Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Mandaatbesluit Brielle 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Brielle 2015
CiteertitelMandaatbesluit Brielle 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2014Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Brielle 2015

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Brielle, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Brielle 2015

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a) de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van de gemeente Brielle

b) sectorhoofd: de sectorhoofden van de sectoren Samenleving, Grondgebied alsmede het stafafdelingshoofd Bestuurlijke Zaken en Middelen

c) mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen, als bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

d) volmacht: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet.

e) machtiging: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Mandaat gemeentesecretaris

 • 1.

  Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is bevoegd om mandaten die bij dit besluit aan onder hem ressorterende functionarissen zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid gaat.

 • 3.

  De in bijlage 1 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan het college of burgemeester.

 • 4.

  Het college respectievelijk de burgemeester kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 3 Mandaat sectorhoofden, afdelingshoofden en bureauhoofden

 • 1.

  De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan de sectorhoofden, afdelingshoofden en bureauhoofden.

 • 2.

  De sectorhoofden, afdelingshoofden en bureauhoofden maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik voorzover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun sector/bureau.

 • 3.

  Aan de gemeentesecretaris blijven voorbehouden de bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan zijn functie zijn toegekend.

 • 4.

  De in bijlage 2 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris.

Artikel 4 Algemene uitzonderingen van mandaat

 • 1.

  Geen mandaat wordt verleend indien artikel 10:3 Awb van toepassing is.

Artikel 5 Bijzondere uitzonderingen van mandaat

 • 1.

  De sectorhoofden zijn bevoegd het mandaat van onder hen ressorterende afdelingshoofden te beperken, nadat dit is voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Het beperken van mandaat geschiedt schriftelijk en wordt als bijlage aan dit mandaatbesluit gevoegd, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid betreft.

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1.

  De sectorhoofden zijn bevoegd de onder hen ressorterende coördinatoren, seniormedewerkers en andere medewerkers ondermandaat te verlenen, nadat dit is voorgelegd aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het verlenen van ondermandaat geschiedt schriftelijk en wordt als bijlage aan dit mandaatbesluit gevoegd.

Artikel 7 Terugkoppeling

 • 1.

  1. De mandaathouder draagt er zorg voor dat er terugkoppeling aan het bestuursorgaan/ de portefeuillehouder plaatsvindt voordat een besluit wordt genomen, indien:

  a) het een aangelegenheid betreft waarover door de raad in een eerder stadium vragen aan het college of de burgemeester zijn gesteld;

  b) het bestuursorgaan, dan wel de portefeuillehouder dit heeft kenbaar gemaakt;

  c) het besluit ingrijpende financiële consequenties heeft, zoals budgetoverschrijding of het aangaan van meerjarige verplichtingen;

  d) bij een besluit meerdere afdelingen zijn betrokken, wier standpunt niet gelijkluidend is;

  e) het besluit of (rechts)handeling als politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig wordt aangemerkt;

  f) de aangelegenheid tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid dan wel in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit zal gebeuren.

 • 2.

  Inkomende klachten worden gemeld aan de betreffende portefeuillehouder.

 • 3.

  Het bestuursorgaan verliest de bevoegdheid om zelf het besluit te nemen niet en kan dit ook te allen tijde doen.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan, tenzij dit anders is geregeld.

 • 2.

  De stukken worden als volgt ondertekend:

   

  Burgemeester en wethouders van Brielle

  Namens dezen,

  gevolgd door functieaanduiding, ondertekening en naam

   

  c.q.

   

  De burgemeester van Brielle

  Namens deze,

  gevolgd door functieaanduiding, ondertekening en naam

Artikel 9 Vervanging mandaathouder

 • 1.

  Bij afwezigheid van een mandaathouder wordt de mandaathouder vervangen door de direct leidinggevende.

Artikel 10 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 11 Intrekking

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden alle eerder genomen mandaatbesluiten, met uitzondering van mandaten aan externe partijen, van de gemeente Brielle ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit Brielle 2015".

