Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening op de heffing en invordering van retributies 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van retributies 2017
CiteertitelRetributieverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2017Nieuwe regelgeving

13-12-2016

Gemeenteblad

Stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen
01-01-200931-12-2009Nieuwe regelgeving

09-12-2008

Briels Nieuwsland, 17 december 2008

stafafdeling bzm

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van retributies 2017

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en invordering van retributies 2017

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam "retributie" worden rechten geheven, overeenkomstig deze verordening en de daarbij behorende tabel, voor:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, tenzij deze bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk ter beschikking van particulieren stellen van gemeentepersoneel.

Artikel 2. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene die:

 • a.

  gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a;

 • b.

  een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

Artikel 3. Heffingsmaatstaf en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4. Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten, waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,--.

Artikel 6. Niet opleggen van aanslagen

Belastingbedragen van minder dan € 5,-- worden niet opgelegd.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8. Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de Retributie.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Retributieverordening 2016’ van 8 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Retributieverordening 2017'.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 13 december 2016

 

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen

Tabel van tarieven, behorende bij de Retributieverordening 2017

van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2016.

 

Inhoud:

 

 • 1.

  Aansluiting op de gemeentelijke (hoofd-)riolering.

 • 2.

  Onderzoeken en/of ontstoppen huisriolering.

 • 3.

  Herstel van opgebroken en/of beschadigde gemeentegrond.

 • 4.

  Algemene werkzaamheden en diensten.

 • 5.

  Op- en inritten.

 • 6.

  Graffitiverwijdering.

 

 

Retributies

 

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

Het recht bedraagt voor:

 

 

 

 

tarief

 

2017

tarief

 

2016

1.

Aansluiting op de gemeentelijke (hoofd-)riolering:

 

 

 

 

Het recht bedraagt voor: een aansluiting op de gemeentelijke (hoofd-)riolering een vastrecht van:

959,45

950,90

 

 

 

 

 

2.

Onderzoeken en/of ontstoppen huisriolering:

 

 

 

2/1

het onderzoeken en zonodig ontstoppen van een huisriolering, tot een gemiddelde diepte van 1,50 m. per werkman voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

64,00

63,45

 

elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

28,90

28,65

2/2

indien de gemiddelde diepte meer is dan 1,50 m., wordt het tarief, genoemd In 2/1 verhoogd met een toeslag van 25 % van het tarief genoemd in 2/1 per 0,25 m. dieper dan 1,50 m.

 

 

 

2/3

mocht bij het onderzoeken geen riolering aanwezig zijn of blijken te zijn, dan wordt een tarief berekend volgens dat, genoemd in artikel 2/1 en 2/2, als zou wel een riolering aanwezig zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Herstel van opgebroken en/of beschadigde gemeentegrond:

 

 

 

3/1

het herstellen van opgebroken of beschadigde gemeentegrond:

 

 

 

 

- IN RIJWEGEN -

 

 

 

a.

bij bestrating in zand, met klinkers, keien of dergelijk materiaal:

 

 

 

 

1. kleiner of gelijk aan 1 m2:

106,35

105,40

 

2. groter dan 1 m2, doch niet meer dan 3 m2, per m2:

70,30

69,70

 

3. groter dan 3 m2 per m2:

52,30

51,85

b.

bij bestrating, op fundering, met asfalt of dergelijk materiaal:

 

 

 

 

1. kleiner of gelijk aan 1 m2:

411,65

408,00

 

2. groter dan 1 m2, doch niet meer dan 3 m2, per m2:

366,60

363,35

 

3. groter dan 3 m2, per m2:

115,10

114,10

3/2

het herstellen van opgebroken of beschadigde gemeentegrond:

 

 

 

 

- IN VOETWEGEN -

 

 

 

 

bij bestrating in zand, met klinkers, keien, tegels of dergelijk materiaal of bij grind, webelmix en mijnsteen.

 

 

 

 

1. kleiner of gelijk aan 1 m2:

64,10

63,55

 

2. groter dan 1 m2, doch niet meer dan 3 m2, per m2:

36,45

36,15

 

3. groter dan 3 m2, per m2:

28,45

28,20

3/3

het herstellen van gemeentegrond, welke niet van wegbedekking is voorzien per manuur of per 3 m2:

53,75

53,30

3/4

herstellen van trottoirbanden, inclusief het aanstraten hiervan per strekkende meter:

47,65

47,25

 

wanneer volgens dit artikel verschillende tarieven van toepassing zijn, worden die gedeelten van de herstelde oppervlakte elk naar boven afgerond op gehele vierkante en/of strekkende meters en/of manuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Algemene werkzaamheden en diensten:

 

 

 

4/1

voor het verrichten van algemene werkzaamheden door gemeentepersoneel of het laten komen van gemeentepersoneel aan een verkeerd adres of indien aan het opgegeven adres niets (meer) te doen blijkt te zijn:

 

 

 

a.

1. per werkman, voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

53,75

53,30

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

26,75

26,55

b.

1. per opzichter, voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

106,20

105,25

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

53,00

52,55

4/2

 

 

 

 

a.

1. het beschikbaar stellen van een vrachtauto met chauffeur voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

90,85

90,05

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

45,35

44,95

b.

1. het beschikbaar stellen van een kleine auto met chauffeur voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

69,40

68,80

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

34,60

34,30

c.

1. het beschikbaar stellen van een kleine auto met hogedrukspuit en met chauffeur voor het eerste uur of gedeelte daarvan:

85,35

84,60

 

2. elk volgend half uur of gedeelte daarvan:

42,60

42,25

4/3

voor een werk of dienst, waarvoor geen apart tarief is vastgesteld de meest recente kostprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Op- en inritten:

 

 

 

5/1

het maken van een op- of inrit, inclusief de levering van de daartoe benodigde materialen per strekkende meter:

161,40

160,00

5/2

indien plantsoen moet worden vervangen door verharding, het tarief, vermeld onder artikel 5/1 vermeerderd met per m2:

90,15

89,35

 

 

 

 

 

6.

Graffitiverwijdering:

 

 

 

 

Het verwijderen van graffiti, bekladdingen, besmeuringen en dergelijke door gemeentepersoneel:

 

 

 

 

1. voor de eerste m2 of een gedeelte daarvan:

122,00

120,95

 

2. voor elke volgende m2 of een gedeelte daarvan:

26,45

26,25

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2016.

 

De griffier van Brielle,

L.C.M. van Steijn