Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen particuliere huiseigenaren 2014-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels stimulering energiebesparende maatregelen particuliere huiseigenaren 2014-2015
CiteertitelNadere regels subsidie duurzame energie particulieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageaanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Brummen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2016nieuwe regeling

10-12-2013

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten' d.d. 15-01-2014

BW13.0305

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen particuliere huiseigenaren 2014-2015

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om:

1. in te stemmen met het voorstel om subsidieverlening en -vaststelling gelijktijdig plaats te laten vinden;

2. de nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen particuliere huiseigenaren 2014-2015 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Aanvraag: een aanvraag als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;

Aanvrager: een aanvrager als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;

College: het college van burgemeester en wethouders van Brummen;

Energiemaatregelen:

1. bouwkundige of installatietechnische energiebesparende voorzieningen of

maatregelen met uitzondering van de zogenoemde “schil”isolatie (zoals bijv. dak, buitenmuur en begane grondvloer); of

2. systemen voor het opwekken van duurzame energie;

Gemeente: de gemeente Brummen;

Raad: gemeenteraad;

Regeling: nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen particuliere huiseigenaren 2014-2015;

Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling;

Subsidieverordening: Algemene Subsidie Verordening gemeente Brummen (ASV gemeente Brummen)

Subsidievaststelling: een beschikking waarbij het bedrag van de subsidie wordt verleend en vastgesteld en die aanspraak geeft op betaling van het vastgestelde bedr.

 

Artikel 2 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening gemeente Brummen 2012

Subsidie ten behoeve van stimulering van energiebesparende maatregelen wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Doel regeling

Doel van deze regeling is om particuliere huiseigenaren in de gemeente Brummen te stimuleren om zelf duurzame energie op te wekken of te investeren in energiebesparende maatregelen. Hiermee wordt de CO2 uitstoot gereduceerd en het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen.

Hoofdstuk 2 Behandeling subsidieaanvraag

Artikel 4 Subsidie

In het kader van deze regeling kan het college een subsidie verstrekken ten behoeve van systemen voor het opwekken van duurzame energie, dan wel ten behoeve van een investering in energiemaatregelen.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie dient te worden ingediend binnen een maand, nadat de voorzieningen, zoals genoemd in deze regeling, zijn geïnstalleerd.

 • 2.

  Voor zover de aanvrager voor dezelfde energiemaatregelen subsidie heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor de werkingsduur van deze regeling heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 10.000,-. Per kalenderjaar geldt een subsidieplafond van € 5.000,-.

Artikel 7 Subsidiebijdrage

1. De maximaal te verlenen subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  10% van de materiaalkosten bij het nemen van 1 energiemaatregel tot een maximum van € 250,- ;

 • b.

  20% van de materiaalkosten bij het nemen van 2 energiemaatregelen tot een maximum van € 500,-;

 • c.

  30% van de materiaalkosten bij het nemen van 3 of meer energiemaatregelen tot een maximum van € 750,-.

Artikel 8 Te subsidiëren energiemaatregelen

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, dienen de materiaalkosten van een subsidiabele maatregel ten minste € 1.000,- te bedragen.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen:

 • .

  plaatsen zonnecollectoren voor warm water (ook wel zonneboiler genoemd). Collector oppervlak > 2 m2;

 • .

  plaatsen zonnecellen (voor opwekken van elektriciteit) oppervlak > 2 m2;

 • .

  plaatsen micro wkk-ketel;

 • .

  plaatsen warmtepomp ten behoeve van verwarmen van de woonruimte;

 • .

  plaatsen van een ander type duurzame energievoorziening.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd indien het plafond, dat jaarlijks beschikbaar is voor het verlenen van subsidies is bereikt als gevolg van het verlenen van subsidies naar aanleiding van eerder ingediende aanvragen.

 • 2.

  De subsidie kan worden geweigerd, indien een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, f en g van de ASV van toepassing is.

 • 3.

  De subsidie kan worden geweigerd, indien:

  • a.

   de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald;

  • b.

   het perceel waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet in de gemeente Brummen ligt;

  • c.

   aangaande de te treffen of getroffen maatregelen al eerder subsidie ingevolge deze regeling is verstrekt;

  • d.

   voor de te treffen of getroffen maatregelen door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

Artikel 10 Overgangsregeling

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2014 worden afgedaan volgens de bepalingen van de Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013.

Artikel 11 Inwerkingtreding en geldingsduur

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt tot 1 januari 2016.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie duurzame energie particulieren.

Aldus besloten in de B&W-vergadering van 10 december 2013;

de gemeentesecretaris, drs. E.V. Schmitz

de burgemeester, N.E. Joosten bc

Bijlage aanvraagformulier Subsidie Duurzame Energie Particuliere Huiseigenaren

aanvraagformulier