Brielle, 16 december 2014  

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, P. Schouten

de burgemeester, G.G.J. Rensen

Bijlage 1  

Aangelegenheden die ingevolge artikel 2, derde lid van het mandaatbesluit Gemeente Brielle blijven voorbehouden aan het college respectievelijk de burgemeester

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • 2.

  Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voorzover deze niet door de raad worden vastgesteld.

 • 4.

  Het nemen van een beslissing op bezwaar.

 • 5.

  Het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van het beleid, richtlijnen en/of voorschriften.

 • 6.

  De bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van vergunningen, afwijkingen, ontheffingen en vrijstellingen ten behoeve van de gemeente zelf.

 • 7.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s.

 • 8.

  Het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, indien het verzoek om informatie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

 • 9.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie.

 • 10.

  Het nemen van het besluit om bezwaar of (administratief) beroep aan te tekenen of een verzoek om (wijziging of opheffing) voorlopige voorziening in te dienen namens de gemeente of het gemeentebestuur in administratiefrechtelijke procedures.

 • 11.

  Het oninbaar verklaren van publiekrechtelijke vorderingen.

 • 12.

  Aan de burgemeester blijft voorbehouden de bevoegdheid om te weigeren dat de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek elders binnen de gemeente ambtsbezigheden verricht.

 • 13.

  Aan de burgemeester blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het geven van de bevelen of het nemen van de besluiten zoals aangegeven in artikel 177 lid 2 Gemeentewet (verbod tot mandatering).

 • 14.

  Aan de burgemeester blijft voorbehouden het intrekken of verlengen van een tijdelijk huisverbod krachtens de Wet tijdelijk huisverbod, alsmede de lastgeving tot inbewaringstelling krachtens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

 • 15.

  Aan de burgemeester blijven voorbehouden de overige in de Gemeentewet, Hoofdstuk XI, aan hem toegekende bevoegdheden tenzij uitdrukkelijk gemandateerd.

 

Privaatrecht

 

Aanbestedingen

 • 1.

  Het nemen van een gunningbesluit na een nationale of Europese aanbestedingsprocedure.

 • 2.

  Het nemen van een gunningbesluit indien de opdracht niet wordt gegund aan de aanbie

der met de laagste inschrijfsom.

 

Contracten

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten etc..

 • 2.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  a) op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  b) Op grond van de Gemeentewet de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben.

  c) De raad terzake om informatie heeft gevraagd.

 

Civiele procedures

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van en het voeren van verweer in civiele procedures.

 • 2.

  Het besluit tot instellen van hoger beroep of cassatie namens de gemeente in civiele procedures.

 • 3.

  Het nemen van besluiten t.a.v. alternatieve geschillenbeslechting, niet zijnde arbitrage of het voorleggen van geschillen aan scheidslieden, voorzover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • 2.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen/legaten/schenkingen.

 • 3.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • 4.

  Het aankopen en verkopen van onroerende zaken.

 • 5.

  Het aangaan van verzekeringsovereenkomsten, m.u.v. mutaties op al bestaande verzekeringsovereenkomsten, voor de gemeente.

 • 6.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding vanaf een bedrag van € 5.000,- , en voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar kunnen worden overgedragen.

 • 7.

  Het besluit tot het verhalen van schadebedragen van meer dan € 5.000,-

 

Machtiging

 

Het ondertekenen van overeenkomsten met een ander bestuursorgaan, waarbij de wederpartij wordt vertegenwoordigd door een bestuurder, met dien verstande dat in dat geval de burgemeester de vertegenwoordiging kan opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

 

B. Personeelsaangelegenheden

 • 1.

  Het benoemen en ontslaan van de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van de gemeentesecretaris.

 • 3.

  Het inzetten van ambtenaren in geval van een staking bij een particulier bedrijf.

 • 4.

  Het aanstellen en ontslaan van de sectorhoofden.

 • 5.

  Het vaststellen van het functieniveau van de gemeentesecretaris.

 • 6.

