Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Maatregelen Minimabeleid "Meedoen in Brummen"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMaatregelen Minimabeleid "Meedoen in Brummen"
CiteertitelMaatregelen Minimabeleid "Meedoen in Brummen"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 3. Vergoeding diftar en rioolheffing betreft kwijtscheldingsbeleid
 4. Collectieve zorgverzekering: de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

16-10-2014

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten', 29-10-2014

RB14.0071

Tekst van de regeling

Intitulé

Maatregelen Minimabeleid "Meedoen in Brummen"

De raad van de gemeente Brummen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 met kenmerk RV14.0056;

gehoord het behandeladvies van forum Samenleving van 2 oktober 2014;

 

heeft besloten:

 • 1.

  De nota minimabeleid Meedoen in Brummen vast te stellen.

 • 2.

  De maatregelen minimabeleid Meedoen in Brummen vast te stellen, met dien verstande dat bij maatregel 5, Zwemdiploma A Kind tot 18 jaar, de toelichting is vervangen door:

  Bijdrage aan Rhienderoord Zwem & Sport plezier zowel als aan zwembad Coldenhoven à € 420,- ten behoeve van het behalen van zwemdiploma A.

 • 3.

  De verordening stimuleringsbudget maatschappelijke initiatieven minimabeleid gemeente Brummen vast te stellen.

 • 4.

  Nota minimabeleid 2012-2013 'rondkomen in Brummen' in te trekken (RB12.0072).

 • 5.

  De verordening Maatschappelijke Participatie Schoolgaande kinderen gemeente Brummen in te trekken (V12.00003/BT).

Maatregel

Wettelijk kader

Toelichting

Voor wie

1. Vergoeding Diftar en rioolheffing *1

Kwijt-scheldings-beleid

Diftar: een bijdrage voor het vastrecht en maximaal aantal ledigingen 

Riool: bijdrage voor kosten rioolheffing.

Deze regeling wordt ook open gesteld voor mensen met een laag besteedbaar inkomen

 

Mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm

Mensen met een laag besteedbaar inkomen, norm is de beslagvrije voet

2. Persoonlijk minimabudget

Lokaal beleid

Het betreft een persoonlijke bijdrage om maatschappelijke participatie te bevorderen. Bij de aanvraag moeten mensen aangeven wat zij met de bijdrage van €180 per persoon gaan doen.

Men kan in plaats van het budget ook een zwempas van Rhienderoord Zwem& Sportplezier aanvragen

 

Mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm

3. Lidmaatschap bibliotheek volwassenen

Lokaal beleid

Bijdrage aan bibliotheek Brummen/Voorst voor een gemaksabonnement van €49,50 per jaar.

 

Mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm

4. deelname aan sport- of culturele/creatieve activiteit van kind tot 18 jaar

Lokaal beleid

Bijdrage voor aanbieders sport/cultuur/creatieve activiteiten tot maximaal €110 per jaar. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan het werkelijke tarief.

Bij aanvraag kan een keus gemaakt worden uit een lijst van deelnemende organisaties en aanbieders. Indien er belangstelling is voor een andere aanbieder dan moet daarvoor vooraf toestemming worden gevraagd bij de gemeente.

Het betreft maximaal één activiteit per kind per jaar.

 

Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm

Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, norm is de beslagvrije voet

5. Zwemdiploma A kind tot 18 jaar

Lokaal beleid

Bijdrage aan Rhienderoord Zwem& Sport Plezier zowel als aan zwembad Coldenhove à €420. Ten behoeve van het behalen van zwemdiploma A.

(Binnen een onafgebroken periode van één jaar wordt zwemdiploma A behaald).

Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm

Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, norm is de beslagvrije voet

 

6. Decembercadeaubon voor kinderen tot 18 jaar

Lokaal beleid

Eind november wordt een lokale cadeaubon ter hoogte van €50 toegezonden aan ouder/verzorgers van alle kinderen uit het minimabeleid, zodat december ook voor hen een feestmaand kan zijn.

Men hoeft hiervoor geen aanvraag te doen

Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm

Kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, norm is de beslagvrije voet

 

7. Zomercadeaubon voor kinderen van 5 tot 18 jaar

Lokaal beleid

In juni/juli wordt een lokale cadeaubon ter hoogte van €75 toegezonden aan ouders/verzorgers van kinderen (5 tot 18 jaar) uit het minimabeleid om te besteden aan schoolbenodigdheden.

Men hoeft hiervoor geen aanvraag te doen

Kinderen van 5 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm

Kinderen van 5 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Norm is de beslagvrije voet.

 

8. Collectieve verzekering *2

Participatiewet

Een collectieve verzekering bij een nog nader te bepalen zorgverzekeraar

Omschrijving van de exacte doelgroep volgt in separatie besluitvorming over de collectieve zorgverzekering

 

 

9. Stimuleringsbudget voor maatschappelijke initiatieven

Lokaal beleid

Stimuleringsbudget voor lokale, innoverende en creatieve initiatieven van vrijwilligers. Budget moet aangevraagd worden. De verordening stimuleringsbudget maatschappelijke initiatieven gemeente Brummen is van toepassing

 

Groep van vrijwilligers met een lokaal, innoverend initiatief.

 

*1 De gemeente Brummen heeft de regeling maatregel vergoeding Diftar en rioolheffing onder gebracht binnen het minimabeleid. Op deze manier kunnen aanvragen in het kader van het minimabeleid gelijktijdig afgehandeld worden.

*2 De gemeente Brummen heeft besloten om een collectieve verzekering aan te bieden voor minima en chronisch zieken en gehandicapten om daarmee het beroep op de individuele bijzondere bijstand voor een ziektekosten verzekering te beperken.

 

Doelgroep Minimabeleid: 

De inkomensnorm is 110% van de bijstandsnorm. Uitzonderingen hierop zijn de collectieve zorgverzekering, de maatregelen gericht op kinderen en de vergoeding diftar en rioolheffing.

 

Uitzondering 1: Collectieve zorgverzekering. Voor de doelgroep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hanteren wij vooralsnog een maximum van 150% van de bijstandsnorm. De doelgroep wordt exact bepaald bij de besluitvorming over de collectieve zorgverzekering.

 

Uitzondering 2: de Kindmaatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld voor alle kinderen uit gezinnen met een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm en kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. De kindmaatregelen zijn daarom ook van toepassing op cliënten van de Stadsbank in een schuldenregeling, in budgetbeheer, en mensen die zelf, of met behulp van het BAC een regeling hebben getroffen met schuldeisers. In deze situaties moet een budgetplan en aantoonbare betalingsafspraken overlegd worden.

 

Uitzondering 3: vergoeding diftar en rioolheffing: deze maatregel is ook bedoeld voor alle mensen met een laag besteedbaar inkomen. De vergoeding is daarom ook van toepassing op cliënten van de Stadsbank in een schuldenregeling, in budgetbeheer, en mensen die zelf, of met behulp van het BAC een regeling hebben getroffen met schuldeisers. In deze situaties moet een budgetplan en aantoonbare betalingsafspraken overlegd worden. De inkomensnorm betreft de beslagvrije voet.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2014,

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel