Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Brielle (Verordening BRP)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen van de gemeente Brielle (Verordening BRP)
CiteertitelVerordening basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201406-01-2014Onbekend

25-03-2014

Briels Nieuwsland, 2014 - 16

sector samenleving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Brielle (Verordening BRP)

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2014;

gelet op:

de Wet basisregistratie personen en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

Verordening basisregistratie personen

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Brielle.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Brielle en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Brielle was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Brielle gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijk toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan de gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt;

 • 2.

  De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Brielle (Verordening BRP).

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 25 maart 2014

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, mw. G.W.M. van Viegen