  Het aanhouden van een ontslagverzoek als strafontslag wordt overwogen.

 • 7.

  Het aanhouden van een ontslagverzoek totdat er een uitspraak is van de strafrechter of het besluit tot disciplinaire bestraffing onherroepelijk is geworden.

 • 8.

  Het verlenen van ontslag wegens reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten.

 • 9.

  Het verlenen van strafontslag.

 • 10.

  Het verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid.

 • 11.

  Het (gedeeltelijk) inhouden van salaris tijdens een schorsing in het kader van een ordemaatregel.

 • 12.

  Het toekennen van extra salarisverhoging voor een sectorhoofd.

 • 13.

  Het toekennen van een persoonlijke toelage voor een sectorhoofd.

 

C. Overige aangelegenheden

a) Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente Brielle in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen

b) Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

c) Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet

d) Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet

Bijlage 2  

Aangelegenheden die ingevolge artikel 3, vierde lid van het mandaatbesluit Gemeente Brielle blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris

 

A.Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

 • 1.

  Het aanwijzen van vertegenwoordigers van de gemeente en de gemeentelijke bestuursorganen in rechtsgedingen en bij de hoorzittingen van de commissie voor de bezwaarschriften.

 • 2.

  Het nemen van besluiten tot het aanvragen van subsidie ten behoeve van de gemeente;

 • 3.

  Het nemen van besluiten indien bij betrokkenheid van meerdere sectoren en/of afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht, dan wel de budgethouder een negatief advies heeft uitgebracht.

 

Privaatrecht

 

Aanbestedingen

 • 1.

  Het nemen van een besluit tot het uitsluiten van een inschrijver terzake van een aanbestedingsprocedure.

 • 2.

  Het niet gunnen van een opdracht na een aanbesteding.

 

Contracten

 • 1.

  Het aangaan van overeenkomsten met een financiële waarde boven het bedrag waarboven op grond van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid nationaal of Europees moet worden aanbesteed.

 • 2.

  Het opleggen van kortingen en boetes aan opdrachtnemers voorzover deze voortvloeien uit de bepalingen uit het contract.

 • 3.

  Het vaststellen van tarieven voor commerciële dienstverlening aan derden.

 • 4.

  Het opleggen van sancties aan opdrachtnemers, anders dan kortingen en boetes die voortvloeien uit de bepalingen van het contract.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het aangaan tot een overeenkomst tot sponsoring.

 

B. Personeelsaangelegenheden

 • 1.

  Het benoemen en ontslaan van personeel.

 • 2.

  Het jaarlijks in afstemming met de Ondernemingsraad aanwijzen van verplichte vrije dagen.

 • 3.

  Het vaststellen van functieniveaus conform het reglement functiewaardering.

 • 4.

  Het vaststellen vaan beoordelingsuitkomsten.

 • 5.

  Het verlenen van toestemming tot het dragen van een gemeentelijk uniform of dienstkleding bij het deelnemen aan betogingen of optochten.

 • 6.

  Het vaststellen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties (oorlog, rampen e.d.).

 • 7.

  Het uitvoeren van de regeling klokkenluiders.

 • 8.

  Het uitvoeren van de rechtspositieregeling vrijwillige brandweer.

 • 9.

  Het uitvoeren van de rechtspositieregeling bijzondere groepen ambtenaren.

 • 10.

  Het toepassen van hardheidsclausules van alle door het college vastgestelde (uitvoerings)regelingen

 • 11.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van sectorhoofden.

 • 12.

  Het bepalen van functies waarvoor uniform- of dienstkleding is verplicht.

 • 13.

  Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene gevallen.

 • 14.

