Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2013-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2013-2014
CiteertitelNadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2013-2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201301-01-201301-01-2015Onbekend

12-03-2013

GemeenteThuis d.d. 22-03-2013

BW13.0067

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2013-2014

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben vastgesteld 'Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2013-2014'

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • 2.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m²K/W;

 • 3.

  Eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens de eigenaar is/zijn.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

Op deze nadere regels is de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (ASV) van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 8, lid 1 aanhef onder b en c van de ASV.

Artikel 3 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze nadere regels.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Brummen.

Artikel 5 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 2.

  Subsidie wordt tevens geweigerd indien Gedeputeerde Staten van Gelderland geen subsidie aan de gemeente Brummen beschikbaar stelt voor uitvoering van deze regeling.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • 1.

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W;

  • 2.

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • 3.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m² K/W is;

  • 4.

   het vervangen van bestaand glas voor HR++ glas;

 • b.

  de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar en

 • c.

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 bedraagt € 75.000,- conform het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 13 maart 2013 (zaaknummer 2013-001105).

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,- per woning.

 • 2.

  Indien de subsidie is aangevraagd door tenminste zes eigenaar-bewoners kan, op grond van één of meerdere aanvragen, daarnaast een zogenaamde burenbonus worden verstrekt van maximaal € 250,- per woning, mits de totale som van de subsidie ten hoogste een derde van de subsidiabele kosten per woning met een maximum van € 750,- per woning, niet overschrijdt.

 • 3.

  Kosten gemaakt voor 1 januari 2013 of na 31 december 2014 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2014 worden ingediend.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 4.

  Op 31 december 2014 dient de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning te zijn afgerond en het betalingsbewijs bij de gemeente aanwezig te zijn.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 14 Geldigheidsduur nadere regels

 • a.

  Deze nadere regels gelden tot en met 31 december 2014.

 • b.

  Deze nadere regels blijven gelden voor afhandeling van ingediende aanvragen die voldoen aan het bepaalde in artikel 10.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2013 – 2014.

Deze nadere regels zijn op 12 maart 2013 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

de secretaris, drs. E.V. Schmitz

de burgemeester, N.E. Joosten bc.