Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onderdeel b
 2. Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440), artikel 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2017Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad

stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen
01-01-201610-01-2017Nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad

stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen
04-02-201401-01-2015Nieuwe regeling

10-12-2013

Briels Nieuwsland,2013 - 51,

Stafafdeling bzm

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, welke ter voldoening van wettelijke voorschriften, kosteloos moeten worden afgegeven;

 • b.

  beschikkingen op bezwaar- en verzoekschriften ter zake van een gemeentelijke belasting of retributie;

 • c.

  hulp bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken voor rijksambtenaren en provinciale ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  inlichtingen, welke anders dan ten behoeve of in het belang van bepaalde personen, op verzoek worden verstrekt aan gezantschappen en consulaten van vreemde mogendheden;

 • e.

  stukken vereist voor vrijwillige militaire dienstneming;

 • f.

  stukken vereist voor uitbetaling van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen of bezoldigingen;

 • g.

  stukken, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • h.

  stukken, houdende beslissingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • i.

  fotokopieën van processtukken ten behoeve van appellant/reclamant bij bezwaar- en beroepsprocedures.

 • j.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • k.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • l.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5. Vermindering/ontheffing

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 6. Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2016’ van 8 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2017'.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 13 december 2016

 

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen

Tabel van tarieven, behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2016.

 

Inhoud:

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Algemeen

Hoofdstuk 2

Kaarten, tekeningen

Hoofdstuk 3

Verordeningen

Hoofdstuk 4

Legalisatie/waarmerking

Hoofdstuk 5

Ontheffing Sluitingsuur

Hoofdstuk 6

Wet op de Kansspelen

Hoofdstuk 7

Ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 8

Huisvestingsverordening

Hoofdstuk 9

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 10

Rijbewijzen

Hoofdstuk 11

Europees medisch paspoort

Hoofdstuk 12

Algemene vergunningen, diverse beschikkingen, ontheffingen

Hoofdstuk 13

Burgerlijke Stand, Bevolking

Hoofdstuk 14

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 15

Reisdocumenten

Hoofdstuk 16

Verklaringen omtrent personen

Hoofdstuk 17

Verzoeken tot naturalisatie

Hoofdstuk 18

Begroting, jaarrekening

Hoofdstuk 19

Meldingplichtige werkzaamheden op grond van de Telecommunicatiewet.

Hoofdstuk 20

Milieupassen

 

Titel 2 Activiteiten onder de Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8

Sloopmelding

Hoofdstuk 9

Publicatiekosten

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 2

Exploitatie seksinrichtingen

Hoofdstuk 3

Exploitatie horecabedrij

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet

Hoofdstuk 5

Vergunningen voor evenementen

Hoofdstuk 6

Vergunningen voor standplaatsen