  Het vaststellen van het afdelingsplan van bureau P&O

 

 

Toelichting op het mandaatbesluit Gemeente Brielle 2014

 

Voor u ligt het mandaatbesluit van de gemeente Brielle. In artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt mandaat omschreven als de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. De bevoegdheid in mandaat wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het oorspronkelijke bevoegde orgaan. De gemandateerde kan namens de mandaatgever besluiten nemen. Deze besluiten worden toegerekend aan het bestuursorgaan zelf. Het bestuursorgaan verliest de bevoegdheid om zelf het besluit te nemen niet en kan dit ook te allen tijde doen. Ook betekent dit dat bezwaar en beroep tegen een in mandaat genomen besluit wordt ingesteld tegen het bestuursorgaan zelf en niet tegen de ambtenaar die het besluit feitelijk heeft genomen. Voor de gemeente Brielle is behoefte aan een nieuwe mandaatregeling, die aansluit op de huidige organisatiestructuur.

 

Methodiek

De methodiek die in deze mandaatregeling wordt toegepast wijkt af van de methodiek die tot nu toe in de gemeente werd gehanteerd. Tot nu toe is het in de gemeente gebruikelijk om in de mandaatregeling alle gemandateerde bevoegdheden expliciet te benoemen, vaak onder verwijzing naar het wetsartikel waarin die bevoegdheid is neergelegd. Deze methode heeft vanzelfsprekend voor- en nadelen. Voordeel van deze methode is dat er vrij nauwkeurig kan worden nagegaan aan welke functionaris welke bevoegdheid is gemandateerd. Is een bepaalde bevoegdheid niet opgenomen in de mandaatregeling dan is uitsluitend het college bevoegd om de besluiten te nemen. Nadeel van deze methode is dat dergelijke mandaatbesluiten snel “verouderen” en daardoor erg onderhoudsgevoelig zijn. Wetten worden voortdurend gewijzigd, er komen steeds nieuwe wetten of wetten worden juist ingetrokken. Dit alles maakt dat de mandaatregeling vrijwel voortdurend aan wijzigingen onderhevig is. Daarnaast sluit de methodiek niet goed aan bij de uitgangspunten van integraal management. Die uitgangspunten houden onder meer in dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd om de organisatie zo slagvaardig mogelijk te maken. De sectorhoofden, maar ook de onder hen ressorterende functionarissen, moeten over die bevoegdheden beschikken om de hen toegekende taken adequaat en efficiënt uit te voeren. Dat impliceert tevens dat het bestuur haar medewerkers het vertrouwen schenkt dat zij op gepaste en verstandige wijze gebruik maken van en omgaan met hun bevoegdheden. Een methodiek die minder onderhoudsgevoelig is en die beter tegemoetkomt aan de uitgangspunten van integraal management is omgekeerde methodiek. Alle collegebevoegdheden worden gemandateerd tot op het laagste leidinggevende niveau (bureauhoofd) tenzij de bevoegdheid expliciet wordt voorbehouden aan een ander leidinggevend niveau. Bovendien wordt in de mandaatregeling zo min mogelijk verwezen naar wetsartikelen e.d. Het directe gevolg van deze methode is natuurlijk dat alle bevoegdheden die niet zijn uitgezonderd van het mandaat, zijn gemandateerd tot op bureauhoofdniveau en dus zo laag mogelijk in de organisatie. Daarnaast wordt de mandaatregeling minder onderhoudsgevoelig doordat deze methode minder gevoelig is voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Het uitschrijven en bijhouden van specifieke/gedetailleerde bevoegdheden (per soort besluit) is veelal slechts korte tijd correct en blijvend bewerkelijk. Daarmee loop je bij een dergelijke mandaatregeling al gauw het risico niet actueel te zijn en daardoor een bevoegdheidsgebrek te hebben. Daar heb je in het geval van de omgekeerde methodiek geen last meer van. In deze methodiek is er sprake van een compact (hoofd)mandaat doordat naast de hoofdregel alleen de bevoegdheden die niet in mandaat bij een ambtenaar neergelegd worden expliciet in beeld gebracht worden. Hierdoor is het compacte (hoofd)mandaat overzichtelijk en duidelijk.

