Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen
CiteertitelRechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201601-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

19-04-2016

'Brummense Berichten', 18-05-2016

BW15.0721

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen,

 

gelet op het instemmende besluit van het Georganiseerd Overleg, d.d. 31 maart 2016;

gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

gelet op het gestelde in het Reglement op de burgerlijke stand;

 

besluit vast te stellen de hierna volgende “Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand;

 • b.

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Brummen.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het betreft een aanstelling in vaste dienst voor onbepaalde tijd of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 3.

  De aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar wordt door burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen (artikel 1:16 BW) en heeft een publiekrechtelijke dienstbetrekking.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar is, conform artikel 1:2 van de CAR/UWO, geen ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de CAR/UWO.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle bijkomende werkzaamheden en voor incidentele werkzaamheden in opdracht van de gemeente.

 • 2.

  De vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle bijkomende werkzaamheden, is gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO. Indien een huwelijksvoltrekking door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is voorbereid, maar op initiatief van de huwelijkskandidaten niet plaats vindt, dan heeft de buitengewoon ambtenaar recht op een vergoeding van ten hoogste twee maal het in de vorige zin vermelde uurloon. Voor incidentele werkzaamheden wordt de vergoeding berekend naar het aantal uren maal het in de eerste zin bedoelde uurloon.

 • 3.

  De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO. De vakantietoelage wordt gereserveerd en wordt eens per jaar in de maand mei aan de buitengewoon ambtenaar betaald.

 • 4.

  De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaars-uitkering conform artikel 3:18a van de CAR/UWO. De eindejaarsuitkering wordt gereserveerd en wordt eens per jaar in de maand december aan de buitengewoon ambtenaar betaald.

 • 5.

  Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, ontvangt de buitengewoon ambtenaar een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van de vergoeding zoals genoemd in lid 2 dit artikel.

 • 6.

  Voor de buitengewoon ambtenaar die op onregelmatige tijden arbeid verricht, is de toelage onregelmatige dienst van toepassing, zoals geregeld in artikel 3:11 van de CAR/UWO.

 • 7.

  Per huwelijksvoltrekking heeft de buitengewoon ambtenaar aanspraak op een vergoeding voor gemaakte onkosten van € 13,50.

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft de buitengewoon ambtenaar, die voor één dag benoemd wordt om in de gemeente Brummen een huwelijk te voltrekken, geen aanspraak op het salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op salaris bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling salaris en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

Artikel 5 Schorsing en disciplinaire straf

 • 1.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Ontslag

Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de volgende bepalingen:

 • a.

  op verzoek van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 8:1 van de CAR/UWO;

 • b.

  wegens ouderdomspensioen op grond van artikel 8:2 van de CAR/UWO;

 • c.

  wegens reorganisatie op grond van artikel 8:3 van de CAR/UWO;

 • d.

  wegens arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 8:4 en 8:5 van de CAR/UWO;

 • e.

  wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid op grond van 8:6 van de CAR/UWO;

 • f.

  wegens overige ontslaggronden op grond van artikel 8:7 en 8:8 van de CAR/UWO;

 • g.

  wegens FPU op grond van artikel 8:11 van de CAR/UWO;

 • h.

  wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en 8:12:1 van de CAR/UWO;

 • i.

  als disciplinaire straf op grond van artikel 8:13 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar:

 • a.

  de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR/UWO;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR/UWO;

 • c.

  periodieke beoordeling van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 15:1:15 CAR/UWO;

 • d.

  de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR/UWO;

 • e.

  aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR/UWO

 • f.

  artikel 15:1:20 CAR/UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • g.

  artikel 15:1:22 CAR/UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • h.

  de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR/UWO;

 • i.

  de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • j.

  de regeling opvang en klachtenprocedure ongewenst gedrag gemeente Brummen is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De “Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen”, vastgesteld op 1 januari 2004, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding regeling

De regeling treedt op de dag na publicatie in werking, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen".

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 19 april 2016,

de gemeentesecretaris, M. Klos

de burgemeester, A.J. van Hedel