingplichtige deze zélf opzeggen. Dit kan op dezelfde wijze als het aanmelden. Zie hiervoor artikel 5.

De automatische incasso wordt door de incassant beëindigd als:

 • 1.

  Op het bankafschrift van de gemeente zichtbaar is waarom een incasso niet is gelukt. Als de opgegeven reden van een bank/giro een gesloten, geblokkeerd of verkeerd rekeningnummer is, is incasso niet mogelijk.

 • 2.

  Voor alle aanslagen van de belastingplichtige als deze meerdere aanslagen met incasso heeft lopen en de incassant van mening is dat incasso van één van deze aanslagen niet meer lukt.

Artikel 9 Geen beëindiging van automatische incasso

 • 1.

  Verhuizing, echtscheiding, beëindiging relatie of overlijden beëindigen de automatische incasso niet.

 • 2.

  De belastingplichtige, erfgenamen van de belastingplichtige of van rechtswege aangewezen gemachtigde personen moeten de beëindiging van de automatische incasso zelf doorgeven. Dit kan op de in artikel 5 aangegeven manieren.

 

Artikel 10 Gevolgen beëindiging automatische incasso

 • 1.

  Als de automatische incasso wordt beëindigd, vervallen de eventuele resterende incassotermijnen. Het nog openstaande bedrag moet dan betaald worden binnen de vastgestelde vervaldatum van de betreffende aanslag.

 • 2.

  Als de vervaldatum al is verstreken, dan is het nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Bij geen ontvangst wordt de normale invorderingsprocedure opgestart (herinnering, aanmaning, dwangbevel).

 • 3.

  De incassant kan eventuele toekomstige aanmeldingen weigeren.

 

Artikel 11 Niet eens met automatische incasso

Als de belastingplichtige het niet eens is met het geïncasseerde bedrag, kan dit bedrag binnen 60 dagen na afschrijving, terug worden gehaald door de belastingplichtige. Hiervoor is een verzoek bij de eigen bank nodig.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Het ‘Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen 2007’, vastgesteld bij besluit van 19 december 2006, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van het onderhavige besluit.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is de datum van inwerkingtreding.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Reglement automatische incasso gemeente Boxtel’.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,