 

Ondertekening- en beslissingsmandaat

In het mandaatbesluit is degene die bevoegd is in mandaat een besluit te nemen tevens bevoegd dit besluit te ondertekenen. Uitgangspunt van het mandaatbesluit is dat alle bevoegdheden beslissingsmandaten betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met beslissingen worden hier zowel beslissingen gericht op rechtsgevolg bedoeld (besluiten in de zin van de Awb) als beslissingen die niet zijn gericht op rechtsgevolg. Een voorbeeld van een beslissing gericht op rechtsgevolg is een vergunning of een subsidiebesluit. Een voorbeeld van een beslissing die niet is gericht op rechtsgevolg is de vooraankondiging van een handhavingsbesluit.

In de Awb (art: 10:11) wordt ook de figuur van “ondertekeningsmandaat” genoemd. Dit betreft echter geen mandaat in de zin van het nemen van een besluit, maar ziet slechts op de administratieve handeling van het ondertekenen van een besluit, dat door het bestuursorgaan zelf is genomen. Binnen de gemeentelijke praktijk wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van ondertekeningsmandaten. De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Spreekt voor zich.

 

Artikel 2

Lid 1:

In dit artikel worden de bevoegdheden die bij het college en de burgemeester berusten, gemandateerd aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Daarom worden alle bevoegdheden van het college en de burgemeester via de gemeentesecretaris aan de overige in de regeling genoemde functionarissen gemandateerd. De gemeentesecretaris is dus feitelijk het centrale punt van waaruit alle bevoegdheden in de organisatie worden verspreid. Het uitgangspunt van deze regeling is dat de bevoegdheden zodanig in de organisatie zijn neergelegd dat het slechts in uitzonderingssituaties nodig moet zijn om terug te vallen op een hoger bevoegdhedenniveau. In artikel 4 zijn de algemene uitzonderingen genoemd en in artikel 5 is een bijzondere uitzondering genoemd.

 

Lid 2:

Op grond van artikel 10:8 Awb kan een mandaatgever (in dit geval het college of de burgemeester) het mandaat te allen tijde intrekken. Die bevoegdheid wordt in het tweede lid ook toegekend aan de gemeentesecretaris. Dit maakt het mogelijk dat de gemeentesecretaris beslist dat hij bepaalde aangelegenheden voor een korte of langere tijd zelf af wil doen of dat hij in een concreet geval aangeeft dat het aan een onder hem ressorterende functionaris verleende mandaat voor dat geval niet geldt en hij het besluit zelf wil nemen. In het eerste geval gaat het om een min of meer structurele situatie en geldt de eis dat dit schriftelijk wordt vastgelegd en ter informatie aan het college wordt gezonden. Een dergelijk besluit zal ook op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt, zodat dit ook naar buiten toe bekend en toetsbaar is. Bij incidentele gevallen is dat niet nodig.

 

Lid 3:

De in bijlage 1 opgesomde bevoegdheden worden niet doorgemandateerd aan het niveau van gemeentesecretaris en lager.

 

Lid 4:

Dit is een herhaling van artikel 10:6 Awb en hier vooral voor de volledigheid en duidelijkheid naar de eigen organisatie opgenomen.

 

Artikel 3

Lid 1:

Dit lid brengt de hiërarchische positie van de gemeentesecretaris tot uitdrukking. Alle bevoegdheden worden namelijk niet naast de gemeentesecretaris maar via hem aan de sectorhoofden, afdelingshoofden en bureauhoofden gemandateerd.

 

Lid 2:

In het tweede lid wordt de koppeling gelegd tussen de gemandateerde bevoegdheden en de bevoegdheden van de verschillende sectorhoofden, afdelingshoofden en bureauhoofden.

 

Lid 3:

In de artikelen 102 tot en met 105 van de Gemeentewet wordt een aantal taken aan de gemeentesecretaris opgedragen. Dit lid is opgenomen om er geen misverstand over te laten bestaan dat de bevoegdheden die uit die taken voortvloeien niet onder het mandaat vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bevoegdheid om stukken die van het college uitgaan mede te ondertekenen.

 

Lid 4:

De in bijlage 2 opgesomde bevoegdheden worden niet doorgemandateerd.

 

Artikel 4

Algemeen: Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden dienen alle van toepassing zijnde wetten, algemene maatregelen van bestuur, voorschriften, verordeningen, raadsbesluiten, circulaires, aanwijzingen, richtlijnen etc, in acht te worden genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die zowel ten laste van de gemeente financiële gevolgen hebben geldt bovendien dat hierin in de begroting van de gemeente moet zijn voorzien.

 

Lid 1:

Om een bevoegdheid te mandateren is geen wettelijke grondslag vereist. Mandatering is toegestaan tenzij een wettelijk voorschrift, of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet (art. 10:3, eerste lid Awb). Daarom moet bij het verlenen van een mandaat telkens nagegaan worden of de wettelijke regeling waarop de bevoegdheid is gebaseerd iets zegt over eventueel mandaat. Ook zal nagegaan moeten worden of er andere redenen zijn dat een mandaatverlening is uitgesloten. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, beperking van grondrechten, het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, het beslissen op een bezwaarschrift en dergelijke.

 

Artikel 5

Op grond van artikel 10:8 Awb kan een mandaatgever (in dit geval het college of de burgemeester) het mandaat te allen tijde intrekken. Die bevoegdheid wordt in het eerste lid ook toegekend aan de sectorhoofden. Dit maakt het mogelijk dat het sectorhoofd, na overleg met de gemeentesecretaris beslist dat hij bepaalde aangelegenheden voor een korte of langere tijd zelf af wil doen of dat hij in een concreet geval aangeeft dat het aan een onder hem ressorterende functionaris verleende mandaat voor dat geval niet geldt en hij het besluit zelf wil nemen. In het eerste geval gaat het om een min of meer structurele situatie en geldt de eis dat dit schriftelijk wordt vastgelegd en ter informatie aan het college wordt gezonden. Een dergelijk besluit zal ook op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt, zodat dit ook naar buiten toe bekend en toetsbaar is. Bij incidentele gevallen is dat niet nodig.

 

Artikel 6

Lid 1:

Dit is een herhaling van artikel 10:9 Awb en hier vooral voor de volledigheid en duidelijkheid naar de eigen organisatie opgenomen. Voor het ondermandaat is toestemming van de oorspronkelijke mandaatverlener noodzakelijk. Deze toestemming kan ook op een later moment dan bij de oorspronkelijke mandaatverlening worden gegeven.

 

Lid 3:

Ondermandaten worden als bijlagen bij dit mandaatbesluit gevoegd.

 

Artikel 7

Uitgangspunt bij mandaat behoort te zijn dat het zaken betreft waaraan praktisch geen beleidsconsequenties zijn verbonden. Hierbij kunnen we denken aan gebonden beschikkingen, routinebesluiten en besluiten op basis van bekend gemaakt beleid. In bepaalde gevallen zal het bevoegde bestuursorgaan een terugkoppeling wensen alvorens er gebruik wordt gemaakt van de gemandateerde bevoegdheid. In het mandaatbesluit is een aantal begrenzingen opgesteld t.a.v. het gebruik van gemandateerde bevoegdheden.

Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 augustus 2003 is het criterium “politiek gevoelige zaken” voor velerlei uitleg vatbaar en onduidelijk. Dit is in strijd met afdeling 10.1.1 van de Awb. Ook zijn een aantal begrippen in dit artikel opgenomen die onbepaald zijn te noemen. Daarom zijn ze ook opgenomen in een artikel waarin bepaald wordt wanneer er teruggekoppeld moet worden en niet in een artikel waarin bepaald wordt dat het mandaat niet gebruikt mag worden. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld een portefeuillehouder beslissen dat een aangelegenheid door het college moet worden afgedaan. Dat impliceert dat gevoelige kwesties tijdig aan de portefeuillehouder moeten worden voorgelegd. Leidinggevenden worden verondersteld te kunnen beoordelen welke zaken als een dergelijke gevoelige kwestie moeten worden beschouwd. In grote lijnen betekent dit dus dat de in dit artikel genoemde gevallen de verplichting bestaat de beslissing voor te leggen aan het bestuursorgaan. De criteria zijn niet allemaal even hard. Van de betrokken ambtenaar van de gemeente mag worden verwacht dat zij dergelijke begrippen op hun juiste waarde weten te schatten en daar op zorgvuldige wijze mee kunnen omgaan.

Artikel 7, lid e en f zijn opgesteld naar analogie van artikel 160 juncto art. 169, lid 4 en 5 Gemeentewet. De Gemeentewet verwacht ook inschattingsvermogen van het college, over het geven van inlichtingen aan de raad. Ook hier zijn een aantal begrippen opgenomen die onbepaald zijn te noemen.

 

Artikel 8

In de Awb (art. 10:11) wordt ook de figuur van “ondertekeningsmandaat” genoemd. Dit betreft echter geen mandaat in de zin van het nemen van een besluit, maar ziet slechts op de administratieve handeling van het ondertekenen van een besluit, dat door het bestuursorgaan zelf is genomen. Binnen de gemeentelijke praktijk wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van ondertekeningsmandaten. Degene die bevoegd is in mandaat een besluit te nemen is hiermee tevens bevoegd dit besluit te ondertekenen. Uitgangspunt van het mandaatbesluit is dat alle bevoegdheden beslissingsmandaten betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

Artikel 9

Indien een mandaathouder afwezig is, dan word deze verticaal vervangen.

 

Artikel 10

Dit artikel vormt een weerslag van artikel 10:12 Awb. Door dit artikel wordt duidelijk dat de mandaatregeling niet slechts betrekking heeft op het publiekrechtelijk handelen van de gemeente maar op al het handelen, dus ook privaatrechtelijk en feitelijk handelen. Een voorbeeld van volmacht is de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten en een voorbeeld van een machtiging is de bevoegdheid om een betaling te verrichten of om tarieven vast te stellen voor commerciële dienstverlening door de gemeente. Volmacht is de privaatrechtelijke evenknie van mandaat. Volmacht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 3 art. 60 e.v. en wordt via de schakelbepaling in de Awb (art. 10:12) gelijkgesteld met mandaat.

Volmacht is niet als zodanig in het mandaatbesluit te onderscheiden. Toch is het van belang even bij dit rechtsfiguur stil te staan.

Volmacht speelt een rol bij het optreden van de gemeente als rechtspersoon naar burgerlijk recht. Een voorbeeld kan hierbij wellicht duidelijkheid verschaffen. Als de gemeente (als rechtspersoon) een koopovereenkomst sluit, is het college op grond van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om tot koop te beslissen. De ondertekening van de koopovereenkomst wordt echter door de burgemeester (ingevolge art. 171 Gemeentewet) gedaan. Het college kan een ambtenaar een volmacht verlenen om besluiten te nemen tot het aangaan van een overeenkomst. Toch zal de burgemeester nog steeds de overeenkomst moeten ondertekenen, tenzij deze aan een ambtenaar volmacht verleent om de gemeente namens hem te vertegenwoordigen.

 

Artikel 11

De mandaten aan externe partijen worden niet ingetrokken en blijven dus ook na in werking treden van dit mandaatbesluit gelden. Dit sluit aan bij art. 10:4 Awb. Mandaat aan ondergeschikten is steeds een eenzijdige (publiekrechtelijke) rechtshandeling. Externe partijen zijn geen ondergeschikten. Mandaat aan niet- ondergeschikten is - met uitzondering van de situatie waarin bij wettelijk voorschrift in mandaat is voorzien - alleen mogelijk indien de ander het mandaat ook aanvaardt: wilsovereenstemming is vereist en dat impliceert een afspraak of in de terminologie van het BW een overeenkomst. De omgekeerde methodiek is niet geschikt voor het vastleggen van mandaten aan niet-ondergeschikten.

 

Artikel 12

Spreekt voor zich.

 

Artikel 13

Spreekt voor zich.